Lunes, Disyembre 1, 2014

IBA ANG IGLESIA KATOLIKA SA IGLESIANG ITINAYO NI CRISTO

IBA ANG IGLESIA KATOLIKA
SA IGLESIANG ITINAYO NI CRISTO


Ang isa sa malaking pagdaraya ay ang pagtuturo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang Iglesiang itinayo ni Cristo.  Ang mga paring Katoliko at ang kanilang mga upahan ang nagpapalaganap ng malaking kasinungalingang ito.  Maraming tao ang kanilang napapaniwala na ang Iglesia Katolika ay ito ang Iglesiang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo.  Kaya panahon na ngayon upang mabuksan ang pag-iisip ng mga nadaya at mamulat sa katotohanang iba pala ang Iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo, gaya ng sinasabi ng paksa ng kabanatang ito.  Patutunayan namin sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia at ng mga aklat na sinulat ng mga pari at mga tagapagturong katoliko, na iba ang Iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo.  Ang Iglesia Katolika ay hindi Iglesia ni CristoAno ang isa sa pagkakaiba ng Iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo?

Ano ba ng  Iglesia Katolika ayon sa “Doctrina Cristiana”?
     Sa Catecismo o Doctrina Cristiana na sinulat ni Pari Luis de Amezquita, pahina 25, ay ganito ang sinasabi:

     “T. Ano kaya ang Santa Iglesia Catolica?
     “S. Ang kalahatang Kristiano, at ang puno nila’y Santo Papa sa Roma.”

     Ang sabi rito’y ang Iglesia Katolika raw ay ang kalahatang Cristiano at ang puno nila’y ang Papa sa Roma.  Ang dapat sana nilang sabihi’y ang kalahatang Katoliko at hindi ang kalahatang Cristiano.  Sapagka’t sa Maikling Katesismo ng Aral Kristiano, pahina 50, ay sinasabing ang mga kaanib na bumubuo sa Iglesia Katolika at sumusunod sa Papa at mga Obispo ay tinatawag na mga Katoliko.  Kaya ang tamang sabihin nila’y ang Iglesia Katolika ay ang kalahatang katoliko, at ang puno nila’y ang Papa sa Roma.

     Sino naman ang puno o pangulo ng Iglesiang  itinayo ni Cristo ayon sa turo ng mga Apostol?  Ang Papa ba sa Roma?  Basahin natin ang itinuro ni Apostol Pablo na nasa Efeso 5:23, na ganito ang sinasabi:

     “Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.”

     Sino ang puno o pangulo ng Iglesiang itinayo ni Cristo?  Hindi ang Papa sa Roma!  Sino?  Si Cristo ayon kay Apostol Pablo.  Sino ang gumawa kay Cristo na maging pangulo ng Iglesia?  Ang Diyos (Efe. 1:20-23).  Ano ang karapatan ng mga pari upang alisin si Cristo sa pagka-Pangulo ng Iglesia at ang ipalit ay ang kanilang mga Papa?  Ito lamang ay maliwanag nang katunayan na iba nga ang Iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo.  Ang puno ng Iglesia katolika’y ang Papa.  Ang Puno ng Iglesiang itinayo ni Cristo ay si Cristo.

Magkaiba sa batong pinagtayuan
     Ano pa ang ibang katunayang iba nga ang Iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo?  Pumunta naman tayo sa batong pinagtayuan o saligan ng Iglesia.  Ayon sa tagapagturong katoliko, sino raw ang batong pinagtayuan ng Iglesiang itinayo ni Cristo?   Sa Ang Pananampalataya ng ating mga Ninuno na sinulat ni Cardinal Gibbons, pahina 105, ay ganito ang sinasabi:

     “Si Hesus na ating Panginoon ay nagtatag ng iisa lamang Iglesia, na minarapat Niyang itayo sa ibabaw ni Pedro.  Samakatuwid, ang alin mang Iglesiang di kumikilala kay Pedro bilang kanyang kinatatayuan ay di siyang Iglesia ni Cristo, at samakatuwid ay di mangyayaring tumatag sapagka’t  di gawa ng Diyos.”

     Ayon kay Cardinal Gibbons, si Pedro raw ang batong pinagtayuan ni Cristo ng Kanyang Iglesia.  Totoo kaya ito?  Pumapayag ba si Apostol Pedro na siya nga ang batong pinagtayuan ni Cristo ng Iglesia?  Itanong natin sa kanya,  sapagka’t siya ang kausap ni Cristo (at hindi si Cardinal Gibbons) noong sabihin nitong itatayo Niya ang Kanyang Iglesias a ibabaw ng bato.  Sino ang itinuro ni Apostol Pedro na batong pinagtayuan ng Iglesiang itinayo ni Cristo?  Sa I Pedro 2:3-5, ay ganito ang sinasabi:

     “Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya:  Na kayo'y magsilapit sa kaniya, na isang batong buhay, na sa katotohana'y itinakuwil ng mga tao, datapuwa't sa Dios ay hirang, mahalaga, Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.

          Ang sabi ni Pedro’y  “kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya.”  Sino ang tinutukoy dito ni Pedro na Panginoon?  Sa Gawa 2:36, sinabi ni Pedro na ang Panginoon ay si Cristo.  Pagkatapos ay sinabi niyang “kayo’y magsilapit sa Kanya”—sa Panginoon o kay Cristo,--“na isang batong buhay.”  Bakit pinalalapit ni Pedro kay Cristong bato ang mga tao?  Upang matayong buhay na ukol sa espiritu.  Samakatuwid, hindi tinatanggap ni Apostol Pedro ang pagtuturo ng mga paring katoliko na sa kanya nakatayo ang Iglesia.  Mali ang turong ito.  Hindi kay Pedro nakatayo ang Iglesia kundi kay Cristo.  Nag-iisa ba si Pedro pagtuturong kay Cristong bato nakatayo ang Iglesiang itinayo ni Cristo?  Basahin naman natin ang patotoo ni Apostol Pablo.  Sa Efe. 2:20-22, ay ganito ang sinasabi:

     “Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok;  Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon;  Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu.” 

     Si Apostol Pablo man ay nagpapatotoo na ang batong pinagtayuan  ng Iglesiang itinayo ni Cristo ay si Cristo at hindi si Pedro.  Nagkakaisa si Pedro at si Pablo sa partuturo na si Cristo ang batong pinagtayuan ng Iglesia.  Ang aral naman ng mga katoliko ay kay Pedro nakatayo ang Iglesia.  Ito pa ang isang katunayan na magkaiba nga ang Iglesia Katolika at ang Iglesiang itinayo ni Cristo.

Ano pa ng pagkakaiba ng Iglesia Katolika
at ng Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo?
     Sa kinikilalang Tagapamagitan ay magkaiba rin ang Iglesia Katolika at ang Iglesiang itinayo ni Cristo.  Sinu-sino ang kinikilala ng mga katoliko na pintakasi nila o Tagapamagitan sa Diyos?  Sa Ang Aral Na Katoliko ni Enrique Demond, pahina 115, ay ganito ang sinasabi:

     “Itinuturo ng Santa Iglesia Katolika na ang paggalang at pagdalangin sa mga santo sa langit ay lubhang magaling at pinakikinabangan ng ating kaluluwa …  Tayo’y dumadalangin sa mga santo upang sila’y mamanhik at mamagitan sa Dios ng mga grasia at biyaya para sa atin.”

     Maliwanag ang sagot sa atin ng paring si Enrique Demond tungkol sa kung sinu-sino ang kinikilala ng mga katoliko na kanilang pintakasi o tagapamagitan nila sa Diyos.  Ang mga santo raw nila.  Nananalangin daw sila sa mga santo upang ipamagitan sa Diyos.  Sinu-sino itong mga santong dinadalanginan ng mga katoliko?  Nananalangin sila kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arkangel, Kay San Juan Bautista, sa mga santos Apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agusting Ama nila, at sa lahat ng mga santo (todos los santos); at pati sa mga pari ay nananalangin din sila, sapagka’t ang mga ito’y tagapamagitan din daw sa Diyos (Catecismo ni Pari Luis de Amezquita, pahina 15; Ang Aral na katoliko, ni Enrique Demond, pahina 228).

     Sino naman ang kinikilala ng mga kaanib sa Iglesiang itinayo ni Cristo na kanilang Tagapamagitan sa Diyos, at ilan ang kinikilala nilang Tagapamagitan?   Ganito ang sagot ni Apostol Pablo:

     “Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus. (I Tim. 2:5)

     Iisa lamang ang Tagapamagitan sa Diyos ng mga Iglesia ni Cristo.  Hindi marami na gaya ng mga Katoliko.  Sino lamang ang tangi at iisang Tagapamagitan ng Iglesia  ni Cristo?  Ang taong si Cristo Jesus.  Iyan ang turo ng mga Apostol.  Hindi pa ba kayo nasisiyahan sa turong iyan ng mga Apostol, ,mga kaibigang katoliko?  Nagpapanggap pa naman kayong Apostolika—ang aral at turo raw nila’y ang aral at turo ng mga Apostol—bakit kayo hindi nasisiyahan sa turo ng mga Apostol?  Bakit ang aral ninyo’y iba sa aral ng mga Apostol?  Iyan ang lalong maliwanag na katunayan na iba nga ang Iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo.  Marami ang Tagapamagitan ng Iglesia Katolika—ang mga santo at santa nila.  Iisa ang Tagapamagitan ng Iglesia ni Cristo—si Cristo lamang.

     Bakit si Cristo lamang ang tanging Tagapamagitan sa Diyos ng mga Iglesia ni Cristo?  Ano ang katangian ni Cristo sa pagiging Tagapamagitan?  Sa I Juan 2:1-2, ganito naman ang sinasabi ni Apostol Juan:

    Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 

     Ang sabi ni Apostol Juan, kung tayo’y magkasala ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid; at Siya ang pampalubag-loob sa ating mga kasalanan.  Samantalang ang mga tagapamagitan ng mga katoliko ay hindi matuwid kundi mga nagkasala sa harap ng Diyos.  Si Cristo na Tagapamagitan ng Iglesia ni Cristo ay matuwid—hindi nagkasala kailanman, kaya Siya lamang ang pampalubag-loob sa ating mga kasalanan.  Ang mga santo ng Iglesia katolika ay hindi makalulubag ng loob kundi makagagalit sa Diyos, sapagka’t hindi sila ang inilagay ng Diyos na Tagapamagitan kundi si Cristo.

Magkaiba rin sa pinagkukumpisalan
ng mga kasalanan
     Tungkol sa pagkukumpisal ay nagkakaiba rin ang Iglesia Katolika sa Iglesia ni CristoKanino nagkukumpisal ang mga katoliko kung sila’y nagkakasala sa Diyos?  Sa pari, gaya ng mababasa natin sa Ang aral Na Katoliko ni Enrique Demond, pahina 217:

     “Paano ang pagdulog sa konfesor?  Pasimulan natin ang pagkukumpisal na sasabihin:  ‘Bendisionan mo ako Padre, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.  Ako po’y nagkumpisal na mayroon na ngayong ______ Dito’y sabihin natin kung ilang linggo, ilang buwan o ilang taong hindi tayo nagkumpisal______ ‘Ipinagkukumpisal ko ngayon ang aking mga kasalanang pinagsisihan ko’______ Dito’y sabihin at ipagkumpisal nating maliwanag ang ating mga kasalanan at kung ma kailang ginawa natin.  Pagkasabi ng mga kasalanan natin ay isunod na wiwikain:  ‘At ikaw, Padre, yayamang kahalili ka ng Dios dito sa lupa, ako’y kalagan mo sa kasalanan ko at parusahan mo ako.’”

     Kanino nagkukumpisal ang mga kaanib sa Iglesia Katolika?  Sa kanilang mga pari.  Kanino naman nagkukumpisal ang mga kaanib o ang mga sangkap ng katawan ni Cristo?  Ganito ang sabi ni Apostol Juan:

     “Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.” (I Juan 1:9).

     Kanino ipinahahayag o ikinukumpisal ng mga Iglesia ni Cristo ang kanilang mga kasalanan?  Sa Diyos.  Hindi sa harap ng mga tao.  Bakit sa Diyos?  Sapagka’t sa Kanya tayo nagkasala at sa Siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan at makalilinis sa lahat ng ating mga kalikuan.  Kanino nagkumpisal si David ng kanyang mga kasalanan?  Sa Awit 51:1-4, ay ganito ang ating mababasa:

     “ Maawa ka sa akin, Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob: ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagka't kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko.  Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin: upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka, at maging malinis pag humahatol ka. ”

     Kanino ikinumpisal ni David ang kanyang mga kasalanan?  Sa Diyos lamang, sapagka’t sa Diyos siya nagkasala, at ang Diyos lamang ang makapapawi ng kanyang mga pagsalansang.  Ang Diyos lamang ang makahuhugas ng kanyang mga kasalanan.  Samantalang ang mga katoliko’y sa kanilang mga pari nagkukumpisal.  Sa mga pari nila idinudulog ang kanilang mga kasalanan.  Hindi ba maliwanag na iba ang Iglesia katolika sa Iglesia ni Cristo?  Iba at napakalaki ng pagkakaiba.

Magkaiba sa pangalan ang Iglesia Katolika
at ang iglesiang itinayo ni Cristo
     Kanino nanggaling ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana?  Galing ba ito kay Jesus?  Ang paring si Juan Trinidad ang ating pasagutin, sa pamamagitan ng kanyang munting aklat na pinamagatang Ang Sagot Na Katotohanan Sa Iglesia Ni Cristo.  Sa pahina 10 ng aklat na ito ay ganito ang sabi ng pari:

     “Hindi galing kay Jesus ang Pangalang ‘Iglesia Katolika Apostolika Romana’.”

     Tinatanggap ng mga paring katoliko na hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana.  Kung gayon ay saan galing?  Sino ang lumikha ng pangalang ito?  Pari din ang sasagot sa tanong na iyan, ang paring si Clement H. Crock.  Sa aklat ng paring ito na pinamagatang The Apostles’ Creed, pahina 191, ay ganito ang sinasabi:

     “In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected.  The bishops assembled unanimously decided upon this official name:  ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church’…”

Sa Pilipino:

     “Noong 1870, sa Konsilyo sa Batikano, ang pangalang ‘Iglesia Katolika Romana’ ay iminungkahi datapuwa’t tinutulan.  Ang mga obispong nagkatipon ay buong pagkakaisang nagpasiya sa pangalang opisyal na ito:  ‘Ang Banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana’.”

     Sino ang lumikha ng pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana?  Ang Konsilyo ng Batikano noong 1870.  Samakatuwid, tama ang sabi ng paring si Juan Trinidad na hindi nga galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana.  Ano naman ang pangalan ng Iglesiang itinayo ni Cristo, ayon kay Apostol Pablo?  Iglesia ni Cristo ang tawag ni Apostol Pablo sa Iglesiang itinayo ni Cristo (Roma 16:16).  Bakit Iglesia ni Cristo ang itinawag ni Pablo sa Iglesiang itinayo ni Cristo?  Sapagka’t ang sabi ni Jesus “Itatayo ko ang Aking Iglesia” (Mat. 16:18).  Aking Iglesia ang tawag ni Jesus.  Iglesia ni Cristo naman ang tawag ni Pablo.  Bakit Aking Iglesia ang tawag ni Jesus at Iglesia ni Cristo ang tawag ni Pablo sa Iglesiang itinayo ni Cristo?  Ano ba iyong Iglesia?  Sa Col. 1:18, ay sinasabi:  “At siya ang ulo ng katawan, samakatuwid baga’y ng Iglesia.”  Ano ang Iglesia?  Ang Iglesia ay katawan ni Cristo at si Cristo ang ulo nito, kaya Iglesia ni Cristo ang itinawag, na ang kahuluga’y katawan ni Cristo.

     Pinatutunayan ba ng mga paring Katoliko na Iglesia ni Cristo nga ang pangalang itinawag sa Iglesiang itinayo ni Cristo?  Pinatutunayan.  Mababasa natin ang patotoo ng paring si Francis B. Cassilly sa aklat na sinulat nito na pinamagatang Religion:  Doctrine and Practice.  Sa pahina 442 ng aklat na ito ay ganito ang sinasabi:

     “Did Jesus Christ establish a Church?  Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ establish a Church, which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ.”

     Sa Pilipino:

     “Si Jesucristo ba’y nagtayo ng Iglesia?  Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, maging pansanlibutan at di-ukol sa kabanalan, gayundin naman sa mula sa Biblia na kinikilalang makataong kasulatan, naalaman natin na si Jesucristo ay nagtayo ng Iglesia, na mula pa sa kauna-unahang panahon ay tinawag nang sunod sa Kanya ang Iglesia Cristiana o ang Iglesia ni Cristo.”

     Maliwanag ang patotoo ni Pari Cassilly.  Si Cristo ay nagtayo ng Iglesia at ang pangalang itinawag ay Iglesia ni Cristo.  Samakatuwid, maging sa pangalan ay iba ang iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo.

     Lubhang napakarami pa ang pagkakaiba ng Iglesia Katolika at ng Iglesiang itinayo ni Cristo, ngunit sapat na ang ilang mga patotoo na aming inilahad upang makilala ng mga kababayang katoliko at ng mga nagsusuri at naghahanap ng katotohanan, na iba ang Iglesia Katolika sa Iglesiang itinayo ni Cristo.  Hindi totoo ang sinasabi at ipinangangaral ng mga pari na Iglesia Katolika ang Iglesiang itinatag ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem.  Ito ay malaking pagdaraya!  Isang malaking kasinungalingan at panlilinlang!  Imulat na ninyo ang inyong mga mata sa harap ng katotohanan, mga kababayang katoliko.  Dinaya kayo ng inyong mga pari.  Pinapaniwala kayo sa kasinungalingan.  Magbalikloob kayo sa Diyos.  Lumayas kayo sa Iglesia Katolika at pumasok kayo sa Iglesia ni Cristo.

Hango mula sa aklat na Isang Pagbubunyag Sa Iglesia Ni Cristo/Copyright 1964 INC/Pahina 59-66