Lunes, Marso 2, 2015

ALIN ANG IGLESIANG KAY CRISTO NGAYON?

ALIN ANG IGLESIANG KAY CRISTO NGAYON?ALIN ANG TUNAY na Iglesia ni Cristo sa gitna ng maraming nag-aangkin at nagpapanggap sa kasalukuyan?  Sa Biblia ay mababasa natin ang mga katangian ng Iglesiang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo.  Ang mga katangiang ito ang dapat hanapin sa alinmang iglesiang nag-aangkin bilang tunay na Iglesia ni Cristo.

Ang ilan sa mga pagkakakilanlan sa tunay na Iglesia na itinayo ni Cristo ay (1) ang pangalan, (2) ang karapatan ng nangangaral at (3) ang aral na ipinangangaral.
                                                                                                                          
TINATAWAG SA PANGALAN
Bakit natin natitiyak na mayroong pangalan na pagkakakilanlan sa mga kay Cristo?  Sa Juan 10:3 ay sinasabi ang ganito:

“Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, …”

Dito’y maliwanag na pinatutunayan na may pangalang itinatawag sa sariling mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo.  Ang marangal na pangalan ng ating panginoong Jesucristo ang itinatawag sa Kaniyang mga tupa (Sant. 2:7; Gawa 4:12).

Saan natitipon ang mga tupa ni Cristo at papaano itinatawag sa kanila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo?  Mababasa natin sa Gawa 20:28 ang tugon sa ating tanong:

Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.” (Salin sa Pilipino mula sa Lamsa)

Ang mga tupa ni Cristo na tinatawag sa Kaniyang pangalan ay nasa isang kawan at hindi hiwa-hiwalay sa iba’t ibang organisasyon.  Ang kawang iyon ay tinatawag na Iglesia ni Cristo, sunod sa marangal na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.

Samakatuwid, alinmang Iglesia na hindi tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi siyang Iglesiang kay Cristo.  Hindi nangangahulugang sapat nang tawagin lamang sa pangalang Iglesia ni Cristo ang isang Iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Cristo.  Ang pangalan ay isa sa mga pagkakakilanlan, ngunit hindi lamang ito ang pagkakakilanlan.

SUGO ANG NANGARAL
Tangi sa pangalan, ano pa ang pagkakakilanlan sa tunay na Iglesia ni Cristo?  Ang karapatan ng nangaral sa Iglesiang itinayo ni Cristo ay isa sa mga pagkakakilanlan sa tunay na Iglesia.  Ang una at pinakadakila sa mga nangaral sa tunay na Iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo.  Nangaral din sa iglesia ang mga apostol.  Ano ang kanilang karapatan?  Sa Juan 20:21 ay sinasabi ang ganito:

“Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo.

Dito’y maliwanag na sugo ng Diyos ang mga nangaral sa tunay na Iglesia.  Si Cristo ay Sugo ng Diyos, sa katunaya’y Siya ang pinakadakila sa mga sinugo ng Diyos.  Ang mga apostol Niya ay mga sinugo rin.  “Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios. (II Cor. 5:20).

Sa Iglesiang itinatag ni Cristo ay may sugo ng Diyos.  Kung gayon, ang mga Iglesiang nag-aangkin na sila ang tunay na kay Cristo ngunit wala namang nangaral sa kanila na sinugo, manapa’y tinutuligsa pa nila ang Iglesiang may kinikilalang sugo, ay hindi siyang tunay na Iglesia ni Cristo.

Sa bahaging ito ay dapat nating bigyang pansin ang katotohanang ang Iglesia ni Cristo na bumangon sa Pilipinas noong 1914 ay nakatutugon sa mga katangian ng tunay na Iglesiang kay Cristo.  Ang Iglesiang ito ay tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo at ang nagsimulang mangaral nito sa ating bansa sa mga huling araw na ito ay sugo ng Diyos.

Dapat din nating pansinin na sa maraming Iglesiang nakatatag sa panahong ito ay walang pinaniniwalaang sugo ng Diyos na nangaral sa kanila.  Sa halip, ang namamayaning paniniwala sa kanila ay maaaring makapangaral ang sinuman, at iyon nga ang ating nasasaksihan.

Subalit bakit kailangang sugo pa ang mangaral?  Hindi ba ang sinuman ay maaari namang makapangaral?  Sa Roma 10:14-15 ay sinasabi ang ganito:

“Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral?  At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo?...”

ANG MGA ARAL NA IPINANGARAL AY MGA SALITA NG DIYOS
Ano ang katangian ng pangangaral ng tunay na sugo ng Diyos?  Sa Juan 3:34 ay sinasabi ang ganito:

“Sapagka’t ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: …”

Ang mga salita ng Diyos ay nakasulat sa mga Banal na Kasulatan (cf. II Tim. 3:15-17).  Kaya, upang matiyak natin na ang nangangaral ay tunay na sugo ng Diyos, dapat nating ihambing ang ipinangangaral nila sa mga salita ng Diyos na nasa Biblia.  Nasa Biblia ang ipinangangaral ng sugo ng Diyos; wala sa Biblia ang ipinangangaral ng hindi sugo ng Diyos.

Ano ang isa sa mga pangunahing aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw?  Itinuro niya na ang iisang tunay na Diyos ay ang Ama na lumalang sa lahat ng bagay.  Ito ay naiiba sa itinuturo ng mga tagapangaral sa ibang relihiyon, sapagkat ipinangangaral nila na bukod sa Ama, Diyos din daw ang Anak at ang Espiritu Santo.  Iyon ang tinatawag nila na doktrina ng Trinidad.  Alin sa magkaibang aral na ito ang nasa Biblia?  Nasa Biblia ba ang aral na ang iisang tunay na Diyos ay ang Ama?  Sa Malakias 2:10 ay sinasabi ang ganito:

“Hindi ba iisa ang ating Ama at ito’y ang iisang Diyos na lumalang sa atin?…”  (Magandang Balita Biblia)

Kung hahanapin natin sa Biblia ang aral na ang Anak ay Diyos at ang Espiritu Santo ay Diyos din, gaya ng sinasabi ng mga naniniwala sa doktrina ng Trinidad, ay walang pagsalang tayo’y mabibigo.  Ni hindi mababasa sa Biblia ang salitang Trinidad.

Kumuha pa tayo ng isang halimbawa, ang tungkol sa likas na kalagayan ni Cristo.  Nasa Biblia ba ang aral na si Cristo ay tao?  Ganito ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo mismo:

“Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios:…” (Juan 8:40)

Dito’y ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang ang malinaw na pangungusap na nagsasabing Siya ay tao kundi maging ang kaibahan Niya sa Diyos.  Iba si Cristo sa Diyos, at ito’y pinatunayan Niya nang sabihin Niyang ang katotohanang isinaysay Niya ay narinig Niya sa Diyos.

Samakatuwid, kung naiiba man ang itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw sa itinuturo ng ibang tagapangaral, iyon ay sapagkat ang mga salitang nasa Biblia ang ipinangaral niya, samantalang ang ibang tagapangaral ay may ibang pinagkunan ng itinuturo nila.

Ang isa pang itinuro ng sugo sa mga huling araw ay ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia sa ikapagtatamo ng kaligtasan.  Ito’y hindi dahil sa ang Iglesia ang maliligtas; si Cristo ang Tagapagligtas.  Ang tunay na Iglesia ang ililigtas ni Cristo.  Salungat ito sa itinuturo ng ibang nangangaral, lalo na sa panahong ito.  Malimit nating marinig sa radio, telebisyon, at sa iba’t ibang dako na may nangangaral na ang itinuturo ay hindi na kailangan ang pag-anib sa Iglesia upang ang tao’y maligtas.  Sapat na raw na ang tao ay sumampalataya na lamang kay Cristo upang maligtas.

Nasa Biblia ba ang aral na ang pag-anib sa Iglesia ay kailangan sa kaligtasan?  Sa Efeso 5:23, ay sinasabi ang ganito:

“Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito.” (MB)

Ito’y isa pa sa mga katibayan na ang nangaral sa Iglesia ni Cristo ay sugo ng Diyos, sapagkat ang kaniyang ipinangaral ay mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia.

Bilang konklusyon, masasabi nating ang tunay na Iglesia ay makikilala hindi lamang sa pangalang taglay nito, kundi maging sa mga aral na itinataguyod nito at sa karapatan ng nangaral dito.  Ang tunay na Iglesia na itinayo ni Cristo ay tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo, inaralan ng tunay na mga sugo ng Diyos na ang itinuturo ay mga salita ng Diyos na mababasa nating nakasulat sa Biblia.*

Inaanyayahan ka po naming dumalo sa aming mga pagsamba.

Polyeto
Inilathala ng Iglesia ni Cristo
Patnugutan:  Iglesia ni Cristo Central office
No. 1 Central Ave., New Era, Quezon City

Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind.


IGLESIA NI CRISTO SITE