Lunes, Marso 2, 2015

ANG KINAROROONAN NG KAPAYAPAAN

ANG KINAROROONAN NG KAPAYAPAAN

Sa mundong puno ng kaguluhan,
ligalig at karahasan, saan natin
matatagpuan ang tunay na kapayapaan?


KAPAYAPAAN, KATIWASAYAN, AT kasaganaan—ang mga ito ay ilan lamang sa hinahangad natin sa buhay.  Ngunit ang mga ito ay tila mailap kamtan.  Taliwas sa hinahangad at inaasahan natin, ang namamayani sa iba’t ibang dako ay kawalang-kapayapaan, kaguluhan, karahasan, kaligaligan, at kasalatan na nagdudulot ng matinding kalumbayan at alalahanin sa buhay.  Bukod sa mga ito, ang kawalang-katarungan ay patuloy na naghahari sa mundo.  Naitatanong tuloy ng marami:  “Bakit ganito ang nangyayari sa daigdig?”

Ayon sa Biblia, ano ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon sa daigdig?  Sa Deuteronomio 31:17 ay ganito ang sinasabi ng Diyos:

“Kung magkagayon, magagalit ako sa kanila.  Itatakwil ko sila’t tatalikdan, at sila’y madaling mabibihag ng kaaway.  Masusuong sila sa mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa mapag-isip-isip nilang ito’y dahil sa akong Diyos nila ay hindi nila kasama.” (Magandang Balita Biblia)

Nararanasan ng tao ang kawalan ng kapayapaan at ang mga kaguluhan dahil hindi niya kasama ang Diyos.  Humiwalay ang Diyos sa tao; tinalikdan Niya at itinakwil ang tao dahil sa kasalanan at kasamaan nito gaya ng mababasa sa Isaias 59:2:

“Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig.”

Hangga’t ang tao’y nananatiling alipin ng kasalanan ay mananatiling mailap sa kaniya ang kapayapaan, katiwasayan, at kasaganaan.  Upang ito’y malunasan, kailangan niyang malunasan ang dahilan ng paghiwalay sa kanya ng Diyos—ang kasalanan.  Ang totoo, hindi lamang ang pamumuhay ng tao ang napinsala dahil sa kaniyang kasalanan.  Ito ang dahilan kung bakit itinakda ng Diyos sa tao ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy bilang ganap na kabayaran ng kasalanan:

Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.” (Roma 6:23)

“At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy.” (Apoc. 20:14)

ANG LUNAS SA PAGDURUSA
Ang lunas sa pagdurusa ng tao sa daigidg ang siya ring lunas sa itinakdang parusa ng Diyos sa tao—ang panunumbalik ng tao sa Diyos:

“Mula nang mga kaarawan ng inyong mga magulang kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nguni't inyong sinasabi, Sa ano kami manunumbalik?” (Mal. 3:7)

Inaani ng tao ang bunga ng kaniyang pagsuway at pagtalikod sa mga utos ng Diyos.  Upang makatakas ang tao sa masamang ibinunga ng kaniyang kasalanan ay dapat siyang manumbalik sa Diyos.  Ito ay magagawa niya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos.  Kapag ito ay kaniyang natupad, manunumbalik sa kaniya ang Diyos.

Ano ba ang iniutos ng Diyos na dapat gawin ng nanunumbalik sa Kaniya?  Ganito ang itinuturo ng Biblia:

“Ang mga gawain ng taong masama’y Dapat nang talikdan, at ang mga liko’y Dapat magbago na ng maling isipan; Sila’y manumbalik, Lumapit kay Yahweh upang kahabagan, At mula sa Diyos, Matatamo nila ang kapatawaran.” (Isaias 55:7, MB)

Ang nanunumbalik sa Diyos ay dapat tumalikod sa mga gawang masama, magbago ng maling isipan, at lumapit sa Kaniya.  Ang ganito ay patatawarin sa kaniyang mga kasalanan at magkakaroon ng hinahangad na kapayapaan at kasaganaan.

ANG MGA TUNAY NA NANUMBALIK SA DIYOS
Subalit ang lahat ba ng lumalayo sa kasalanan ay nakapanumbalik sa Diyos?  Sino ang itinuturo ng Biblia na tunay na nakapanumbalik sa Diyos?  Ano ang ikakikilala sa kanila?

“Kayo’y mga dating patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. …

“Alalahanin nga ninyo, nang panahong iyon, ay hiwalay kayo kay Cristo, hindi kabilang sa bayang Israel, mga banyaga sa mga tipan ng pangako, at walang pag-asa at walang Dios sa sanlibutan.  Ngunit dahil sa pakikipag-isa kay Cristo Jesus, kayong dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.” (Efe. 2:1, 12-13, New Pilipino Version)

Dahil sa kasalanan, ang tao ay itinuring ng Diyos na patay.  Siya’y hiwalay kay Cristo at higit sa lahat, siya’y “walang Dios.”  Sa kabilang dako, ang mga tunay na nakapanumbalik sa Diyos ay yaong mga nakipag-isa kay Cristo Jesus.  Itinuro ni Apostol Pablo kung sino ang mga ito:

“Ngunit dahil sa pakikipag-isa kay Cristo Jesus, kayong dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.  Pagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader ng pag-aalitan na siyang naging hadlang.” (Efe. 2:13-14, Ibid.)

Ang mga nakipag-isa kay Cristo ay yaong mga natubos ng Kaniyang dugo.  Sa pamamagitan ng pagtubos ay nailapit sila sa Diyos at nagiba ang pader sa pagitan ng Diyos at ng tao—ang kasalanan—na siyang dahilan kaya’t ayaw ng Diyos na makinig sa tao (Isa. 59:2).

Itinuro ni Apostol Pablo kung ano ang ibig sabihin na ang tao ay nailapit ng dugo ni Cristo at kung anu-anong biyaya ang nakamit niya dahil dito:

“Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa.  At ngayong napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya.”  (Roma 5:8-9, MB)

Ang mga nailapit ng dugo ni Cristo o mga nakipag-isa sa Kaniya ay napawalang sala na.  Sila ang nailapit sa Diyos at nakapanumbalik sa Kaniya.  Tiyak na maliligtas sila sa poot ng Diyos sapagkat mayroon na silang kapayapaan sa Kaniya.

Ang mga nakipag-isa kay Cristo ay nalalang sa Kaniya at nakasama sa isang taong bago na sa pamamagitan nito’y ginawa ang kapayapaan:

“Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan.” (Efe. 2:15)

Si Cristo at ang mga nakipag-isa sa Kaniya ang bumubuo sa isang taong bago.  Ito ay binubuo ng ulo—na si Cristo—at ng katawan—na siyang Iglesia:

“At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.” (Col. 1:18)

Kung alin ang Iglesiang ito ay itinuturo ng Banal na Kasulatan:

“Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.” (Gawa 20:28, Lamsa Translation, isinalin mula sa Ingles)

Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesiang katawan ni Cristo.  Ito ang binili o tinubos Niya ng Kaniyang dugo.  Nasa loob ng Iglesia ni Cristo ang mga taong tunay na nakapanumbalik sa Diyos—ang mga napawalang-sala, nalinis, o natubos ng dugo ni Cristo.  Dahil dito, sila ang nagtamo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo:

“Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.” (Roma 5:1)

Kailangan ng tao ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo dahil sa kasalanang nagawa ng tao na siya ring dahilan kaya siya’y itinuring ng Diyos na kaaway.  Sa Colosas 1:21 ay ganito ang mababasa:

“At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama.”

Kaya, napakahalaga ng Iglesia ni Cristo sapagkat naririto ang mga taong may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo.  Nilinaw ni Apostol Pablo na ang kapayapaang ito ay ang kawalang hatol:

“ Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus.” (Roma 8:1)

Sapagkat napatawad na sa kanilang mga kasalanan, wala nang anumang hatol o hindi na parurusahan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo.  Sa pamamagitan ng Iglesiang tinubos ni Cristo—ang Iglesia ni Cristo—ay nalunasan na ang dahilan ng paglayo ng Diyos sa tao.  Anupa’t sa ganitong paraan ay muling makikisama ang Diyos sa tao.  Kaya, nasa Iglesia ni Cristo ang kapayapaang lalong kailangan ng tao—ang tunay na kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo.*

Inaanyayahan ka naming dumalo sa mga pagsamba ng Iglesia Ni Cristo.

Polyeto
Inilathala ng Iglesia ni Cristo
Patnugutan:  Iglesia ni Cristo Central Office
No. 1 Central Ave., New Era
Lunsod ng Quezon 1107 Pilipinas
Tel. Blg. (632) 981-4311Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind.

IGLESIA NI CRISTO SITE