Lunes, Enero 12, 2015

Ang Katunayan Ng Mga Salita Ng Diyos Na Nasa Biblia

Ang Katunayan Ng Mga Salita Ng Diyos Na Nasa Biblia

ANG Iglesia Ni Cristo ay sumasampalataya na ang mga salita ng Diyos ay nasusulat sa Biblia.  Ayon naman sa iba’y wala raw salita ang Diyos sa Biblia.  Ang Biblia raw ay gawa lamang ng tao at mga salita ng tao.  Bakit kami sumasampalatayang nasa Biblia ang mga salita ng Diyos?  Ano ang katunayang ang mga salita ng Diyos ay nasusulat nga sa Biblia?  Upang malaman natin kung salita ng Diyos o salita ng tao ang nasusulat sa Biblia, ang kailangan munang matiyak natin ay ang pagkakaiba ng mga salita ng Diyos at ng mga salita ng tao.  Kung hindi natin ito matitiyak, hindi natin malalaman kung salita ng Diyos o salita ng tao ang mga salitang nasusulat sa Biblia.

Ano ang pagkakaiba ng mga salita ng Diyos
Na nasa Biblia at ng mga salita ng tao?

Sa Blg. 23:19, ay ganito ang sinasabi:

     “Ang Dios ay hindi tao na magsisinungaling, Ni anak ng tao na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?”

     Sa talatang ito’y sinasabi ang pagkakaiba ng Diyos at ng tao sa pagsasalita.  Ang Diyos ay  hindi magsisinungaling.  Ang tao’y nakapagsisinungaling sa kanyang mga salita, kahit ayaw nitong magsinungaling.  Bakit hindi nasisinungalingan ang Diyos sa Kanyang mga salita?  Ganito ang sabi ng Diyos:  “… Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking pinanukala, akin namang gagawin” (Isa. 46:11).  Ito ang dahilan kung bakit hindi nasisinungalingan ang Diyos sa Kanyang mga salita—kapag sinabi Niya’y papangyayarihin Niya, at kapag pinanukala Niya’y gagawin Niya.  Bakit naman ang bawat salitain ng Diyos ay mapangyayari Niya?  Sapagkat ang Diyos ay Makapangyarihan sa lahat, gaya ng sinabi Niya:  “Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat” (Gen. 35:11), at “walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan” (Luc. 1:37).  Ayon naman sa ating Panginoong Jesucristo:  “Lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Dios” (Mar. 10:27).

     Ano naman ang katangian ng Diyos sa pagsasalita na wala sa tao?  Sa Isa. 46:9-10, ay ganito ang sinasabi:

     “Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;

     “Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan."

     Ang sabi ng Diyos, Siya ay walang kagaya.  Sa ano Siya walang kagaya?  Naipahahayag ng Diyos ang wakas mula sa pasimula, at ang mga bagay na hindi pa nangyayari ay nasasabi na Niya sa una pa lamang.  Ito ay hindi magagawa ng tao.  Ni hindi alam ng tao ang mangyayari bukas (Sant. 4:14).  Nguni’t ang mga bagay na mangyayari sa libu-libo pang taong darating ay naipahahayag ng Diyos sa pasimula pa lamang.  Ito ang maliwanag na katunayan na magkaiba nga ang mga salita at ang mga salita ng tao.  Wala sa tao ang katangiang maipahayag ang wakas mula sa pasimula at masabi ang mga bagay na darating.  Diyos lamang ang may katangian nito.  Ang Biblia ba’y nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula?  Nagsasalita ba ang Biblia ng mga bagay na  mangyayari sa darating?  Kapag napatunayan nating ang Biblia ay nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at nasasabi ang mga bagay na mangyayari sa libu-libo pang taong darating, kung gayon, ito ay hindi salita ng tao kundi salita ng Diyos.

Alin ang ipinahayag ng Diyos sa pasimula na
Tandang malapit na ang wakas?

Sa Isa. 34:1-2, ay ganito ang ipinahayag ng Diyos:

     “Kayo'y magsilapit, kayong mga bansa, upang mangakinig; at dinggin ninyo, ninyong mga bayan: dinggin ng lupa at ng buong narito; ng sanglibutan, at ng lahat na bagay na nagsisilitaw rito.

     “Sapagka't ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa, at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo: kaniyang lubos na nilipol sila, kaniyang ibinigay sila sa patayan.”

     Ang mga pangungusap na ito ay mula sa Diyos na ipinahayag sa panahon pa ng propetang si Isaias—daan-daang taon pa bago ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo.  Ano ang ipinahayag ng Diyos noon?  Siya’y may galit laban sa lahat ng mga bansa sa boong sanlibutan, at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo.  Ang mga ito ay Kanyang ibibigay sa patayan — o sa digmaan.  Samakatuwid, hinulaan ng Diyos na magkakaroon ng digmaan ng mga bansa sa boong sanlibutan — Digmaang Pandaigdig.  Ano ang ibig ipakilala sa atin ng digmaang ito?  Ito ang tanda na malapit na ang wakas, gaya ng mababasa natin sa Mat. 24:3, 6, naganito:

     “At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?

     “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas."
    
     Ipinahayag din ba ng Diyos sa pasimula pa lamang kung anu-ano ang gagamiting kasangkapan sa digmaang ito at anu-ano ang gagamiting kasangkapan sa digmaang ito at kung ano ang ibubunga nito sa mga tao?  Ipinahayag, gaya ng mababasa natin sa Jer. 4:13, 19, na ganito:

     “Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kay sa mga aguila. Sa aba natin! sapagka't tayo'y nangapahamak.

     “Ang hirap ko, ang hirap ko! Ako'y nagdaramdam sa aking puso; ang dibdib ko ay kakabakaba, hindi ako matahimik; sapagka't iyong narinig, Oh kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma.”

      Anong uring pandigma ang gagamitin sa digmaang ito ng mga bansa sa boong sanlibutan ayon sa hula ng Diyos?  Mga karong parang ipo-ipo at mga kabayong matulin pa sa mga agila, at ito’y magdudulot ng kapahamakan sa mga tao.  Kapag ang mga ito’y dumarating ay may hudyat, at kapag narinig ng mga tao’y kumakaba ang kanilang mga dibdib.  Alin itong mga karo na parang ipo-ipo?  Ito ang mga tangke.  Alin naman ang mga kabayong matulin pa sa mga agila?  Ito ang mga eroplano na tinawag ng kasaysayan na “aerial cavalry” o kabayuhang panghimpapawid.  Alin ang hudyat na inihuhudyat kapag ang mga eroplano’y sumasalakay?  Ito ang tinatawag nating “sirena.”  Kailan ito mangyayari at ano ang ibubunga sa mga tao kung ito’y mangyari na?  Ganito ang pahayag ng mga salita ng Diyos:

     “At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak …”
  
     “At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawa't alipin at ang bawa't laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok.” (Apoc. 6:12, 15)

     Itinakda ng hula na mangyari ang digmaang ito sa katapusan ng ikaanim na tatak o ikaanim na buko ng panahon ni Cristo, at ang ibubunga sa mga tao’y magtatago sa mga yungib ang mga hari, prinsipe, pangulong kapitan, mayayaman, makapangyarihan, mga alipin at mga laya.  Alin itong mga yungib?  Ito ang tinatawag sa makabagong tawag na “air raid shelter.”  Bakit ang lahat ng uri ng tao’y magtatago sa mga yungib o “air raid shelter?”  Sapagkat ang gagamitin nilang pandigma’y mga eroplano at mga tangke.  Alin ang kauna-unahang digmaan na ginamitan ng mga tangke at eroplano?  Ang Digmaang Pandaigdig na nagsimula noong 1914.  Ito ay maliwanag na katunayan na salita nga ng Diyos ang mga nasusulat sa Biblia.  Naipahahayag nga ng Diyos ang wakas mula sa pasimula, at sa una pa lamang ay nasasabi na Niya ang mga bagay na mangyayari sa darating.  Libu-libong taon pa bago ipinanganak si Cristo ay ipinahayag ng Diyos na magkakaroon ng digmaan ang mga bansa sa boong sanlibutan, at ito’y natupad.  Ipinahayag ng Diyos ang mga pandigmang gagamitin sa digmaang ito, at natupad din.  Sinabi rin ng Diyos ang ibubunga ng digmaang ito sa lahat ng uri ng tao — magtatago sa mga yungib, — at ito’y nangyari.  Samakatuwid, ay hindi mga salita ng tao ang nasusulat sa Biblia kundi mga salita ng Diyos, sapagkat hindi kaya ng taong ipahayag ang wakas mula sa pasimula.  Hindi masasabi ng tao ang mga bagay na mangyayari sa darating.  Ni ang mangyayari bukas ay hindi alam ng tao (Sant. 4:14).

     Hindi pa ito ang lalong kahanga-hanga.  Ano ang ipinahayag ng Diyos na nasusulat sa Biblia na mangyayari pagkatapos ng pagtatago sa yungib?  Sa Apoc. 7:1, ay ganito ang sinasabi:

     “At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anomang punong kahoy.”

     Ang natapos na tinutukoy sa talatang ito’y ang pagtatago sa yungib ng lahat ng uri ng tao, na ito’y nangyari sa katapusan ng ikaanim na tatak na panahon ni Cristo (Apoc. 6:12, 15).  Pagkatapos nito’y may nakitang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa.  Bago natin liwanagin kung ano itong hangin na pinipigil, liwanagin muna natin itong apat na anghel na siyang pumigil sa hangin.  Ano ba ang kahulugan ng salitang anghel?  Ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo o utusan ng Diyos.  Maging ang Diksiyonaryo at maging sa Biblia ay ito (sugo) ang ibinibigay na kahulugan (Webster’s International Dictionary, p. 83; Heb. 1:13-14).  Ang salitang anghel ay hindi pangalan ng kalagayan sa pagkalalang kundi ito ay tungkulin.  May ilang uring nilalang ang pinagkakapitan ng salitang anghel?  Dalawa.  Ang salitang anghel ay ikinakapit sa mga nilalang na espiritu na ang tahanan ay sa paligid ng luklukan ng Diyos (Heb. 1:13, 14; Apoc. 5:11).  Ikinakapit din ang salitang anghel o sugo sa mga nilalang na laman na nasa uring tao, gaya ng mga pinuno ng bansa bansa.  Mababasa natin ito sa I Ped. 2:13-14, na ganito ang sinasabi:

     “Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan;

     “O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti.”

     Ang mga hari o gobernador—mga pinuno ng bansa—ay tinatawag ding anghel o sugo.  Tangi sa mga pinuno ng bansa, ang mga ministrong halal ng Diyos sa pangangaral ng ebanghelyo ay tinatawag ding anghel o sugo, gaya ng mababasa natin sa Apoc. 1:16:

     “At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin…”

     Dito’y may sinasabing pitong bituin.  Ano itong pitong bituin?  Ito ba’y ang mga planeta?  Sa Apoc. 1:20, ay nililiwanag sa atin kung ano ito:

     “Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia.”

     Samakatuwid, ang pitong bituin ay hindi pitong planeta kundi ito ay mga anghel ng Iglesia.  Ang mga anghel ng Iglesia ay itinutulad sa bituin.  Bakit natin tiniyak na ito’y mga ministrong halal ng Diyos sa pangangaral ng ebanghelyo o salita ng Diyos?  Sa Dan. 12:3, ay ganito ang sinasabi:

    At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit; at silang mangagbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan man.”

     Ang mga pantas sa salita ng Diyos na ang gawain ay magpabalikloob ng mga tao sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman.  Ang gawain ng mga ministrong halal o sugo ng Diyos ay ibalik ang mga tao sa Diyos.  Sila’y tinatawag na anghel ng Iglesia at itinutulad sa bituin.  Ayon sa Apoc. 7:1, ang apat na anghel ay pinipigil ang apat na hangin ng lupa.  Ano itong hanging pinipigil?  Sa Jer. 4:11-13, 19, ay ganito ang sinasabi:

“Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy, o maglinis man:

Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin: ngayo'y magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila.

“Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kay sa mga aguila. Sa aba natin! sapagka't tayo'y nangapahamak.

“Ang hirap ko, ang hirap ko! Ako'y nagdaramdam sa aking puso; ang dibdib ko ay kakabakaba, hindi ako matahimik; sapagka't iyong narinig, Oh kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma.”

Sinasabi rito na ang hangin ay sumasagisag sa digma.  Kung gayon, ang hanging pinipigil ng apat na anghel o apat na sugo ng bansa ay digmaan.  Alin itong digmaang pinigil ng apat na sugo ng bansa?  Ito ang digmaang ginamitan ng mga makabagong pandigma, gaya ng mga karo na parang ipu-ipo at mga kabayong matulin pa kay sa mga agila.  Ang mga karong parang ipu-ipo ay mga tangke, at ang mga kabayong matulin pa sa agila ay mga eroplano.  Tinatawag sa kasaysayan na “aeral cavalry” (World History, p. 478).  Aling digmaan ang unang ginamitan ng mga tangke at mga eroplano?  Ang digmaang nagsimula noong 1914.  Ito ang tinatawag na Unang Digmaang PandaigdigAyon sa kasaysayan, ilan nga ang pumigil sa digmaang ito?  Apat.  Sinu-sino ang napatala sa kasaysayan na apat na pinuno ng bansa na pumigil sa Unang Digmaang Pandaigdig?  Ito ay sina Lloyd George, Unang Ministro ng Bretanya; Clemenceau, Unang Ministro ng Pransiya; Orlando, Unang Ministro ng Italya; at Wilson, Pangulo ng Estados Unidos.  Ang mga ito ang tinatawag na “Big Four” (World History, p. 494). Tamang-tama ang pahayag ng Diyos!  Kung ano ang sinabi ng hula ay siyang natupad.  Sinabing ang digmaang pansanlibutan ay pipigilin, at napigil nga.  Sinabing apat ang pipigil, at ito’y natupad.  Kahanga-hangang talaga ang mga salita ng Diyos!  Iba nga ang Diyos kay sa tao.  Naipahahayag nga ng Diyos ang wakas mula sa pasimula.  Ito ang matibay na katunayang ang mga salita ng Diyos ay nasusulat sa Biblia.

     At ang lalong kahanga-hanga’y ipinahayag ng Diyos at nasusulat sa Biblia kung gaano katagal mapipigil ang Digmaang Pansanlibutan na nagsimula noong 1914.  Sa Apoc. 8:1, ay ganito ang mababasa natin:

     “At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras.”

      Gaano katagal mapipigil ang digmaan?  Ang sabi’y nagkaroon ng katahimikan sa langit ng may kalahating oras.  Bago natin liwanagin ang may kalahating oras na katahimikan — dapat muna nating matiyak kung alin itong langit na nagkaroon ng katahimikan.  Ito ba ang langit ng Diyos?  Sa Lev. 26:19, ay ganito ang sinasabi:

     “At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan; at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa.”

     Ang langit na tinutukoy dito’y ang langit ng mga tao.  Sino ang mga taong may langit o nasa kaluwalhatian?  Sa Isa. 14:18, ay ganito ang sinasabi:

     “ Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat, nangatutulog sa kaluwalhatian, bawa't isa'y sa kaniyang sariling bahay.”

     Ang mga hari ng mga bansa ang nasa kaluwalhatian o nasa langit.  Nahawi ang langit na ito nang magkaroon ng digmaan.  Datapuwa’t hinulaan ng Diyos na mapipigil ang digmaan kaya magkakaroon ng katahimikan sa langit ng mga hari.  Gaano katagal?  May kalahating oras!  Gaano katagal sa tao ang may kalahating oras sa Diyos?  Ito ba’y katulad ng ating kalahating oras na binubuo ng tatlumpong minuto?  Sa Ped. 3:8, ay ganito ang sinasabi:

     “Datapuwa’t huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon…”

     Samakatuwid, ang isang araw sa Diyos ay katumbas  ng isang libong taon sa tao.  Ilang taon naman ang katumbas sa tao ng isang oras sa Diyos?  Ang hustong kalahating oras?  At ang may kalahating oras?  Ang isang araw ay binubuo ng dalawampu’t  apat na oras.  Kung babahaginin natin ang isanlibong taon sa dalawampu’t apat, lalabas na ang isang oras sa Diyos ay apatnapu’t isang taon at walong buwan sa tao.  Ang hustong kalahating oras sa Diyos ay dalawampung taon at sampung buwan sa tao.  Ayon sa hula ng Diyos, hindi hustong kalahating oras kundi may kalahating oras ang itatagal ng pagkapigil ng digmaan.  Ayon sa kasaysayan, ang Unang Digmaang pandaigdig ay tumigil noong Nobyembre 11, 1918.  At ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nagsimula naman noong Setyembre 1, 1939.  Ang  pagitan nitong dalawang digmaan ay dalawampung taon,  siyam na buwan at dalawampung araw.  Kaya’t naganap ang ipinahayag ng hula ng Diyos na magkakaroon ng katahimikan na may kalahating oras.  Ang katumbas ng may kalahating oras ng Diyos ay dalawampung taon, siyam na buwan at dalawampung araw.  Natupad ang itinakda ng hula na magkakaroon ng katahimikan na may kalahating oras—o dalawampung taon, siyam na buwan at dalawampung araw.  Ito ang malinaw na katunayan na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang mga salita ng Diyos ang nasusulat sa Biblia.  Ang Biblia’y nagsasalita ng wakas mula sa pasimula.  Sinasabi ng Biblia ang mga bagay na darating.  Ito’y hindi magagawa ng tao.  Ang Diyos lamang ang makagagawa nito.  Kaya walang alinlangang mga salita ng Diyos ang nasusulat sa Biblia.

Hango sa aklat na Isang Pagbubunyag Sa iglesia Ni Cristo/Kabanata II/Pahina 8-15