Lunes, Setyembre 24, 2012

SUGO NG DIYOS: KAILANGAN NGA BANG TALAGA?


ANG KARAPATAN NA
DAPAT SAMAHAN NG MGA TAO
 SA PAGLILINGKOD SA DIYOS


Isang Pagbubunyag Sa
Iglesia Ni Cristo
Copyright 1964 by
Church of Church
(Iglesia Ni Cristo)
Kabanata XXI
Pahina 176-187Naliwanagan natin na ang Diyos ay may tinawag na mga unang Sugo.  Sa huling Araw na ito ay mayroon ding tinawag ang Diyos na [Huling Sugo].  Ang Huling Sugong ito ay tinawag ng Diyos mula sa Malayong Silangan  o sa Pilipinas noong 1914.  Si Kapatid na Felix Manalo ang katuparan nito ayon sa kaganapan ng hula.  Mahalaga ang Sugo, kaya ang Diyos ay nagsusugo sa lahat ng panahon.  Nguni’t hindi nalalaman ng marami ang kahalagahan ng mga Sugo sa paglilingkod sa Diyos.

     Ano ang karapatan at kaugnayan ng mga Sugo sa paglilingkod sa Diyos?  Maaari bang tanggapin at maging dapat sa Diyos ang alinmang paglilingkod na gagawin ng tao na hiwalay sa karapatan ng Sugo?  Totoo bang hindi na kailangan ang pakikisama sa mga Sugo sa ikapagiging dapat sa Diyos?  Sa ikaliliwanag ng katotohanan nito ay nararapat na talakayin natin ang paksang ito:  “ANG KARAPATAN NA DAPAT SAMAHAN NG MGA TAO SA PAGLILINGKOD SA DIYOS.”

Aling Karapatan Sa Diyos Ang Dapat
Pakisamahan Ng Mga Tao Na
Naglilingkod Sa Kanya?
     Sa I Juan 1:3, ay sinasabi ang ganito:

     Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo.

     Ang nagsasalita sa talatang ito’y si Apostol Juan.  Ano ang karapatan ni Apostol Juan?  Siya’y isa sa mga Sugo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo.  Ayon sa kanya, aling karapatan sa Diyos ang dapat pakisamahan ng mga tao na naglilingkod sa Diyos?  Sinabi niyang ang mga naglilingkod sa Diyos ay dapat munang MAKISAMA SA “AMIN.”  Sino ang tinutukoy niya ng salitang “amin?”  Ang mga Sugo na sa kanila’y kabilang si Juan.  Samakatuwid, ang sinumang naglilingkod sa Diyos ay dapat MAKISAMA sa karapatan ng mga Sugo upang sila naman ay magkaroon ng pakikisama sa Diyos at kay Cristo.  Bakit ang pakikisama sa mga Sugo ay nauugnay sa pakikisama sa Ama at sa Anak?  Sapagka’t ang mga Sugo ay may pakikisama sa Ama at sa Anak.  Paano magagawa ang pakikisama sa karapatan ng mga Sugo ng Diyos.  Dapat nilang tuparin yaong nakita at narinig ng mga Sugo na kanilang ibinabalita o ipinangangaral.  Ang mga ayaw makisama sa karapatan ng mga Sugo ay walang kaugnayan ang kanilang paglilingkod sa Diyos at kay Cristo.  Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang mga Sugo at hindi mabuting iwasan ang pakikisama sa kanilang karapatan?  SA II Cor. 5:18-20, ay tinitiyak ang ganito:

     “Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo, at ibinigay sa amin ang ministerio sa pagkakasundo;

     “Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo.

     “Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios.

     Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang mga Sugo kaya hindi mabuting iwasan ang pakikisama sa kanilang karapatan?  Sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang ministeryo sa pagkakasundo o ang karapatan sa pangangasiwa ng pakikipagkasundo ng tao sa Diyos.  Sa kanila rin ipinagkatiwala ang salita ng pagkakasundo o ang Ebanghelyo.  Sa mga Sugo sa pangalan nino ipinagkatiwala ang mga karapatang ito?  Sa mga Sugo sa pangalan ni Cristo.  Hindi sugo sa pangalang Katoliko, sa pangalang Protestante at iba’t iba pa.  Mga Sugo sa pangalan ni Cristo o mga Sugo sa Iglesia ni Cristo.  Si Cristo at ang mga Apostol ang mga Sugo na dapat pakisamahan nang panahong iyon upang maging dapat sa Diyos.  Sa dako ng mga Gentil ay si Apostol Pablo naman ang Sugong dapat pakisamahan ng mga naglilingkod sa Diyos nang panahong yaon.  Sino naman ang Sugong dapat pakisamahan sa huling araw na ito?  Ang Sugo ng Diyos sa Huling Araw, si Kapatid na Felix Manalo.  Sa pamamagitan nga ba ng pangangaral ng mga Sugong ito nagkaroon ng Iglesia ni Cristo?  Opo.

     Sa pangangaral ni Cristo at ng mga Apostol ay nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem.  Sa pangangaral ni Apostol Pablo ay nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa dako ng mga Gentil; at sa pangangaral naman ni Kapatid na Felix Manalo ay nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Huling Araw na ito sa Pilipinas.  Dahil dito, dapat bang iwasan ng sinuman ang pagtanggap sa mga Sugo ng Diyos?  Hindi.  Sino ba ang natatanggap ng mga tao kung tinatanggap nila ang mga Sugo ng Diyos?  Sa Juan 13:20, ay tinitiyak ang ganito:

     “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin.

     Ang tumatanggap sa mga Sugo ng Diyos ay tinatanggap si Cristo at ang Diyos na nagsugo sa Kanya.  Sino naman ang naitatakuwil ng mga nagtatakuwil sa mga Sugo ng Diyos?  Sa Luc. 10:16, ay tinitiyak ang ganito:

     “Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig; at ang nagtatakuwil sa inyo ay ako ang itinatakuwil; at ang nagtatakuwil sa akin ay itinatakuwil ang sa aki'y nagsugo.

     Ang nagtatakuwil sa mga Sugo ng Diyos ay naitatakuwil naman nila si Cristo at ang Diyos na nagsugo kay Cristo.

     Bakit ang tumatanggap sa mga Sugo ay si Cristo at ang Diyos ang kanilang tinatanggap at ang nagtatakuwil naman sa kanila ay naitatakuwil ang Diyos at si Cristo?

Sino Ba Ang Gumawa Ng Karapatan
Sa Pagkasugo Ng Diyos?
     Sa Juan 6:29, ay ganito ang ipinakikilala:

     “Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo.

     Sino ang gumawa ng karapatan sa pagka-sugo ng Diyos?  Ang Diyos ang gumawa ng karapatan sa pagka-sugo ng Diyos.  Kaya ang pagtanggap sa mga Sugo ay pagtanggap sa Diyos at kay Cristo at ang pagtatakuwil sa kanila ay pagtatakuwil sa Diyos at kay Cristo.  Ano ang dapat gawin sa mga Sugo ng Diyos?  Sila’y dapat sampalatayanan.  Hindi dapat labanan ang mga Sugo ng Diyos. Kanino tuwirang lumalaban ang mga lumalaban sa mga Sugo ng Diyos at ano ang masamang ibubunga sa mga maghihimagsik laban sa kanila?  Sa Blg. 16:1-3, 11, ay ganito ang nasusulat:

     “Si Core nga na anak ni Ishar, na anak ni Coath, na anak ni Levi sangpu ni Dathan at ni Abiram na mga anak ni Eliab, at si Hon na anak ni Peleth, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao:

     “At sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ni Israel, na dalawang daan at limang pung prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan na mga lalaking bantog:

     “At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron, at sinabi nila sa kanila, Kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawa't isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila: bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon?

     “Kaya't ikaw at ang iyong buong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon: at si Aaron, ano nga't siya'y inyong inupasala?

     Si Moises na Sugo ng Diyos sa bayang Israel at ang kanyang kapatid na si Aaron ay nilabanan ni Core at ng dalawang daan at limampung mga lalaking bantog sa kapisanan ng Israel.  Sila’y nagpupulong laban kay Moises at kay Aaron.  Ano ang sinabi ni Moises kay Core at sa kanyang mga kasama?  “Kaya’t ikaw at ang iyong boong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon:  at si Aaron, ano nga’t siya’y inyong inupasala?

     Tiniyak ni Moises kay Core at sa mga kasama nito na ang kanilang ginagawang paglaban sa kanya at pag-upasala kay Aaron ay tuwirang paglaban nila sa Panginoon.  Kaya ang paglaban sa Sugo ng Diyos ay paglaban sa Diyos.  Dahil dito, ano ang masamang ibinunga kay Core at sa mga kasama nito ng kanilang paghihimagsik kay Moises na Sugo ng Diyos.

     “At sinabi ni Moises, Dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito; sapagka't hindi kinatha ng aking sariling pagiisip.

     “Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao; ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon.

     “Nguni't kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anopa't ibuka ng lupa ang kaniyang bibig, at sila'y lamunin, sangpu ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Sheol; ay inyo ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon.

     “At nangyari, na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka:

     “At ibinuka ng lupa ang kaniyang bibig at nilamon sila, at ang kanilang mga sangbahayan, at ang lahat ng lalake na nauukol kay Core, at lahat ng kanilang pag-aari.

     “Na anopa't sila at lahat ng nauukol sa kanila, ay nababang buhay sa Sheol: at sila'y pinagtikuman ng lupa, at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan.

     “At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila; sapagka't kanilang sinabi, Baka pati tayo'y lamunin ng lupa.

     “At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon, at nilamon ang dalawang daan at limang pung lalake na naghandog ng kamangyan. (Talatang 28-35)

          Ano ang masamang ibinunga kay Core at sa kanyang mga kasama nang maghimagsik laban kay Moises na Sugo ng Diyos?  Si Core at ang kanyang mga kasama ay pinarusahan ng Diyos.  Bumuka ang lupa at nilamon ng buhay si Core at ang kanyang boong sambahayan at ang lahat ng kanilang mga pag-aari.  Ang apoy ay lumabas mula sa Panginoon at nilamon naman ang dalawang daan at limampung lalake na kasama ni Core.

     Masama rin ba ang magsalitaan o magbulung-bulungan laban sa Sugo ng Diyos?  Masama rin.  Si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan at nagbulungbulungan laban kay Moises dahil sa pagkapag-asawa nito sa isang babaeng Cusita.  Narinig ng Panginoon ang kanilang pagsasalitaan at nagalit Siya sa kanila.  Dahil dito, si Miriam ay nagkaketong.  Ipinagtapat ni Aaron kay Moises na nagawa nila iyon at sila’y nagkasala dahil sa kanilang kamangmangan.  Humibik si Moises sa Diyos na pagalingin si Miriam.  Si Miriam ay kinulong ng pitong araw sa labas ng kampamento at ang bayan ay hindi naglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob (Blg. 12:1-2, 9-10, 11-16).

     Samakatuwid, hindi mabuting maghimagsik at magbulung-bulungan laban sa Sugo ng Diyos.  Bakit?  Sapagka’t ito’y tuwirang paglaban at pag-upasala sa Diyos na nagbigay at gumawa ng karapatan sa kanilang pagiging Sugo.

Maaari Bang Matamo Ang Karapatang
Maging Sugo ng Diyos Sa Sariling
Magagawa Ng Tao?
     Sa Heb. 5:4, ay ganito ang sinasabi:

     “At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron.

     Maaari bang matamo ang karapatang maging Sugo ng Diyos sa sariling magagawa ng tao?  Hindi.  Bakit?  Sapagka’t ang maging Sugo ng Diyos ay hindi tinatanggap ng sinuman sa kanyang sarili.  Paano ito tinatanggap?  Tinatanggap nila ang pagiging Sugo sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos sa kanila, gaya ni Aaron.  Si Aaron ay naging dakilang saserdote ng bayang Israel hindi sa kanyang sariling kagustuhan, kundi siya’y tinawag ng Diyos.  Paano naman tinatawag ng Diyos ang Kanyang Sugo na katulad ni Moises?  Sa Exo. 3:7-9, 10, ay ganito ang ipinakikilala:

     “At sinabi ng Panginoon, Akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Egipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila; sapagka't talastas ko ang kanilang kapanglawan.

     “At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egipcio at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak, mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Cananeo, at ng Hetheo, at ng Amorrheo, at ng Pherezeo, at ng Heveo at ng Jebuseo.

     “At ngayon narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin; saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Egipcio.

     “Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Egipto ang aking bayan na mga anak ni Israel.

     Paano tinawag ng Diyos si Moises upang maging Sugo kay Faraon na ilabas ang mga anak ni Israel sa pagkaalipin sa Ehipto?  Si Moises ay tinawag ng Diyos ng MUKHAAN.  Mismong ang Diyos ang kausap at tumawag kay moises na nagsabi:  “Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang Aking bayan na mga anak ni Israel.”  Si Moises lamang ba ang Sugo na tinawag ng Diyos ng mukhaan?  Sa Juan 20:21-22, ay ganito ang ipinakikilala:

     “Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo.

     “At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.

     Si Moises lamang ba ang tinawag ng Diyos na maging Sugo sa pamamagitan ng mukhaang tawag?  Hindi lamang si Moises, kundi ang mga Apostol man ng ating Panginoong Jesucristo ay tinawag ng Diyos ng mukhaan sa pamamagitan ni Cristo.  Sinabi sa kanila ni Cristo, kung paano ang pagkasugo sa Kanya ng Ama ay gayon di naman sinusugo sila ni Cristo.  Tangi ba sa pagtawag ng mukhaan ay mayroon pang ibang paraan ang Diyos sa paghahalal sa Kanyang mga Sugo?  Mayroon pang ibang paraan ng pagtawag ng Diyos sa Kanyang mga Sugo, gaya ng paghahalal Niya kay Juan Bautista, kay Jesus, kay Pablo at sa Sugo sa Huling Araw o kay Kapatid na Felix Manalo.

Paano Inihalal Ng Diyos Sa Pagka-sugo
Si Juan Bautista, Si Jesus, Si Pablo
At Ang Sugo Sa Huling Araw?
     Ano ang patotoo ni Juan Bautista sa kanyang pagkasugo?  Sa Juan 1:19-23, ay sinasabi ang ganito:

     “At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, Sino ka baga?

     “At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo.

     “At sa kaniya'y kanilang itinanong, Kung gayo'y ano nga? Ikaw baga'y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, Hindi.

     “Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili?

     “Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias.

     Ano ang patotoo ni Juan Bautista tungkol sa kanyang pagka-sugo ng tanungin siya ng mga saserdote at mga Levita?  Sinabi niya na hindi siya si Cristo at hindi rin siya si Elias.  Sinabi niya na siya ang tinig na humihiyaw sa ilang na  HINUHULAAN  ng propeta Isaias.  Samakatuwid, ang paraan ng pagtawag ng Diyos kay Juan Bautista sa pagiging Sugo ay HINDI MUKHAAN, kundi sa pamamagitan ng HULA.  Totoo nga bang may hula si Isaias na katulad ng binanggit ni Juan na bilang patotoo sa kanyang pagka-sugo?  Mayroon, sa Isa. 40:3, ay ganito ang ipinakikilala:  “Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios.”  Nang maipakita ni Juan Bautista ang patotoong ito ay hindi na kumibo ang mga nagtatanong sa kanya at tinanggap nila na siya nga ang tinutukoy ng hula.

     Ang ating Panginoong Jesucristo ba’y tinawag din ng Diyos sa pamamagitan ng hula?  Opo.  Ano ang hula sa pagkasugo ni Jesus?  Sa Deut. 18:18-19, ay ganito ang sinasabi:

     “Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

     “At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.

     Paano natin natiyak na ang ating Panginoong Jesucristo nga ang tinutukoy ng hulang ito?  Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Apostol Pedro.  Bakit naman naipakilala ni Apostol Pedro ang hulang ito?  Ito’y hindi buhat sa kanyang sariling pagpapaliwanag kundi sa udyok ng Espiritu Santo (II Ped. 1:20-21).  Sa Gaw. 3:22-23, 20, ay tiniyak niya ang ganito:

     Tunay na sinabi ni Moises, Ang Panginoong Dios ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid; siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya.

     “At mangyayari, na ang bawa't kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon, ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan.

      “At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus:

     Sa pamamagitan din ba ng hula inihalal ng Diyos si Pablo sa pagka-sugo?  Opo.  Sa Isa. 49:6, ay ganito ang banggit ng hula:

     “Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa.

     Sino naman ang nagpakilala na si Pablo nga ang Sugong ito na ibibigay na pinakailaw sa mga Gentil?  Ayon sa katuparan ng hula, si Apostol Pablo rin sa kanyang sarili ang nagpakilala na siya ang Sugong tinutukoy ng hula.  Sa Gaw. 13:47, ay tiniyak niya ang ganito:

     “ Sapagka't ganito ang ipinagutos sa amin ng Panginoon, na sinasabi, Inilagay kitang isang ilaw ng mga Gentil, Upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.

     Ang sugo ba ng Diyos sa Huling Araw na ito ay tinawag din ng Diyos sa pamamagitan ng hula?  Opo.  Sa Isa. 41:4, 9-10; 46:11; 43:5, ay ganito ang nasusulat:

     “Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga,

      “Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;

     “Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

     “ Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.

     “ Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran.

      Paano natin matitiyak na ang tinutukoy ng hulang ito ay ang Sugo ng Diyos sa Huling Araw o si Kapatid na Felix Manalo?  Kung paanong si Apostol Pablo ang nagpakilala ng hulang tumutukoy sa kanya, gayon din naman si Kapatid na Felix Manalo ang nagpakilala ng mga hulang tumutukoy sa kanya na siya ang Sugo sa Huling Araw.  Sapagka’t siya ang Sugong tinutukoy ng hula.  Paano niya ipinakilala ang hulang ito sa kanyang pagka-sugo?  Itinuro niya ang hulang ito at ipinangaral sa lahat ng dako at mababasa sa pagkakasulat sa magasing PASUGO.  Bakit sa PASUGO mababasa at hindi sa Biblia?  Sapagka’t ang pagpapakilala ng Sugo sa Huling Araw na ito ay hindi maaaring maisulat sa Biblia, sapagka’t ang Biblia ay naisulat na.  Kaya sa pamamagitan ng PASUGO na naghahayag ng katotohanan ng Diyos matutunghayan ang kanyang pagpapakilala.

     Ang tiyak at maliwanag na pagpapakilala ng Sugo ng Diyos sa huling Araw na ito tungkol sa hulang tumutukoy sa kanya at hindi magawang labuin at pasinungalingan ng maraming kumakalaban sa Iglesia ni Cristo.  Dahil dito, sinasabi nilang sila’y maniniwala kung mababasa sa hula ang pangalan ni Kapatid na Felix Manalo.  Kung ang bagay na ito ang kanilang hinahanap, sila na rin ang naglalantad sa kanilang sarili na sila’y hindi nakauunawa ng tuntunin ng Diyos sa paghahalal sa Kanyang mga Sugo sa pamamagitan ng hula.  Bakit?  Sapagka’t hindi binabanggit ang pangalan ng mga inihahalal na Sugo ng Diyos sa pamamagitan ng hula.  Binanggit ba ang pangalan ni Juan Bautista sa Hula na tumutukoy sa kanya?  Hindi!  Ano ang binabanggit sa hula?  Ang kanyang gawain o tungkuling isasagawa.  Ano ang gawain ni Juan Bautista ayon sa hula?  Siya’y maghahanda ng daan ng Panginoon o ng ating Panginoong Jesucristo (Isa. 40:3-4).  Si Juan Bautista ba ang nagsagawa ng gawaing ito?  Opo.  Kung gayon, tiyak na siya ang katuparan ng hula.

     Binanggit ba ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa hula ukol sa Kanya?  Hindi rin po.  Ano ang binanggit ng hula?  Ang Kanyang tungkulin at ang dako na Kanyang pagmumulan?  Saan dako Siya magmumulaItitindig sa gitna ng mga kapatid o sa Israel.  Ano ang Kanyang gawain?  Gaya ni Moises.  (Deut. 18:18-19).  Ano ba si Moises?  Sugo ng Diyos upang magligtas ng bayan ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto (Exo. 3:10).  Gayon din naman, si Cristo ay Sugo ng Diyos upang magligtas ng bayan ng Diyos o ng Iglesia ni Cristo sa pagkaalipin sa kasalanan.  Ito ba ang ginawa ni Cristo?  Opo.  Natupad ba ito sa kanya?  Natupad.  Kung gayon, si Cristo nga ang tinutukoy ng hula ayon sa katuparan nito.

     Binanggit ba ang pangalan ni Apostol Pablo sa hula ukol sa kanya?  Hindi rin po!  Ano ang binanggit sa hula?  Ang kanyang gagawin.  Ano ang kanyang gawain?  Siya’y ibinibigay na ilaw sa mga Gentil sa ikaliligtas (Isa. 49:6).  Natupad ba ito sa kanya?  Natupad.  Siya ang nangaral ng Ebanghelyo sa mga Gentil, kaya siya ay naging apostol sa mga Gentil (Gal. 2:8).  Dahil dito, hindi man binanggit ang pangalan ni Pablo sa hula ay natiyak natin na siya nga ang Sugo sa mga Gentil sapagka’t siya ang kinatuparan nito.  Kung ang pangalan ni Juan bautista, ni Jesus, at ni Apostol Pablo ay hindi binanggit sa hula, hindi dapat hanapin ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo ang pangalan ni Kapatid na Felix Manalo na mabanggit sa hula sa kanyang pagka-sugo.  Bakit hindi binabanggit ang pangalan ng Sugo ng Diyos na inihahalal sa pamamagitan ng hula?  Sapagka’t ang pangalan ay madaling parisan at sa katotohanan ay maraming mga tao ang nagkakaparis ng mga pangalan.  Kung magkaroon ng tatlumpung tao na pawang Felix Manalo ang pangalan ay lalong babangon ang malaking pag-aalinlangan kung sino sa kanila ang tunay na Sugo.  Kaya ang sinumang tumutunghay ng hula ng Diyos ay dapat sumunod sa Kanyang tuntunin.  Ano ba ang tuntunin ng Diyos sa pagsusugo sa pamamagitan ng hula?  Hindi binabanggit sa hula ang pangalan ng Kanyang sinusugo.  Ano ang mahalagang binabanggit sa hula ukol sa Sugo sa Huling Araw na ito?  Ang panahon ng pagtawag ng Diyos sa Huling Sugong ito.  Ang dakong pagmumulan niya.  Ang uri ng kanyang gawaing tutungkulin.  Ang mga pangako ng Diyos sa Sugong ito sa pagtupad ng kanyang tungkulin.

     Kailan ba ang panahon ng pagtawag ng Diyos sa Huling Sugo?  Tatawagin ng Diyos ang Huling Sugo sa “mga wakas ng lupa” (Isa. 41:4, 9).  Ang tiyak na panahon ng “mga wakas ng lupa” ay 1914, at mula sa mga sulok niyaon o sa mga sulok ng lupa.  Alin ang tinatawag na mga sulok ng lupa?  Ang apat na direksiyon ng mundo:  Silanganan, Hilagaan, Timugan at Kanluran.  Ang Huling Sugo ay tinawag mula sa Timugan o sa Iglesia Katolika, sapagka’t siya’y Katoliko sa pasimula.  Ang Iglesia Katolika ay galing sa Roma na nasa TIMOG ng Europa.  Pagkatapos ay nasama siya sa mga Protestante na dumating dito sa Pilipinas mula sa HILAGANG AMERIKA, kaya tinawag siya ng Diyos sa HILAGAAN.  At ang Huling Sugo ay mula sa MALAYONG SILANGAN o sa PILIPINAS, sapagka’t siya’y isang tunay na Pilipino.  Ano ang uri ng kanyang gawain?  Katulad ng ibong mandaragit, sapagka’t daragitin o kukunin niya ang mga anak ng Diyos na nakukulong sa Katoliko at Protestante na narito rin sa Malayong Silangan o Pilipinas (Isa. 46:11; 43:5).  Ano naman ang pangako ng Diyos sa Kanyang Huling Sugo?  Ang Sugong ito’y hindi itatakuwil ng Diyos,  ang Diyos ay sumasakanya, palalakasin, tutulungan at aalalayan ng kanang kamay ng Kanyang katuwiran (Isa. 41:10).

     Natupad ba kay Kapatid na Felix Manalo ang lahat ng binabanggit ng hula?  Natupad!  Basahin ang sinundang [kabanata] nito na may paksang “Ang Sugo ng Diyos Sa Huling Araw Na Ito.”  Kung gayon, hindi man binanggit ang pangalan ni Kapatid na Felix Manalo sa hula ay hindi dapat pagalinlanganan ng sinuman na siya nga ang Huling sugo na tinutukoy ng hula.  Bakit?  Sapagka’t sa kanya natupad ang lahat ng binabanggit ng hula.  Wala nang IBA pang kinatuparan nito kundi si Kapatid na Felix Manalo.

     Samakatuwid, ang mga tao na gumagawa ng paglilingkod sa Diyos ay nararapat makisama sa karapatan ng Huling Sugo sa huling araw ng ito upang maging dapat.  Ang Huling Sugong ito ang Sugo sa pangalan ni Cristo o sa Iglesia ni Cristo, kaya ang sinumang makikisama sa karapatan ng Huling Sugo ay dapat lumagay sa Iglesia ni Cristo.  Ang Iglesia ni Cristo ang sa Diyos, sapagka’t may Sugo na dapat pakisamahan sa ikapagiging dapat ng paglilingkod.

     Nguni’t paano raw ngayong namatay na si Kapatid na Felix Manalo na Huling Sugo ng Diyos?  Marami ang nagpapalagay na tapos na rin ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa pagkamatay na ito ng Huling sugo.  Hindi maaaring mawala o matapos ang Iglesia ni Cristo.  Namatay man ang Sugo ay hindi naman natatapos ang organisasyon na siyang Iglesia ni Cristo.  Ito’y magpapatuloy at hahantong hanggang sa araw ng paghuhukom (Apoc. 14:14-15).  Ngunit ngayong wala na si Kapatid na Felix Manalo, sa kaninong karapatan daw naman dapat makisama ang mga Iglesia ni Cristo at gayon din ang mga iba pang naglilingkod sa Diyos?  Sa karapatan ng kapalit na inilagay ng Diyos sa pamamagitan ng Huling Sugo.  Nang mamatay si Moises na Sugo ng Diyos sa bayang Israel ay ipinalit o inihalili si Josue, gayon din naman, may inihanda ang Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ng Huling Sugo na kanyang kahalili.  Kailanma’t buo ang organisasyon at namatay ang Lider o Sugo, doon din sa loob ng organisasyong iyon kukuha ng ipapalit sa namatay.  Kaya buhay pa si Moises ay inihanda na si Josue na hahalili sa kanya.  Ang kanyang karangalan at kapangyarihan ay isinalin ni Moises kay Josue upang sundin siya ng buong kapisanan na mga anak ni Israel. (Blg. 27:15-20).  Kaya nang mamatay si Moises ay humalili sa kanya si Josue upang ipagpatuloy ang naiwang gawain ng Sugo ng Diyos na si Moises, na patnubayan ang IsraelKung paano bang sumama ang Diyos kay Moises ay gayon din ang Diyos ay sumama kay Josue?   Walang makatatayong sinomang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: kung paanong ako'y suma kay Moises, ay gayon ako sasa iyo: hindi kita iiwan ni pababayaan kita. (Josue 1:5).  Nangako ba naman ang bayang Israel na kanilang susundin ang pamamahala ni Josue?  Nangako ang bayang Israel na kanilang susundin si Josue katulad ng kanilang pagsunod kay Moises at ang sinumang maghihimagsik laban sa pamamahala ni Josue ay kanilang papatayin (Josue 1:16-18).

     Si Cristo na ating Panginoon ay namatay din.  Dahil ba rito’y nawasak na ang Iglesia ni Cristo?  Hindi.  Nabuhay na mag-uli si Cristo at bago Siya umakyat sa langit ay mayroon Siyang inilagay na kahalili Niya sa pangangasiwa ng Iglesia.  Sino ang inilagay  ng ating Panginoong Jesucristo na mga kahalili Niya?  Ang mga Apostol.  Sinabi sa kanila ni Cristo na sila’y Kanyang sinusugo na katulad ng pagkasugo sa kanya ng Ama (Juan 20:21).  Ang mga Apostol ang nagpatuloy ng pangangaral ng Ebanghelyo sa ikaliligtas ng mga sasampalataya (Mar. 16:15-16).  Hindi naging balakid ang pagkamatay ni Cristo sa pagpapatuloy ng gawain at paglago ng Iglesia ni Cristo.  Gayon din ang Iglesia ni Cristo sa huling araw na ito, noon pang Enero 28, 1953, ay mayroon nang inihanda ang Sugo na magiging kahalili niya kung siya’y mamatay.  Ito ang mangangasiwa sa Iglesia ni Cristo upang ipagpatuloy ang banal na gawain ng Iglesia.  Ito’y si Kapatid na Erano G. Manalo.  Siya ang inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng Huling Sugo upang ipagpatuloy ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa huling araw na ito.  Kaya ang sinumang maglilingkod sa Diyos sa huling araw na ito ay dapat makisama sa karapatan ng nangangasiwa sa Iglesia ni Cristo.

     Ang katotohanang ito ay hindi maaaring labuin ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo, gayunman, hindi nila matanggap na ang Iglesia ni Cristo ay sa Diyos, dahil sa isang aral nito na NASASALUNGAT sa lahat ng iba’t ibang iglesia.  Aling aral iyon?  Ang tungkol sa tunay na kalagayan ni Cristo.  Ang Iglesia ni Cristo raw ay hindi sa Diyos kundi Anti-Cristo, dahil sa aral na ito na LABAN sa lahat halos ng relihiyon.  ANO NGA BA ANG TUNAY NA KALAGAYAN NI CRISTO?  Basahin ang susunod na [kabanata].
________________________________________________________________
Basahin din:

Bisitahin:
________________________________________________________________________________________________
Malugod po namin kayong inaanyayahan sa mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa ating Lumikha.
Kung mayroon po kayong mga katanungan ukol sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, maaari po kayong magtungo sa kapilya o bahay-sambahan na malapit sa inyo at makipag-ugnayan po kayo sa ministrong nakadestino rito.  Nagagalak po silang kayo'y paglingkuran.  Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan!
__________________________________________________________________