Biyernes, Enero 2, 2015

Paghamak Kay Cristo?

Paghamak Kay Cristo?

Ni LEOPOLDO L. GUEVARRA

SA AKING PAGTUNGO sa Lunsod ng Naga, nagpakilala sa akin ang isang banyagang nakasabay ko sa paglalakbay.  Siya ay isang misyonera ng isang pangkatin ng pananampalataya.  Nang malaman niyang ako ay isang ministro ng Iglesia ni Cristo, nagsimula siyang magtanong tungkol sa aral ng Iglesia kaugnay  ng Panginoong Jesus.  Inakala niyang maliit o hamak ang pagkakilala ng Iglesia sa Panginoong Jesus dahil sa paniniwala nitong Siya ay tao at hindi Diyos.  Mayroon siyang binasang mga talata ng Biblia na sa akala niya ay nagtuturong si Jesus ay Diyos.

Ang pagpapakilala ng Biblia
     Bago natin suriin ang mga talata ng Biblia na kaniyang binasa, alamin muna natin kung ano ang itinuturo ng Biblia na mga katangian ni Jesus na siyang kinikilala ng Iglesia ni Cristo.  Sa Gawa 5:31 ay ganito ang pahayag ni Apostol Pedro:

    Siya'y pinadakila ng Dios ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan.”

     Ang Panginoong Jesucristo ay pinadakila ng Diyos.  Dapat nating mapansin na iba ang Diyos na nagpadakila kay Cristo na pinadakila.  Ipinakikilala rin sa talata na ang Panginoong Jesucristo ay ginawang Tagapagligtas at binigyan ng karapatang magpatawad sa kasalanan.  Si Apostol Pablo ay nagpatotoo rin na pinadakila ng Diyos si Jesus:

     Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;

     “Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,

     “At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama." (Filip. 2:9-11)

     Ang Panginoong Jesucristo ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan.  Iba ang nagbigay sa binigyan—ang Diyos ang nagbigay; ang binigyan ay si Jesus.  Kung si Cristo na binigyan ng pangalan ay tunay na Diyos, at ang nagbigay sa Kaniya ay tunay na Diyos din, lilitaw na dalawa ang tunay na Diyos—ito ay salungat sa aral ng Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos (Juan 17:1, 3).

     Sinabi rin ni Apostol Pablo na ipinag-utos ng Diyos na sa pangalan ni Jesus ay dapat iluhod ang lahat ng tuhod.  Ang katumbas nito ay:

     “Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod At sasamba sa kanya.” (Filip. 2:10, Magandang Balita Biblia)

     Sinasamba ng Iglesia ni Cristo ang Panginoong Jesucristo hindi dahil sa Siya ay Diyos, kundi bilang pagtalima sa utos ng Diyos.  Ang pagsamba sa Panginoong Jesus ay katunayan ng mataas na pagkilala ng Iglesia ni Cristo sa Kaniya.

     Marami pang talata sa Biblia ang nagtuturo ng mga katangian ng Panginoong Jesucristo:  Siya ay Panginoon (Gawa 2:36); Tagapamagitan ng mga tao sa Diyos (I Tim. 2:5); at nasa kaibaibabawan ng lahat ng pamunuan, kapamahalaan, at kapangyarihan (Efe. 1:20-21).

Tao sa kalagayan
     Ipinagtataka ng iba kung bakit tao ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo kay Cristo gayong napakarami Niyang katangiang higit sa kanino mang nilalang ng Diyos.  Ito ay dahil sa pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo:

     “Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Dios.  Ito’y hindi ginawa ni Abraham.” (Juan 8:40, New Pilipino Version)

     Malinaw na ipinakilala ni Jesus na Siya’y tao.  Pinatunayan pa Niya na iba Siya sa Diyos.  Iba si Cristo na nakarinig ng katotohanan sa Diyos na kinaringgan nito.  Hinahamak ba ni Cristo ang Kaniyang sarili nang sabihin Niyang Siya’y tao na nagsabi ng katotohanan?

     Maging ang mga apostol ay natuto sa itinuro ni Jesus na Siya ay tao.  Itinuro ni Apostol Pedro ang ganito:

     “Mga Israelita, pakinggan ninyo ito!  Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos.  Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya.  Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo.  Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula’t mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan.” (Gawa 2:22-23, MB)


     Ayon kay Apostol Pedro, si Jesus ay taong sinugo ng Diyos.  Iba ang nagsugo kaysa isinugo.  Ang Diyos ang nagsugo; si Jesus ang isinugo.  Kung si Jesus na sinugo ay tunay na Diyos at ang nagsugo sa Kaniya ay tunay na Diyos din, lilitaw na dalawa ang tunay na Diyos na ito’y salungat sa aral ng Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos.

     Nabago ba ang likas na kalagayan ng Panginoong Jesus ngayong Siya ay nasa langit na?  Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo:

    “Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.”    (I Tim. 2:5, Ibid.)

     Nasa langit na ang Panginoong Jesucristo nang ito’y sabihin ni Apostol Pablo.  Gayunman, pinatunayan niya na si Jesus ay tao sa kalagayan at hindi Diyos; si Jesus ay taong Tagapamagitan natin sa Diyos.  Mababasa rin sa Biblia ang ganito:

     “Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili.” (Awit 80:17)

     Ang taong nasa kanan ng Diyos ay si Cristo (Col. 3:1).  Kaya, natitiyak natin na kahit ngayong nasa langit na ang Panginoong Jesucristo ay nananatiling tao ang Kaniyang likas na kalagayan.

Mga diumano’y saligan
     Bakit may mga talata ng Biblia na ginagamit ang mga nagtuturong si Cristo ay Diyos?  Maaaring mali ang kanilang pagkaunawa sa mga talata o kaya naman ay maling salin ng talata sa Biblia ang ginamit nilang batayan.  Sapagkat kung ang pagkaunawa sa talata ay tama at ang salin ng talatang ginamit ay wasto rin, walang magagamit upang patunayang si Cristo ang tunay na Diyos.

     Tulad lamang ito ng naging maling pagkaunawa ng nakausap ko at ng ibang nagtuturo na si Cristo ay tunay na Diyos ayon daw sa Juan 1:1 at 14:

     “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.
     “At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.”

     Dahil daw sa binabanggit sa talatang Juan 1:1 na ang Verbo ay Diyos at sa 1:14 na nagkatawang-tao ang Verbo, kaya si Cristo raw ay Diyos na nagkatawang-tao.

     Bakit mali ang ganitong pagkaunawa sa talata?  Sapagkat wala namang sinasabi sa mga talata na si Cristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao.  Ang nagkatawang-tao ay ang Verbo o ang salita ng Diyos.  Nagkamali ang iba sa kanilang pagkaunawa sa talata dahil sa maling pakahulugan sa salitang “Verbo.”  Akala ng iba, ang kahulugan ng Verbo ay Cristo na may kalagayan na o umiiral na bilang tunay na Diyos.  Ano ba ang katumbas ng terminong “Verbo” sa Bibliang Ingles?

      “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Jn. 1:1, King James Version)

     Word ang katumbas sa Ingles ng salitang “Verbo” na kung isasalin sa Pilipino ay “Salita.”  Dapat isaalang-alang na iba ang salita sa nagsalita.  Ang Diyos ang nagsalita, kaya ang sabi sa talata, ang salita ay sumasa-Diyos.  Ang tunay na Diyos ay ang kinaroroonan ng salita at hindi ang salita ang Diyos.  Kung tatanggapin natin na tunay na Diyos ang salita sa sumasa-Diyos, at Diyos din ang kinaroroonan ng salita, lilitaw na ang tunay na Diyos ay hindi lamang iisa—ito ay salungat sa aral ng Biblia.

     Ang isa sa mga kahulugan ng salitang “Verbo” na ibinigay sa talababa o footnote ng Bagong Tipan, na isinalin ni Juan Trinidad, ay:

     “… Verbo … at ang Anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama.” (p. 262)

     Hindi pa umiiral si Cristo bago Siya ipinagdalang-tao at ipinanganak.  Nasa isip o panukala pa lamang ng Diyos ang ukol sa Kaniya noong una.  Ito ang aral ng Biblia:

     “Nasa isip na Siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig, nguni’t ipinakilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.” (I Ped. 1:20, Ibid.)

     Kaya ang nagkatawang-tao ay ang Verbo o salita ng Diyos at hindi ang Diyos na nagsalita.  Kung ang salita ang nagkatawang-tao at hindi naman ang Diyos na nagsalita, bakit sinabi na ang Verbo o ang salita ay Diyos?  Ito ay dahil sa uri ng salita ng Diyos:

     “Sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan.” (Lu. 1:37)

     Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan—kauri ng Diyos na nagsalita. Katunayan ay sinabi mismo ng Diyos:

     “… Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat” (Gen. 35:11).

     Kaya, sa banggit na “Ang Verbo ay Diyos,” ang pagkakagamit ng terminong “Diyos” ay bilang pang-uri (adjective) at hindi bilang pangngalan (noun).  Ginamit ang terminong “Diyos” upang uriin ang terminong “Verbo.”  Kaya, maling pagkaunawa sa mga talata ng Biblia ang pagsasabing sa Juan 1:1 at 14 ay itinuturo na si Cristo ay Diyos na nagkatawang-tao.

     Ang kahulugan ng sinabi sa talatang Juan 1:1:14 na nagkatawang-tao ang Verbo ay ang pangyayaring nakatala sa Mateo 1:18 at 20:

     “Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

     “Datapuwa't samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka't ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo.”
    
     Ang kahulugan ng “nagkatawang-tao ang Verbo” ay natupad ang panukala ng Diyos—at ang katuparan ay tao, kaya ang sabi sa talata ay dinadalang-tao.

‘Ito ang tunay na Diyos’
     Binasa rin ng aking nakausap ang I Jaun 5:20:

     “ At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.”

     Tulad ng iba na nagkamali ng pag-unawa sa talatang ito, kapagkaraka ay sinabi ng aking kausap na misyonera na ito raw ay malinaw na katunayan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos dahil ang pahayag na, “Ito ang tunay na Diyos” ay diumano’y tumutukoy sa Kaniya.

     Bakit tiyak na mali ang kaniyang pagkaunawa sa talatang ito?  Dahil ayon din sa talata, ang tunay na Diyos ay may Anak na naparito.  Kaya, kung sasabihing ang tunay na Diyos ay si Cristo, sino ang Kaniyang anak?  Wala, di ba?  Dahil si Cristo nga ang Anak.  Kaya, ang katotohanang si Cristo ay Anak ng Diyos ay katunayang hindi Siya ang tunay na Diyos na binabanggit sa I Juan 5:20.

     Isa pang dapat isaalang-alang ay ang sinasabi sa talata na kaya naparito ang Anak ay upang ipakilala Niya kung sino ang tunay na Diyos.  Mayroon ba kahit isa man lamang talata ng Biblia na nagsasaad na ipinakilala ni Cristo ang sarili Niya bilang tunay na Diyos?  Walang gayong talata na wasto ang pagkakasalin.  Kung si Cristo ang tunay na Diyos, at wala naman Siyang ginawang pagpapakilala na Siya nga ang tunay na Diyos, hindi ba lilitaw na nabigo Siya sa Kaniyang misyon sa pagparito upang ipakilala kung sino ang tunay na Diyos?  Subalit natitiyak natin na hindi nabigo ang Panginoong Jesucristo sa layunin ng Kaniyang pagparito dahil ipinakilala Niya kung sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao:

     “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


     “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.” (Juan 17:1, 3)

     Ipinakilala ni Jesus ang tunay na Diyos bilang pagtupad sa isa sa mga layunin ng Kaniyang pagparito.  At ang ipinakilala Niyang tunay na Diyos ay iisa lamang—ang Ama.  Kaya, ang sabi Niya sa panalangin,
ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay.”  Hindi Niya sinabing, “Ikaw at Ako ang makilala nilang Diyos na tunay” at lalong hindi Niya sinabing, “Ikaw at Ako at ang Espiritu Santo ang makilala nilang tunay na Diyos.”

     Ano naman ang dapat na maging pagkakilala natin kay Jesus?  Siya ay sinugo ng tunay na Diyos ayon mismo sa Kaniya.  Nagpapatunay ito na iba ang Cristo (na isinugo) sa Diyos (na nagsugo).

     Sa harap ng mga katotohanang ito, sino ang tunay na humahamak kay Cristo?

Pasugo God’s Message/April 2001/Pages 26-28/Volume 53/Number 4/ISSN 0116-1636