Lunes, Marso 2, 2015

ANG TUNAY NA PINAGHAHARIAN NI CRISTO

ANG TUNAY NA PINAGHAHARIAN NI CRISTOMAY MGA TAGAPANGARAL na nagtututrong si Jesus ang dapat nating gawing hari at Panginoon ng ating buhay.  Sinasabi nila na dapat nating palayain ang ating sarili sa relihiyon—hindi na raw natin kailangan na umanib sa Iglesia.  Sapat na raw na ang Panginoong Jesucristo ay tanggapin natin bilang ating Panginoon at Tagapagligtas.

GAWIN ANG SINASABI NI CRISTO
Dapat nating kilalanin ang Panginoong Jesucristo bilang Tagapagligtas at Siya ang dapat maghari sa ating buhay upang tayo’y maligtas.  Subalit sino ang tunay na pinaghaharian ni Cristo?  Alin ang ipinakikilala ng Biblia na Kaniyang kaharian?  Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo:

“Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. (Col. 1:13-14)

Ang kaharian ng Anak ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Cristo na Kaniyang tinubos sa pamamagitan ng Kaniyang mahalagang dugo:

“Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.”  (Gawa 20:28, Lamsa Translation, isinalin mula sa Ingles)

Samakatuwid, ang tunay na pinaghaharian ni Cristo ay ang mga kaanib ng Kaniyang Iglesia.  Ang nagtatakuwil sa Kaniyang Iglesia ay hindi Niya pinaghaharian kahit sabihin nilang kumikilala sila sa Kaniya.

Paano mapatutunayan ng isang tao na kinikilala niya bilang Panginoon si Jesus?  Sapat na bang ito’y sabihin lamang nila?  Ang Panginoon ay may hinahanap sa mga tunay na kumikilala sa Kaniya.  Ganito ang sinabi Niya:

“At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? (Lu. 6:46)

Hinahanap ng Panginoong Jesucristo na gawin ng mga tumatawag at kumikilala sa Kaniya ang Kaniyang sinasabi.  Ano ba ang sinabi Niya na dapat nating gawin na may kinalaman sa ating kaligtasan?  Ang sabi Niya:

“Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. (Juan 10:9)

Dapat pumasok ang tao kay Cristo upang maligtas.  May mga nagsasabing nagawa na raw nila ang pagpasok kay Cristo sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya sa Kaniya.  Sinasabi nila na wala raw kinalaman ang pag-anib sa Iglesia sa pagpasok kay Cristo.  Wala nga kaya? Sa gayon ding talata, sa Revised English Bible, ay nasusulat:

“Ako ang pintuan; sinumang pumasok sa kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas.”  (Juan 10:9, isinalin mula sa Ingles)

Ang pagpasok kay Cristo ay hindi sa paraang tanggapin lamang Siya bilang Tagapagligtas.  Dapat pumasok ang tao sa kawan na ito’y ang Iglesia ni Cristo (Gawa 20:28, Lamsa Translation).

Kung gayon, upang si Cristo ang maging Panginoon at hari ng ating buhay, dapat nating sundin ang iniutos Niya na pumasok sa Kaniyang Iglesia.  Ang mga pumasok sa tunay na Iglesia o ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay magtatamo ng pangakong kaligtasan.

May nagtatanong kung bakit kailangan pa ang pag-anib sa Iglesia gayong si Cristo naman ang Tagapagligtas at hindi ang Iglesia.  Walang pagtatalo na ang Panginoong Jesus ang Tagapagligtas at hindi ang Iglesia, subalit ang Iglesia ang ililigtas Niya.  Ito ang katotohanang mababasa sa Biblia:

“Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng Iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito.” (Efe. 5:23, Magandang Balita Biblia)

Kaya, kung paanong mahalaga na tanggapin si Cristo bilang Tagapagligtas, gayundin, mahalagang tanggapin ang tunay na Iglesia dahil ito ang Kaniyang ililigtas.KAILANGAN ANG PAG-ANIB SA IGLESIA
Hindi ba maaaring iligtas ng Panginoon, kahit ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo lalo pa nga’t may ginagawa silang paglilingkod sa Kaniya?  Upang maunawaan ang sagot sa tanong na ito ay mahalagang malaman kung bakit kailangan nating lahat ng kaligtasan.  Ganito ang pahayag ng Biblia:

“Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala.(Roma 5:12)

Nagkasala ang lahat maliban sa Panginoong Jesus (I Ped. 2:21-22).  Dahil sa kasalanan ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil din dito’y  hindi pinakikinggan ng Diyos ang pagtawag ng tao sa Kaniya:

“Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig.(Isa. 59:2)

Kung mamamalagi sa ganitong kalagayan ang tao dahil sa kaniyang kasalanan, mawawalan lamang ng kabuluhan ang kaniyang paglilingkod sa Diyos.  Ang nagkasala ay tinakdaang magbayad, at ang “kabayaran ng kasalanan ay kamatayan” (Roma 6:23)—hindi lamang ang kamatayang pagkalagot ng hininga, kundi maging ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy (Apoc. 20:14).

Dahil dito, kailangan ng tao ang kaligtasan.  At upang iligtas siya ni Cristo, dapat siyang umanib sa Iglesia.

BATAS NG DIYOS SA NAGKASALA
Ayon sa katarungan ng Diyos ang nagkasala ang siyang dapat managot sa kaniyang kasalanan:

“Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.(Deut. 24:16)

Kaya, hindi maaaring ibang tao ang magbayad sa ating nagawang kasalanan.  Labag ito sa batas o katuwiran ng Diyos ukol sa pagpaparusa sa nagkasala.

Sa harap ng katotohanang ito, paano tayo magtatamo ng kaligtasan?  Tiyak na sasabihin ng iba na ito ang dahilan kaya isinugo ang Panginoong Jesucristo—para tayo’y iligtas.  Tama, ngunit paano tayo maililigtas ni Cristo nang hindi nalalabag ang batas ng Diyos ukol sa nagkasala?  Ganito ang pagtuturo ni Apostol Pablo:

“Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. (Efe. 5:23)

Ginawa ng Panginoong Jesus na katawan Niya ang Kaniyang ililigtas.  Ang katawan ay ang Iglesia ayon sa Biblia:

“At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia. (Col. 1:18)

Kaya, kung panagutan man ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng mga nasa Kaniyang Iglesia ay hindi ito lalabag sa batas ng Diyos dahil si  Cristo at ang Kaniyang katawan o Iglesia ay isang tao na lamang—isang taong bago:

“ Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. (Efe. 2:15)

Ang binabanggit na dalawa rito ay si Cristo na Pangulo at ang Iglesia na Kaniyang katawan.  Ang Iglesia na katawan ni Cristo ay tinawag na sunod sa pangalan Niya—Iglesia ni Cristo:

“Magbatian kayo ng banal na halik.  Lahat ng iglesya ni Cristo ay bumabati sa inyo.”  (Roma 16:16, New Pilipino Version)

Kung gayon, hindi natin maiiwasang sundin ang utos ng Panginoong Jesus na pumasok o umanib sa Kaniyang Iglesia upang mailigtas Niya tayo nang hindi nalalabag ang batas ng Diyos. Sa kabilang dako, ano ang ating sasapitin kung tayo ay tumangging umanib sa Iglesia?

“Ano ang karapatan kong humatol sa mga taga-labas ng iglesya?  Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob?  Ang Dios ang hahatol sa mga nasa labas.  ‘Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan’.”  (I Cor. 5:12-13, Ibid.)

Ang mga nasa labas ng tunay na Iglesia ay hahatulan o parurusahan ng Diyos.  Walang ibang paraan para tayo ay magtamo ng kaligtasan malibang tayo ay sumunod sa utos ng Tagapagligtas.

Ang tunay na pinaghaharian ni Cristo at siyang ililigtas Niya pagdating ng Araw ng Paghuhukom ay ang Iglesia ni Cristo.*

Inaanyayahan ka naming dumalo sa aming mga pagsamba.

Polyeto
Inilathala ng Iglesia ni Cristo
Patnugutan:  Iglesia ni Cristo Central Office
No. 1 Central Avenue, New Era
Lungsod ng Quezon, Pilipinas 1107

Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind.

IGLESIA NI CRISTO SITE