Martes, Setyembre 4, 2012

Sino Nga Kaya Ang Tunay At Iisang Diyos?


ANG PAGPAPAKILALA NG DIYOS
SA KANYANG SARILI

Isang Pagbubunyag
Sa Iglesia ni Cristo
Copyright 1964 by
CHURCH OF CHRIST
(Iglesia ni Cristo)
Kabanata XXIV
Pahina 209-215Ayon sa paksang ating tatalakayin sa kabanatang ito, ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili.  Ito na ang pinakadakilang pagpapakilala.  Wala nang hihigit na pagpapakilala tungkol sa Diyos kundi ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili,  Sinumang magpapakilala sa Diyos nang iba sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili, ay hindi dapat paniwalaan.  Dapat itakwil ang lahat ng relihiyon na nagpapakilala sa Diyos nang iba sa pagpapakilala ng Diyos.  Kaya napakahalagang pag-aralan ng lahat ng taong maibigin sa katotohanan ang paksang ito, upang makilala nila kung sino sa mga tagapangaral sa kasalukuyan ang nagpapakilala sa Diyos nang ayon sa pagpapakilala ng Diyos.

Ano ang pagpapakilala ng
Diyos sa Kanyang sarili?
     Sa Isa. 46:9-10, ay ganito ang pahayag ng Diyos:

     “ Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;

     “Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan.

     Maliwanag sa mga talatang ito ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili.  Sinabi Niyang Siya’y Diyos at walang iba liban sa Kanya.  Siya’y Diyos at wala Siyang kagaya.  Siya lamang ang makapagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari.  Kung may magtuturo na mayroon pang ibang Diyos kay sa Diyos, ito ay bulaan at hindi dapat paniwalaan.  Kung may magtuturo na ang Diyos ay may tatlong personang iba’t iba, at ang pagkadiyos daw ng tatlo ay pare-pareho at wala raw pagkakaungusan sa kapangyarihan at pagka-diyos, ito ay maliwanag na kabulaanan at laban sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili.  Bakit?  Sapagka’t ang sabi ng Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa Kanya, at wala Siyang kagaya o kapareho.  Kung may magturo na may iba pang Diyos kay sa Diyos, kikilalanin ba ito ng Diyos?  Sa Isa. 44:8, ay ganito ang sinasabi:

     “Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? at kayo ang aking mga saksi. May Dios baga liban sa akin? oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba.

     Dito’y ipinahahayag ng Diyos na wala Siyang nakikilalang ibang Diyos liban sa Kanya.  Kung may magtuturo na mayroon pang ibang Diyos kay sa Diyos, hindi ito kikilalanin ng Diyos.  Sapagka’t Siya lamang ang Diyos, at liban sa Kanya’y wala nang iba.  Kung mayroon namang magtuturo na ang Diyos na totoo ay tao pang totoo, ito ba’y sinasang-ayunan ng Diyos?  Ang sagot ng Diyos ay mababasa natin sa Oseas 11:9:

     “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.

     Maliwanag ang pahayag ng Diyos tungkol sa tunay Niyang kalagayan.  Siya’y Diyos at hindi tao.  Hindi sang-ayon ang Diyos sa pagtuturo ng mga pari, na siyang Diyos na totoo ay maging tao pang totoo.  Laban ang Diyos sa pagtuturong ito.  Pumapayag ba naman ang Diyos na ang taong totoo ay maging Diyos pang totoo?  Sa Ezek. 28:2, ay ganito ang sabi ng Diyos:

     “Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sapagka't ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, Ako'y dios, ako'y nauupo sa upuan ng Dios, sa gitna ng mga dagat; gayon man ikaw ay tao, at hindi Dios, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios.

     Hindi rin sang-ayon ang Diyos na ang taong totoo ay maging Diyos pang totoo.  Ang pagtuturong ito ay laban sa Diyos.  Samakatuwid, ayon sa Banal na Kasulatan, walang Diyos na totoo na tao pang totoo, at walang taong totoo na Diyos pang totoo.  Ang Diyos ay Diyos at hindi tao, at ang tao ay tao at hindi Diyos.  Labag sa pagtuturo ng Diyos ang pagtuturo ng mga paring Katoliko at pastor Protestante.  Ang pagpapakilala nila sa Diyos ay laban sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili.

Natutuhan ba at naituro ni Cristo ang
Pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang
Sarili na walang iba liban sa Kanya?
     Ano ang ipinagtapat ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga salitang ipinangangaral Niya?  Sa Juan 12:49, ay ganito ang Kanyang ipinahayag:

      “Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain.

     Malinaw ang pagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo.  Hindi Siya nagsasalita ng mula sa Kanyang sarili, kundi ang Amang nagsugo sa Kanya ang nagbigay ng mga utos na dapat Niyang sabihin at salitain.  At sa Juan 8:28, ay sinabi pa Niya:

     “Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Cristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, ayon sa itinuro sa akin ng Ama.

     Ipinagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo, na ang Kanyang sinasalita’y yaon lamang ayon sa itinuro sa Kanya ng Ama.  Naliwanagan natin sa unahan nito na ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili na Siya lamang ang Diyos at liban sa Kanya ay wala na.  Natutuhan ba ni Cristo at naituro ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili na walang ibang Diyos liban sa Kanya?  Sa Juan 17:3, ay ganito ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo:

     “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

     Sino itong itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na “IKAW AY MAKILALA NILA NA IISANG DIYOS NA TUNAY?  Si Cristo ba ang iisang Diyos na tunay, gaya ng ipinakikilala ng mga pari at mga pastor Protestante?  Sa Juan 17:1, ay ganito ang nasusulat:

     “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak.

     Sino ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin Niyang “Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay?”  Ang Ama ang Kanyang kausap.  Ito ang ipinakikilala Niyang iisang Diyos na tunay at hindi ang Kanyang sarili.  Samakatuwid, hindi si Cristo ang Diyos na tunay kundi ang Amang nasa langit.  Kailanma’y hindi ipinakilala ni Cristo na Siya ang iisang Diyos na tunay.  Ang ipinakikilala Niyang iisang tunay na Diyos ay ang Kanyang Amang nasa langit.  Ito ang nagpapatunay na natuto si Cristo at naituro Niya ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili na walang iba liban sa Kanya.

     Kung hindi ipinakilala ni Cristo kailanman na Siya ang Diyos na tunay, ano ang pagpapakilala niya sa Kanyang sarili?  Ipinagtapat ba Niya ang Kanyang tunay na kalagayan?  Sa Juan 8:40, ay ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo:

     “Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.

     Ano ang tunay na kalagayan ni Cristo ayon sa Kanyang sariling pagpapakilala?  Sinabi Niyang Siya’y TAO.  Hindi Niya sinabing Siya’y Diyos.  Hindi rin Niya sinabing Siya’y taong totoo at Diyos pang totoo.  Papaano pinatunayan ni Cristo na Siya’y tao at hindi Diyos?  Sa Luc. 24:39, ay ganito ang sabi Niya:

     “Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.

     Maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo.  Siya’y hindi isang Espiritu.  Ang isang Espiritu’y walang laman at mga buto na gaya ng nakikita na nasa Kanya.  Sino ang Espiritu, na walang laman at mga buto?  “Ang Dios ay Espiritu,” ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo (Juan 4:24).  Samakatuwid, magkaiba ang kalagayan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo.  Ang Diyos ay Espiritu.  Si Cristo ay laman at buto—tao.

Natuto ba ang mga apostol sa itinuro ni Cristo
Kung sino ang Diyos at kung ilan ang
Diyos, at kung ano si Cristo?
     Sa I Cor. 8:6, ay ganito ang itinuro ni Apostol Pablo kung sino at ilan ang Diyos:

     “Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.

    Ilan ang Diyos na itinuro ng mga Apostol? Iisa.  Sino ang iisang Diyos na itinuro nila?  Ang Ama.  Kung gayon, natuto ang mga Apostol na itinuro ni Cristo kung ilan at kung sino ang Diyos.  Ayon din sa mga Apostol, isa lamang ang Panginoon, si Jesucristo.  Bakit naging Panginoon si Jesucristo?  Ano ang uri na Kanyang pagka-Panginoon?  Katulad ba ng pagka-Panginoon ng Diyos?  Ang pagka-Panginoon ni Cristo’y ginawa  lamang ng Diyos (Gawa 2:36), samantalang ang pagka-Panginoon ng Diyos ay katutubo.

     Ano naman ang kalagayan ni Cristo ayon sa mga Apostol?  Sa I Tim. 2:5, ay ganito ang itinuro ni Apostol Pablo:

     Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.

     Sa pagtuturong ito ni Apostol Pablo, maliwanag nating nakikita na siya’y natuto sa itinuro ni Cristo tungkol sa tunay na kalagayan ng ating Panginoon.  Kung papaanong itinuro ni Cristo na Siya’y tao, gayundin ang itinuro ni Apostol Pablo.  Ano naman ang itinuro ni Apostol Juan?  Sa I Juan 4:2, ay ganito ang nasusulat:

     Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios.

     Pinatutunayan dito ni Apostol Juan na si Cristo’y naparitong nasa laman o tao, may laman at may buto, gaya ng ipinahayag ng ating Panginoon (Luc. 25:39).  At ang nagpapahayag na si Cristo’y naparitong nasa laman o tao, ito ang sa Diyos.  Malinaw kung gayon, na natuto ang mga Apostol sa itinuro ni Cristo tungkol sa kung ano ang tunay Niyang kalagayan.  Kung itinuro ni Cristo na Siya’y tao, may laman at may buto, at ito rin ang itinuro ng mga Apostol, bakit ngayon ay may nagtuturo na si Cristo’y Diyos na totoo?  Saan nagmula ang turong ito?

Mayroon bang ibinabala ang hula ni
Apostol Pablo na lilitaw na siyang
Mangangaral ng ibang Jesus?
     Sa II Cor. 11:3, 4, ay ganito ang pahayag ni Apostol Pablo sa Iglesia:

     “Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain.

     “Sapagka't kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo.

     Ayon sa hulang ito na ibinabala ni Apostol Pablo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa panahon niya, may pariritong magdaraya na mangangaral ng ibang Jesus, na hindi ipinangaral ng mga Apostol, ayon sa kanya, na baka kung paanong si Eba ay nadaya ng ahas, baka sila naman ay madaya rin noong pariritong mangangaral ng ibang Jesus.  Anong uring Jesus ang ipinangaral ng mga Apostol?  Jesus na tao, may laman at may buto, gaya ng pinatutunayan sa mga talatang sumusunod:

     “Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus. (I Tim. 2:5).   

     “Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios.(I Juan 4:2).

     “Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.(Luc. 24:39).

     Maliwanag kung gayon, na ang Jesus na ipinangaral ng mga Apostol ay tao, may laman at may buto.  Ngunit ano naman ang ipinangaral ng magdaraya?  Ibang Jesus:  Jesus na tunay na Diyos.  Iba ito sa ipinangaral ng mga Apostol.  Kaya’t ang sabi ni Apostol Juan ay ganito:

     “Sapagka't maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo. (II Juan 1:7)

     Mga magdaraya at anticristo ang nagtuturong si Cristo’y Diyos.  Ito ang ibang Jesus na hindi ipinangaral ng mga Apostol.  Laban sa pagtuturo ni Cristo ang pagtuturong si Cristo’y Diyos.  Kaya magdaraya at anticristo ang tawag sa kanila ng mga Apostol.  Kailan nagsimula ang pagtuturong si Cristo’y tunay na Diyos?  Sino ang lumikha ng aral na ito, na kung tawagin ng mga Apostol ay ibang Jesus, ibang ebanghelyo?  Sa aklat ng mga Katoliko, na pinamagatang The Apostles’ Creed, sinulat ng paring si Clement H. Crock, pahina 206, ay ganito ang sinasabi:

     “Thus for example, it was not until  325 A.D. at the Council of Nicea, that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God.”

     Sa Tagalog:

     “Gaya, isang halimbawa, na noon lamang 325 A.D., sa Konsilyo sa Nicea, na ipinaliwanag sa atin ng Iglesia (Katolika) na isang tuntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos.”

     Dito’y maliwanag na ating nabasa kung sino ang lumikha ng aral na si Cristo’y tunay na Diyos.  Ang Iglesia Romana, ang lumikha ng aral na ito, sa pamamagitan ng kanyang Konsilyo sa Nicea noong taong 325.  Samakatuwid, ang hula ni Apostol Pablo tungkol sa lilitaw na magdaraya na mangangaral ng ibang Jesus ay natupad at ang katuparan ay ang Iglesia Apostolika  Romana, at ang lahat ng mga Iglesiang naging anak nito.  Nakilala natin ngayon ang mga magdaraya at ang mga anti-cristo.  Lahat ng mga Iglesiang nagtuturong si Cristo’y tunay na Diyos ay mga magdaraya at anti-cristo.  Ang mga ito’y nagtuturo ng ibang ebanghelyo, sapagkat iba sa ebanghelyong itinuro ng mga Apostol (Gal. 1:6-7).  Ayon kay Apostol Pablo, dapat itakuwil ang sinumang magtuturo ng iba sa kanilang ipinangaral, sapagka’t ito’y ibang ebanghelyo (Gal. 1:8).  Hindi lamang ito ibang ebanghelyo, kundi maling pananampalataya, at ito’y isa sa mga gawa ng laman, at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos (Gal. 5:19-21).*****
_________________________________________________
Basahin din:
[Frequently Asked Questions About God]


Bisitahin:
[Study Iglesia Ni Cristo]
________________________________________________________________________
Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind.   
________________________________________________________________________