Martes, Setyembre 4, 2012

Si Cristo Ba Ay Tunay Na Diyos Ayon Sa Filipos 2:6-8?


Si Cristo ba ay tunay na Diyos
ayon sa Filipos 2:6-8?


Ni DICK G. SEBLARIOMay mga tagapangaral na nagsasabing ang Iglesia ni Cristo ay hindi Cristiano dahil sa pagtuturo nito na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos bagkus ay tao sa kalikasan.  Ang mga naniniwalang Diyos si Jesus ay gumagamit ng mga talata ng Biblia upang mapaniwala ang marami na yaon ang katotohanan.  Sa kabilang dako, ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo ay ganito:  Walang talata ng Biblia na wasto ang pagkakasalin na nagtuturo na si Cristo ang tunay na Diyos.  Kung mayroon man silang talatang pinagbabatayan, dalawa lamang ang kauuwiang uri ng mga ito—mga talata na mali ang kanilang pagkaunawa, at mga talatang mali ang pagkakasalin.  Ang nauna ang karaniwang dahilan kung bakit may nagtuturo na si Jesus ay Diyos.

     Ayon sa mga naniniwalang si Cristo ay Diyos ang Filipos 2:6-8 daw ay nagpapatunay na si Jesus ay Diyos .  Sinasabi rito na si Jesus ay “nasa anyong Diyos.”  At sapagkat si Jesus ay “nasa anyong Diyos,”  Siya raw ay Diyos.

     Ating suriin, dahil ba sa sinabi sa Filipos 2:6-8 na si Cristo ay “nasa anyong Diyos” ay nangangahulugan nang Siya nga ay Diyos?  Narito ang nilalaman ng Filipos 2:6-8:

     Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,

     “Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:

     “At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

     Si Apostol Pablo mismo ang sumulat na si Cristo ay “nasa anyong Diyos” kaya hayaan nating siya rin ang magpaliwanag nito.  Bakit niya sinabi na si Cristo ay “nasa anyong Diyos”?

     Sinabi ni Apostol Pablo na si Cristo ay “nasa anyong Diyos” sapagkat Siya ay larawan ng Diyos:

     “…upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.(II Cor. 4:4)

     Ngunit paano naging larawan ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo?  Larawan ba Siya ng Diyos sa kalikasan? Hindi, sapagkat ang Diyos ay espiritu samantalang si Cristo ay may laman at buto (cf. Lu. 24:39).

     Si Cristo ay larawan ng Diyos sa kaabanalan.  Narito ang katunayan:

     “Sapagka't ako ang Panginoon ninyong Dios: magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal; sapagka’t ako’y banal…” (Lev. 11:44)

     Kung paanong ang Diyos ay banal, ganoon din si Cristo.

     Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis…” (Heb. 7:26)

     Ang dahilan nito ay sapagkat si Cristo ay pinabanal ng Diyos:

     “Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan…” (Juan 10:36)

     Ang Diyos at si Cristo ay kapuwa banal.  Kung gayon, sa kabanalan “larawan ng Diyos” si Cristo, kaya sinabi ni Apostol Pablo na si Cristo ay “nasa anyong Diyos.”

     Ano ang katunayan na ang kahulugan ng sinabing ang Panginoong Jesucristo ay “nasa anyong Dios” ay larawan Siya ng Diyos:  Doon din sa Filipos 2:6 ng King James Version ay ganito ang isinasaad:

     “Who, being in the form of God, though it not robbery to be equal with God.”

     Ang katumbas ng ekspresyong “nasa anyong Dios” sa Ingles ay in the form of God.
     
     Sa Griego ay ***** na kasing-kahulugan ng salitang ***** .  Ganito ang paliwanag ng mga nagsipagsuri ng Filipos 2:6:

     “… it has long been recognized that ***** (form) and ***** (image) are near synonyms and that in Hebrew thought the visible ‘form of God’ is his glory.” […malaon nang kinikilala na ang ***** (anyo) at ang ***** (larawan) ay magkasingkahulugan at sa kaisipang Hebreo ang nakikitang ‘anyo ng Diyos’ ay ang kaniyang kaluwalhatian.] (Christology In The Making, p. 115)

     Hindi kataka-taka na ipahayag ni Apostol Pablo na si Cristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita:

     “Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. (Col. 1:15)

     Sa ating Panginoong Jesucristo nahayag ang kaluwalhatian, kapangyarihan, at ang kabanalan ng Diyos.  Dapat ding mapansin na si Jesus ay nilalang at hindi Siya ang Manlalalang.  Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang.

Ang Pagkapantay Ni Cristo Sa Diyos
     Pagtutuunan naman natin ng  pagsusuri ang binanggit din ni Apostol Pablo sa Filipos 2:6-8 na “pagkapantay niya sa Diyos.”  Dapat na maunawaan na ang tunay na Diyos ay ang iisang Ama at iisang Diyos (cf. Mal 2:10, Magandang Balita Biblia).  Wala rin Siyang katulad ni kapantay man:

     “Sinabi ni Yahweh, ‘Saan ninyo ako itutulad?  Mayroon bang makapapantay sa akin?”

     “Dili-dilihin ninyo Ang matagal nang nakaraan.  Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, At liban sa akin ay wala nang iba.” (Isa. 46:5, 9, Ibid.)

     Maaari bang may kapantay ang nag-iisa?  Kung may kapantay ang Diyos sa pagiging Diyos, lilitaw na hindi na Siya ang iisang Diyos na Makapangyarihan sa lahat.  Sasalungat na ito sa itinuturo ng Biblia.  Bakit sinabing si Jesus ay may “pagkapantay sa Diyos”?

     Si Jesus lamang ang tanging tao na kahit na tinukso sa lahat ng paraan ay hindi pa rin nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang Kaniyang bibig:

      Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. (Heb. 4:15)

     “Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya:

     “Na siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. (I Ped. 2:21-22)

     Tanging Siya lamang ang nakatugon sa pagiging banal.  Kaya’t sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:6 na si Cristo ay “may pagkapantay sa Diyos.”  Dapat mapansin na ang pagkapantay ng Panginoong Jesucristo sa Diyos ay hindi sa pagiging Diyos.  Ang pagkapantay ni Cristo sa Diyos ay sa kabanalan pa rin.  Ang Diyos ay banal (cf. I Ped. 1:15).  Si Jesus ay hindi nagkasala (cf. I Ped. 2:21-22) kaya banal.  Siya lamang ang tanging nakatugon sa panukala ng Diyos (cf. Efe. 1:4; I Ped. 2:21-22).

Kamalian sa Pagsasalin
     Ang isa pa sa mga dahilan kung bakit inakala ng marami na si Jesus ay Diyos ay dahil sa pagkakasalin ng Filipos 2:6-8 sa Magandang Balita Biblia.  Ito ay isang salin ng Biblia sa Filipino na pinagtulungang gawin ng mga iskolar na Protestante at Katoliko.  Paano nila isinalin ang talatang Filipos 2:6-8?  Isinalin nila ito batay na rin sa kanilang paniniwala na si Jesus ay Diyos:

     “Na bagamat siya’y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos.  Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.  Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus.” (Filip. 2:6-8, Magandang Balita Biblia, amin ang pagdiriin)

     Isinalin nila ang mga talatang ito sa paraang lilitaw na si Jesus ay Diyos.  Inalis na nila ang salitang “nasa anyo.”  Anong maling turo  ang ibinunga ng  salin ng Filipos 2:6-8 sa Magandang Balita Biblia?  Lumilitaw dito na dalawa ang Diyos:  isang Diyos (Jesus) na hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, at isang Diyos na hindi pinagpilitang pantayan.  Sinasalungat nito ang itinuro ni Jesus at ni Apostol Pablo na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos (cf. Juan 17:1, 3; I Cor. 8:6).

     Ikalawa, kung si Cristo rin ang Diyos, paano mauunawaan ang kasunod na talata (tal. 9)?  Sa talatang 9 ay nakasulat na si Jesus ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.  Malinaw na iba ang itinampok at binigyan sa nagtampok at nagbigay.  Kaya iba si Cristo sa Diyos.

     Natitiyak natin na ang sinumang tagapangaral na gumagamit sa Filipos 2:6-8 bilang batayan sa pagtuturo na si Jesus ang tunay na Diyos ay nagkakamali ng pagkaunawa.*****Pasugo God’s Message,  February 1994, Pages 14-15.
________________________________________________________________
Basahin din:
[Si Cristo Nga Kaya Ay Diyos Na Nagkatawang-tao?]                                                  

Bisitahin:
___________________________________________________________________________________________________

Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind.   
________________________________________________________________________