Lunes, Marso 2, 2015

ANG KALIGAYAHANG WALANG HANGGAN

ANG KALIGAYAHANG WALANG HANGGANNAKAMTAN NG HARING Solomon ang maraming mabubuting bagay sa mundo.  Gayunman, sa bandang huli ay napagtanto rin niyang wala sa mga bagay na iyon ang tunay na kaligayahan.  Sinabi niya…

Ukol sa kayamanan:  “…Nguni’t ang mayaman ay di dalawin ng antok kahit labis siya sa pangangailangan.” (Ecles. 5:12, Magandang Balita Biblia)

Ukol sa Kadakilaan:  “Higit akong dinakila kaysa sinumang haring nauna sa akin. …Inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang hirap na aking pinuhunan.  Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan…” (Ecles. 2:9, 11, Ibid.)

Ukol sa karunungan:  “Hanggang lumalawak ang kaalaman ay dumarami ang alalahanin, at habang dumarami ang nalalaman ay lalong tumitindi ang sakit.” (Ecles. 1:18, Ibid.)

Ang kaligayahan sa mundong ito ay panandalian lamang—agad na napapawi at kadalasa’y napapalitan ng kalungkutan at pagdadalamhati.  Minsa’y nasabi ni Solomon:

“Kaya inisip kong wala ring halaga ang buhay pagkat pawang kahirapan lamang ang dulot sa akin.  Lahat nga ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala.” (Ecles. 2:17, Ibid.)


ANG LIGAYANG DULOT ng kayamanan at karunungan sa mundong ito ay hindi pamalagian.  Makapagdulot man ito sa atin ng kagalakan, pagdating ng matinding kalumbayan ay agad din itong napaparam.

Hangad nating makamtan ang tunay na kaligayahan.  Ngunit habang tumitindi ang hapis na ating nararanasan ay nangangamba tayo kung masusumpungan pa natin ang kaligayahang ating hinahangad.

Hindi imposibleng ito ay ating matamo.  Itinuturo ng Biblia kung saan naroon ang tunay na kaligayahan at kung paano ito mapapasaatin.

ITUON ANG ISIPAN SA PANGAKO NG DIYOS
Natitiyak nating may isang dako na kinaroroonan ng tunay na kaligayahan sapagkat ito’y ipinangako ng Diyos:

“… ‘Ako ay lilikha Isang bagong lupa’t isang bagong langit… Kaya naman kayo’y Dapat na magalak sa aking nilalang, Yamang nilikha ko itong Jerusalem Na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang’.” (Isa. 65:17-18, Magandang Balita Biblia)

Ang lupang ipinangako ng Diyos ay ang Bayang Banal.  Ang mapapalad na tatahan doon ay mapupuspos ng kagalakan, sapagkat doon ay “papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man” (Apoc. 21:4).

PAGSIKAPANG MASUMPUNGAN SA KAPAYAPAAN
Upang makatahan sa Bayang Banal, kailangan nating magkaroon ng kapayapaan sa Diyos:

“Nguni't, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran.  Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya.(II Ped. 3:13-14)

At upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos na kaloob ni Cristo, dapat nating dinggin ang Kaniyang panawagan na tayo’y maging bahagi ng “isang katawan”:

“…Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan.” (Col. 3;15, MB)

Ang tinutukoy na isang katawan ay ang Iglesia ni Cristo:

“Siya ang ulo ng iglesya na kanyang katawan.” (Col. 1:18, Ibid.)

“…Lahat ng iglesya ni Cristo ay bumabati sa inyo.” (Roma 16:16, New Pilipino Version)

MAGLINGKOD SA DIYOS HANGGANG WAKAS
Hindi sapat na tayo’y umanib sa Iglesia ni Cristo upang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos.  Ang mga kaanib sa Iglesia ay kailangang manatiling tapat na naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa Kaniyang mga utos hanggang wakas upang makatahan sa Bayang Banal:

“Kaya’t kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. … ‘Mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan!’  ‘Tunay nga’, sabi ng Espiritu.  ‘Magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal; sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa’.” (Apoc. 14:12-13, MB)

HUWAG SAYANGIN ANG PAGKAKATAONG
MAKAMIT ANG TUNAY NA KALIGAYAHAN
Umanib sa Iglesia ni Cristo at manatili sa kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kaniyang mga utos.  Sa ganito, makapananahan tayo sa Bayang Banal at tatanggap ng kagalakang hindi mapapawi kailanman.*

Nais mo ba ng payapa at maligayang buhay?
May itinuturo ang Biblia na dakong kinaroroonan ng kaligayahang walang hanggan—isang bayan na doon ay wala nang hirap, hapis, at kalungkutan.

Alamin mo kung paano makararating doon.  Suriin ang mga salita ng Diyos na siyang papatnubay sa iyo.

Inaanyayahan ka namin sa aming mga pagsamba.

Polyeto
Inilathala ng Iglesia ni Cristo
Patnugutan:  Iglesia ni Cristo Central Office
No. 1 Central Ave., New Era
Lunsod ng Quezon 1107 Pilipinas


Tel. Blg. (632) 981-4311

Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind.

IGLESIA NI CRISTO SITE