Linggo, Marso 8, 2015

KAMATAYAN AT PAGHUHUKOM DAPAT PAGHANDAAN NG LAHAT

KAMATAYAN
AT
PAGHUHUKOM
DAPAT PAGHANDAAN NG LAHAT

Sinulat ni NICANOR P. TIOSEN

KAMATAYAN, ISANG PAKSA na kahit hindi pag-usapan ay kusang lumilitaw, palibhasa ito ay karaniwan at araw-araw na nangyayari.  Marami ang pumapanaw oras-oras sa iba’t ibang panig ng mundo kung pagsasamasamahin at iba’t iba rin ang sanhi nito.  Mayroong malagim, mayroon namang payapa—gaya ng natulog lamang at hindi na nagising.

Sa kabilang dako, ang paghuhukom ay paksang malimit pagtalunan lalo na sa larangan ng relihiyon.  Mayroong naniniwala rito, at mayroon namang hindi.  Mayroong sabik na hinihintay ang araw na iyon, at ang iba nama’y mabanggit lamang ito ay takot na takot.  Mayroon ding mga nagtatanong:  Hindi ba ang kamatayan ng tao’y iyon na rin ang paghuhukom sa kaniya?

PAREHONG ITINAKDA NGUNIT MAGKAIBA
Ganito ang sinasabi ng Biblia:

“At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. (Heb. 9:27)

Magkaiba ang kamatayan at ang paghuhukom ngunit parehong itinakda ng Diyos.  Kung bakit nagtakda ang Diyos ng kamatayan at paghuhukom, ganito ang sabi ni Apostol Pablo:

“Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala.(Roma 5:12)

Lahat ng tao ay nakatakda sa kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala.  Kaya, kung paanong nagaganap ang kamatayan, tiyak na mangyayari rin ang paghuhukom dahil ang Diyos din ang nagtakda nito.  At walang kapangyarihan ang tao sa ganang kaniyang sarili na pigilin at takasan ito.

ANG KABAYARAN NG KASALANAN
Bakit dahil sa kasalanan ay nagkaroon ng kapangyarihan sa tao ang kamatayan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom?  Ganito ang sagot ni Apostol Pablo:

Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.(Roma 6:23)

Maaaring itanong ng tao:  “Ang ibig bang sabihin, kung malagutan na ng hininga ang isang tao ay bayad na siya sa kaniyang mga pagkakasala?  Kapag ganoon, puwede na pala akong gumawa ng kasalanan.”  Ang sagot ay:  Hindi!  Sapagkat mayroong itinuturo ang Biblia na ikalawang kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan:

“Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.(Apoc. 21:8)

HINDI KAYANG BAYARAN NG KAYAMANAN
“Kung ang tao ay mayaman, hindi ba niya kayang bayaran ang kaniyang kasalanan o tubusin ng kayamanan ang kaniyang buhay upang huwag na itong mawala sa kaniya?” maaari namang itanong ng iba.  Ganito ang ipinagpauna ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod Niyang si Haring David:

“Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, Hindi kayang mabayara’t tubusin sa kamay ng Diyos; Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas;  Gaano man ang halagang hawak niya’y hindi sapat.”  (Awit 49:7-8, Magandang Balita Biblia)

Likas sa tao ang alagaan ang kaniyang buhay at kapakanan.  Malaki rin ang inilalaan ukol sa mga pagsasaliksik para sa pagpapalawig ng buhay.  Ngunit, bigo pa rin ang tao na makahanap ng lunas sa kamatayan.  Pagdating ng takdang oras, mamamatay ang tao.  Maging ang mga dalubhasa ukol sa kalusugan o mga manggagamot ay namamatay.  Ang iba nga ay nauuna pa sa kanilang mga pasyente.

Maraming mayayaman ang nag-aalok ng salapi (may naglalapag pa ng blangkong tseke) madugtungan lamang ang kanilang buhay o ng sinumang mahal nila sa buhay.  At kung kanila lamang ang daigdig, baka ialok din nila ito.  Ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinakadakilang sugo ng Diyos, ay may ganitong pagtuturo:

“Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay?  Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?” (Mar. 8:36-37, Ibid.)

Maliwanag na sa araw ng kamatayan, walang kapangyarihan ang kayamanan ng tao.  Sa araw kaya ng paghuhukom?  Ito ang sagot ng Biblia:

“Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon; kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho: sapagka't wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain.(Zef. 1:18)

Kakilakilabot ang magaganap sa Araw ng Paghuhukom.  Kaya pala marami ang mabanggit lamang ang ukol dito ay takot na takot na!

ANG HINDI PANANAIGAN
“Paano na lamang kami?  Kung ang mayaman ay walang magagawa, lalo na pala kaming mahihirap?” maaaring idaing ng nakararami.  Bago panawan ng pag-asa ang sinuman, narito ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo:

“At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan.” (Mat. 16:18, MB)

Ito ang tanging lunas.  Ang Iglesiang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo.  Ang Iglesiang di pananaigan ng kamatayan.  Tiyak na marami ang tututol dito.  Maaaring sabihin nilang hindi totoo na kapag nasa Iglesia, sabihin pang Iglesiang itinayo ng Panginoong Jesucristo, ay hindi na pananaigan ng kamatayan, sapagkat lahat nga ay namamatay.  Ganito ang sagot ng Biblia:

“Sinabi sa kaniya ni Jesus,  Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya.(Juan 11:25)

Kahit pala nalalagutan din ng hininga ang mga nasa Iglesiang itinayo ng Panginoong Jesucristo, mabubuhay silang mag-uli.  Sila ang tatanggap ng “kaloob na walang bayad ng Dios (na) buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.”  Sila ang maliligtas sa Araw ng Paghuhukom.  Sila ang ngayon pa lamang ay maligaya at nananabik na naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus.

Dahil sa katotohanang hindi maiiwasan ang kamatayan, marami ang sa kasalukuyan (lalo na sa panig ng mayayaman) ang iginagayak na lamang ang kanilang sarili sa pagdating nito.  Mayroong inihahanda na ang kanilang magiging burol at libingan at maagang nagbibilin sa mga mahal nila sa buhay.  Subalit hindi sapat iyon.  Ang kailangan ay maisiguro ng isang tao na pagdating ng kaniyang kamatayan at Araw ng Paghuhukom ay kabilang siya sa mga magtatamo ng buhay na walang hanggang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.  Dapat makabilang siya sa mga maliligtas!

ANG UTOS SA MGA NAIS MALIGTAS
Ano ang dapat gawin ng tao, kung gayon, kung nais niyang maligtas sa Araw ng Paghuhukom?  Sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay Apostol Juan ay mababasa ang ganito:

“Kaya muling nagsalita si Jesus:  ‘Buong katotohang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa … Ako ang pintuan; sinuman na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas …” (Juan 10:7, 9, isinalin mula sa Revised English Bible)

Kailangang pumasok ang tao sa pintuan ng kulungan ng mga tupa o sa ating Panginoong Jesucristo o kailangan niyang mapaloob sa kawan na siyang  Iglesia ni Cristo gaya ng mababasa sa aklat ng mga Gawa:

“Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.” (Gawa 20:28, isinalin mula sa Lamsa Translation)

MAGPILIT NA PUMASOK
Sa kasalukuyan, may mga taong nagnanais na umanib sa Iglesia Ni Cristo, lamang ay napipigil ang iba ng kanilang bisyo (hindi nila maiwan-iwan).  Ang iba naman ay ng paghadlang ng kanilang mga mahal sa buhay (nagsisimula pa lamang makinig sa mga aral ng Biblia na itinuturo sa Iglesia ni Cristo ay inuusig na).  Kaya may mga nagkikibit-balikat na lamang at nasasabing marahil ay uunawain na sila ng Diyos sa hindi nila pag-anib.  Ganito ang mariing sagot ni Jesus na ibinigay ng Diyos na Tagapagligtas:

“Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari.(Lucas 13:24)

Ang ayaw pumasok kay Cristo o sa Kaniyang Iglesia ay itataboy Niya sa Araw ng Paghuhukom:

“Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; Kung magkagayo'y pasisimulan ninyong sabihin, Nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan;  At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan.  Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagngangalit ng mga ngipin, kung mangakita ninyo si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Dios, at kayo'y palabasin. (Lucas 13:25-28)

Hindi rin maikakatuwiran ng sinumang hindi sumunod sa utos ng Panginoong Jesucristo na pumasok sa Kaniyang Iglesia na siya’y tumatawag din naman sa Panginoon.  Ganito ang sumbat ng Panginoong Jesucristo sa kanila:

“At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? (Lucas 6:46)*

PASUGO GOD’S MESSAGE/NOVEMBER 2014/VOLUME 66/NUMBER 11/ISSN 0116-1636/PAGES 44-46

Inaanyayahan ka naming dumalo sa aming mga pagsamba.

Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind.

IGLESIA NI CRISTO SITE