Huwebes, Disyembre 11, 2014

TUNGKOL SA MGA PISTANG KATOLIKO

TUNGKOL SA MGA PISTANG KATOLIKOAng relihiyon na may pinakamaraming pistang ipinagdiriwang ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana.  Natataranta na halos ang mga katoliko sa karamihan ng pistang ipinag-uutos sa kanila ng mga pari na ipagdiwang.  Ang bayan ay totoong hirap na sa kapipista, na ang mga salaping kanilang pinagpatuluan ng pawis at tinipon sa mahabang panahon ay nalilimas na lahat sa araw ng pista, at ang kalimitan ay nagkakautang pa ang pobreng naghanda dahil sa karamihan ng mga panauhing nakipamista sa kanilang bayan o nayon.  At ang lalong masama pa nito, walang kabanalang natatamo o naidudulot sa tao ang mga pistang ito, kundi kasalanan pa nga at nagbubunga ng mga kaguluhan, patayan, saksakan at sarisaring kapahamakan.  Kaya matatawag nating peste ang mga pistang ito ng Iglesia Romana.

Ang iba’t ibang pistang pinagtibay ng Iglesia Katolika
     Hindi lamang ang mga santu-santohang ginawa ng mga Papa ang ipinagpipista taun-taon sa lahat halos ng bayan at nayon dito sa Pilipinas at sa iba’t ibang panig ng daigdig, kundi ang iba’t ibang pistang pinagtibay ng Iglesia Katolika, gaya ng tinatawag nilang Mahal na Araw at lahat ng matatandang pistang Judio tulad ng Pentecoste, at ang Domingo na lalong kilala sa tawag na Linggo.  Ang mga pistang ito’y pinagtibay noong ikatlong siglo, malaon nang nasa langit ang ating Panginoong Jesucristo at malaon na ring patay ang mga Apostol.

     Tangi rito’y lumikha rin ang Iglesia katolika ng mga pista ukol kay Cristo, ang tinatawag nilang Epifania at Pasko, at gayundin ang mga pistang patungkol sa mga Confesor, gaya nina Martin at Gregorio.  Ang lahat ng ito’y pinagtibay noong ikaapat na siglo.

     At noong ikaanim at ikapitong siglo, nilikha rin ng Iglesia Katolika ang pistang patungkol sa Birhen, at marami pang mga pista, ang bilang nito’y umaabot ng mahigit na isang daan, hindi pa kasama rito ang pista ng Monasterio at mga Simbahan.  (The Catholic Encyclopedia, Vol. VI, pahina 20-22).

Naghirap ang Buhay ng mga Katoliko at tumutol,
Kaya binawasan ng Papa ang maraming pista.
     Dahil sa karamihan ng mga pistang ipinatutupad ng Iglesia Katolika, ay naghirap ang buhay ng mga katoliko na rin, ayon sa tala ng The Catholic Encyclopedia, at sila’y tumutol sa bagay na ito.  Kaya’t ipinasiya ng Papa Graciano noong 1150, na apatnapu’t isang (41) pista na lamang ang ipagdiwang.  Nguni’t nang maging Papa si Gregorio noong 1235, ginawa naman niyang apatnapu’t lima (45).  At noong ikalabin-tatlong siglo, ipinasiya ni Papa Urbano na tatlumpu’t anim (36) na pista na lamang ang ipagdiwang, at binalaan ang mga Obispo na huwag nang lumikha ng mga bagong pista.

     Noon namang 1727, ipinasiya ni Papa Benedicto XIII, na gawin na lamang labimpito (17) ang pista, at ito’y sa Espanya lamang, at sa Sisilya noong 1748, sa Austria noong 1745, at sa wakas ay ginawa na lamang na labinlimang (15) pista, at ipinasiya ni Papa Pio VI, na ang pagbabawas ay sa lahat ng bansa sa buong mundo, na kinatatalatagan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana (The Catholic Encyclopedia, Vol. VI, pahina 20-22).

Walang kinalaman ang Diyos, si Cristo at ang mga Apostol sa mga Pistang kinatha ng Iglesia Katolika, kaya ito’y mga utos tao lamang.
     Ang mga pistang  ito ng Iglesia Katolika na dumami at kumaunti, maragdagan at mabawasan ay sariling-sarili lamang niya at walang kinalaman ang Diyos, si Cristo at ang mga Apostol.  Ni isa man sa mga pistang ito’y hindi ipinag-uutos ng Diyos, hindi ipinag-uutos ni Cristo, at hindi rin ipinag-uutos ng mga Apostol.  Kung ang Diyos ang may utos ng mga pistang iyan ng mga katoliko, sino ang mga Papa upang pangahasang dagdagan o bawasan ang mga utos ng Diyos?  Ang Diyos ay mahigpit tungkol sa Kanyang mga utos.  Sinabi niya:  “Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa: huwag mong dadagdagan, ni babawasan.” (Deut. 12:32)

     Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pagdaragdag at pagbabawas sa Kanyang mga utos.  Kung ano lamang ang Kanyang iniutos, iyon lamang ang dapat isagawa ng tao.  Ang paglabag dito’y kasalanan.  Ayon naman sa ating Panginoong Jesucristo, kahi’t tuldok o kudlit ay hindi dapat mawala sa kautusan hanggang maganap ang lahat ng bagay (Mat. 5:18).  Parurusahan ba ang magdagdag at magbawas sa mga utos ng Diyos?—Parurusahan!  Ano ang parusa?—Ang magdaragdag ay daragdagan ng salot, at ang mag-alis o magbawas ay aalisin ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa Bayang Banal (Apoc. 22:18-19).  Dahil dito, kung ang mga pistang katoliko ay tunay na utos ng Diyos,  ang mga Papa ng Iglesia Katolika ay tiyak na tatanggap ng parusa, sapagka’t sa pamamagitan nila’y nadaragdagan at nababawasan ang mga pista.

Hindi kabanalan at walang kabuluhan ang
Pagsambang nababatay sa utos ng tao.
     Dahil sa ang mga pistang katoliko ay hindi utos ng Diyos kaya ito ay utos lamang ng tao at katha ng tao.  At sapagka’t ito’y hindi utos ng Diyos, may kabanalan kayang matatamo sa pagsunod dito?  Sa Juan 17:17, ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo:

     “Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan.”

     Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ang katotohanan ang makababanal sa tao.  Alin ang katotohanan?—Ang katotohanan ay ang mga salita ng Diyos.  Katotohanan ukol sa ano ang mga salita ng Diyos?  Katotohanan ayon ayon sa kabanalan  (Tito 1:1).  Samakatuwid, ang pagsunod at pagtatapat sa mga salita o utos ng Diyos, ito ang kabanalan.  Sa labas ng mga salita ng Diyos ay walang kabanalang ipagiging dapat.  At dahil sa ang mga pistang katoliko ay utos lamang ng tao, hindi kabanalan sa harap ng Diyos ang  pagsunod at pagtatapat dito.

     Tangi sa hindi kabanalan sa harap ng Diyos ang pagsunod sa utos ng tao, ano pa ang sinasabi ng Diyos kung ito’y pagbatayan natin ng pagsamba sa Kanya?  Ganito ang nasusulat sa Mat. 15:9:

     “Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.”

     Kung gayon, ang pagdaraos ng mga pista ng Iglesia Katolika ay walang kabuluhan sa harap ng Diyos.  Kung hindi kabanalan at walang kabuluhan, bakit pa tayo magdaraos ng mga pista?  Bakit natin gugugulin ang ating salapi, pagod at panahon sa bagay na walang kabuluhan?  Dapat nating mapag-isip-isip ito, mga kababayang Katoliko.  Imulat natin ang ating mga mata sa harap ng katotohanan.  Huwag tayong pabulag sa mga pari.  Huwag tayong sumunod ng pikit-mata sa kanilang mga utos.  Itakwil natin ang mga utos ng pari na hindi makababanal at walang kabuluhan sa harap ng Diyos.

Walang karapatang mula sa Diyos ang mga Papa at mga Konsilyo Sa paglalagda ng mga utos na susundin sa pagsamba sa Diyos.
     Ang lumilikha ng mga utos na sinusunod ng mga katoliko at ginagamit sa kanilang mga pagsamba sa Diyos ay ang Konsilyo sa pamumuno ng Papa sa Roma.  May karapatan ba ang mga Konsilyo at ang Papa sa paglalagda ng mga utos na susundin ng mga tao sa paglilingkod sa Diyos?  Sino lamang ba ang itinuturo ng Biblia na tanging Tagapagbigay ng kautusan at Hukom?  Sa Sant. 4:12, ay sinasabi ang ganito:

“Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid baga'y ang makapagliligtas at makapagwawasak: datapuwa't sino ka na humahatol sa iyong kapuwa?”

     Sa talatang ito’y maliwanag na sinasabi na iisa ang tagapagbigay ng kautusan.  Sino ang iisang ito?  Ito ba ang papa o ang konsilyo katoliko?  Hindi.  Sino?  Ang makapagliligtas at makapagwawasak, samakatuwid ay ang Diyos.  Kung gayon, walang karapatan ang Papa o ang Konsilyo na gumawa ng mga utos na susundin ng mga tao.  Inaagaw niya ang karapatan ng Diyos!  Mangangagaw ng karapatan ng may karapatan.

“Ang bansa ng maraming pista.”
     Ang Pilipinas ay tinatawag na “bansa ng maraming mga pista.”  Mula pa sa panahon ng mga Kastila, bawa’t bayang itatag, ang mga pari ay nagtatayo ng simbahan na may kasamang patron na pipintakasihin ng bayan.  Taun-taon ay ipinagpipista ang kaarawan ng patrong ito.  Gayundin, bawa’t nayong itatag, magkakaroon ng sariling kapilya o visita, at mangyari pa, may patrong pintakasi; at, taun-taon, pagdating ng kaarawan ng patrong ito, ang nayon ay magdaraos ng pista.  Anupa’t ayon sa mga tala o mga ulat na tinipon noon pang bago magkadigma, ang Pilipinas ay nakapagdaraos ng mahigit na sampung libong (10,000) pista sa taon-taon, at ang mga salaping nagugugol sa mga pistang ito’y umaabot sa halagang dalawampu’t dalawang angaw  (22,000,000.00) na piso (Ang halagang ito’y noon pang bago magkadigma; tayahin ninyo kung magkano ang magiging katumbas nito sa kasalukuyan).

     Dalawampu’t dalawang angaw na piso!  Kaylaking halaga na natapon sa walang katuturan!  Kung ito’y ginugol sa kapaki-pakinabang na bagay, lalo na sa ikabubuti ng bayan at ng mga mamamayan, ay malaki sana ang naging bunga.  Nguni’t ginugol lamang sa karangyaan, kainan, lasingan, sayawan at pagpaparangal sa mga larawan ng mga diyus-diyusan!

     At ang lalong masamang ibinubunga ng mga pista ng mga katoliko ay ang mga patayan, barilan, saksakan, nakawan, dukutan, at iba pa.  Bihirang pistahan ang hindi natitina ng dugo.  Bihirang pistahan ang walang barilan, saksakan at malulubhang basag-ulo.  Paano’y halos sa lahat ng tahana’y may inuman ng alak o lasingan.  At kung lasing na’y gagawa na ng basag-ulo hanggang sa humantong sa pagpapatayan.  Ang mga mandurukot ay naglisaw kung pista.  Sinasamantala nila ang karamihan ng tao upang isagawa ang kanilang marungis na “hanapbuhay”.  Kung kalian pista ng santo (daw), saka magdamagan ang sugalan, cabaret, sabungan, at iba’t ibang kalayawan.  Kung kalian pista ng patron, saka nagkalat ang betu-beto, perya, at iba’t ibang uri ng sugal, at ito’y malimit na sa loob pa ng patio ng simbahan ginagawa.  Anupa’t hindi pagpapakasanto ang ginagawa ng iba sa kaarawan ng kanilang “santo” kundi pagpapakadiyablo.  Kaya hindi pista ang dapat itawag kundi peste.

Nagpapahirap sa taumbayan ang maraming pista
Ayon kay Obispo Madriaga
     Dahil sa walang tigil na kababatikos ng Iglesia ni Cristo sa mga pistang Katoliko, nagising din sa wakas ang isa sa mga Obispo ng Iglesia Katolika, si Obispo Mariano A. Madriaga ng Lingayen at Dagupan.  Sa isang sermon ay tinuligsa ng Obispo ang napakaraming pista ng Iglesia Romana,  at sinabing ito ay salungat sa diwa ng Kristiyanismo.  Ganito ang salin sa Tagalog ng pahayag ng Obispo Madriaga:
                                      
     “Ang pagdaraos ng napakaraming pista ay salungat sa diwa ng Kristiyanismo.  Ang lumikha ng langit at lupa ay namatay sa krus ng walang damit, samantalang sa karaniwang pagdiriwang sa taun-taon ng mga bayan at mga nayon ay may kapuna-punang pagtatanghal sa mga tinatangkilik na materyal at kapangyarihan sa pananalapi…Kinakailangan nating bawasan ang bilang ng mga pista hanggang sa sukdulan, sapagka’t ito ang nagpapahirap sa mga taumbayan, at siyang magsasadlak sa bansa sa pagpapatiwakal at pagdaralita.”  (Manila Times, May 3, 1955)

     Kung kami ang magpapahayag ng mga salitang ito, tiyak na magagalit sa amin ang mga kababayang katoliko.  Marahil nama’y hindi na sila magagalit ngayon, spagka’t obispo na nila ang may sabing ang pagdaraos ng maraming pista ay salungat sa diwa ng Kristiyanismo.  Nakita ni Obispo Madriaga ang samang ibinubunga ng mga pistang Katoliko.  Namulat din ang kanyang mga mata sa katotohanang ang mga pistang ito ang nagpapahirap sa mga taumbayan, at siyang magsasadlak sa ating bansa sa pagpapatiwakal at pagdaralita.  Lahat sana ng mga Obispo at mga paring Katoliko ay magising na tulad ni Obispo Madriaga at sana’y hindi lamang dapat bawasan ang mga pista kundi dapat lipulin ito pagka’t ito ang pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan at mga kasamaang naghahari sa ibabaw ng lupa.

Hango sa aklat na Isang Pagbubunyag Sa Iglesia Ni Cristo/Copyright Iglesia Ni Cristo Church of Christ 1964/Kabanata XIV/Pahina 112-123