Linggo, Mayo 31, 2015

IGLESIA NI CRISTO: DAPAT ANIBAN SA IKALILIGTAS

IGLESIA NI CRISTO:  DAPAT ANIBAN SA IKALILIGTAS“BAKIT NINYO SINASABI na Iglesia Ni Cristo ang itinatag ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18?  Nakasulat ba sa talatang ito na Iglesia Ni Cristo ang itinatag?”  Ito ang malimit itanong ng mga minimisyon o hinihikayat na umanib sa Iglesia, lalo pa nga’t sila ay nagbabasa rin ng Biblia.


“AKING IGLESIA”
“At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya …” (Mat. 16:18, Magandang Balita Biblia)

     Sinabi ni Cristo na, “ITATAYO KO ANG AKING IGLESYA.” Kaniya (KAY CRISTO) ang Iglesya, kaya sinabi Niya na “AKING IGLESYA.”  Kung gayon, HINDI NA DAPAT HANAPIN PA ng sinuman na sabihin ni Cristo na: “Itatayo ko ang aking Iglesia Ni Cristo.”

     Bukod dito, ayon kay Apostol Pedro na siyang kausap ng Panginoong Jesucristo sa nabanggit na talata, ang BATONG SALIGAN o PINAGTAYUAN ng IGLESIA ay ang PANGINOONG JESUCRISTO MISMO gaya ng mababasa sa Gawa 4:10-12:

     “Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito’y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesu-Cristong taga-Nazaret.  Siya’y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Dios.  Ang Jesus na ito ‘Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay Ang siyang naging batong panulukan.’ Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Dios sa ikaliligtas ng tao.” (Ibid.)

     Sa liwanag ng katotohanang itinuro ni Apostol Pedro na puspos ng Espiritu Santo, (Gawa 4:8, Ibid.) hindi ba MARAPAT LAMANG na Iglesia Ni Cristo ang pangalan ng TUNAY na Iglesiang itinayo ni Cristo?  Kaya si Apostol Pablo na isang marunong na tao at may PATNUBAY ng Diyos ay walang atubiling nagbilin:

     “Magbatian kayo ng banal na halik.  Lahat ng IGLESYA NI CRISTO ay bumabati sa inyo.” (Roma 16:16, New Pilipino Version)


PAREHONG MAHALAGA
“Hindi ba si Cristo na lamang ang dapat pahalagahan at hindi na ang Iglesia dahil sa Siya naman ang Tagapagligtas at hindi ang Iglesia?”  Isa pa rin ito sa itinatanong ng marami.

     PAREHONG MAHALAGA ang Panginoong Jesucristo at ang tunay na Iglesia.  Ipinakita ni Cristo ang kahalagahan ng Iglesiang itinayo Niya noong Kaniyang sabihin:

     “At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan.” (Mat. 16:18, MB)

     Ang Iglesiang itinayo ni Cristo ay HINDI PANANAIGAN kahit ng kapangyarihan NG KAMATAYAN!  Hindi ba napakahalagang katotohanan ito?  Bakit?  Mula nang ang tao’y magkasala, siya ay hindi na naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos (Roma 3:23, Ibid.), kundi naging kaaway ng Diyos (Col. 1:21.  At hindi lamang iyon.  ANG TAONG NAGKASALA AY TINAKDAANG MAGBAYAD SA KANIYANG KASALANAN.  Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan gaya ng mababasa sa Roma 6:23:

     “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.”

     At kung aling kamatayan ang ganap na kabayaran ng kasalanan, ito ay ang IKALAWANG KAMATAYAN sa dagat-dagatang apoy gaya ng mababasa sa Apokalipsis 21:8:

     “Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.”

     Ano kung gayon ang kailangan upang huwag mapanaigan ng ikalawang kamatayan o huwag makasama sa mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy?  Kailangang maalis sa pagiging kaaway ng Diyos at ito’y magaganap kapag NALALANG ang ISANG TAONG BAGO ayon kay Apostol Pablo:

     “Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan.” (Efe. 2:15)

     ANG DALAWA NA NAGING ISANG TAONG BAGO AY SI CRISTO AT ANG KANIYANG KATAWAN O IGLESIA ayon na rin kay Apostol Pablo:

     “At siya ang ulo ng katawan, samakatuwid baga’y ng iglesia …” (Col. 1:18)

     Mahalaga si Cristo, BILANG TAGAPAGLIGTAS.  Mahalaga rin ang Iglesiang katawan Niya sapagkat ITO ANG KANIYANG ILILIGTAS.  Kung wala ang tao sa Iglesia Ni Cristo, kahit pa sinasabi niyang pinahahalagahan niya si Cristo, ay WALA PA RING KABULUHAN ang kaniyang sinasabi sapagkat HINDI NAMAN SIYA MALILIGTAS.


NASA ISANG ORGANISASYON LAMANG
Sinasabi naman ng iba na ang “Iglesia” ay ang mga tao na nasa iba’t ibang pangkatin ng pananampalataya o denominasyon na sumasampalataya kay Cristo.  Hindi raw ito isang organisasyon lamang.

     Ang ganitong pangangatwiran ay SALUNGAT sa sinabi ni Apostol Pablo na:

     “Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa.(Roma 12:4-5)

     HINDI SINABI ni Apostol Pablo NA MAGKANIYA-KANIYA na ang lahat; o dili kaya’y HIWA-HIWALAY na grupo o organisasyon ang Iglesiang tunay na kay Cristo basta’t sumasampalataya lamang sa Kaniya.  Manapa itinuro ni Apostol Pablo na bagama’t marami ang sangkap, gaya ng mga sangkap ng isang katawan, ang mga sangkap na ito ay NASA IISANG KATAWAN LAMANG.  Kaya isang organisasyon o isang Iglesia Ni Cristo lamang.


ANG ILILIGTAS NI CRISTO
Ganito naman ang sinasabi ng iba:  “Tagapagligtas si Cristo kaya dapat iligtas Niya ang lahat ng tao at hindi ang nasa Iglesia Ni Cristo lamang.”  MAY BATAS ANG DIYOS NA ANG BAWAT TAO AY MANANAGOT O PAPATAYIN DAHIL SA KANIYANG SARILING KASALANAN gaya ng mababasa sa Deutronomio 24:16 na:

     “Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.

      UPANG MAPANAGUTAN NI CRISTO ANG KASALANAN NG TAO NA HINDI MALALABAG ANG BATAS NG
DIYOS AY GINAWA NIYANG KATAWAN NIYA ANG MGA TAONG KANIYANG ILILIGTAS ayon kay Apostol Pablo:

     “Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito … Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa iglesya.  INIHANDOG NIYA ANG KANYANG BUHAY PARA RITO.” (Efe. 5:23, at 25, MB)

     ULO SI CRISTO PARA MANAGOT.  KATAWAN NIYA ANG IGLESIA NA KANIYANG PANANAGUTAN O ILILIGTAS.  Sa harap ng Panginoong Diyos, SI CRISTO AT ANG IGLESIANG KATAWAN NIYA AY ISANG TAO NA LAMANG—ISANG TAONG BAGO (Efe. 2:15), kaya HINDI LABAG SA BATAS NG DIYOS kung pananagutan man ni Cristo ang kasalanan ng mga taong nasa Kaniyang Iglesia.  Samantala, kung ililigtas naman niya ang WALA sa kaniyang Iglesia, MALALABAG ang batas ng Diyos.


ANG BINILI NG DUGO
Upang ipakita ni Apostol Pablo ang halaga ng Iglesia Ni Cristo, itinuro niya ang ganito:

     “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.” (Gawa 20:28, isinalin mula sa Lamsa Translation)

     ANG IGLESIA NI CRISTO ANG BINILI O TINUBOS NG DUGO NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO.  Kaya TIYAK na ito ay ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo.


ANG DAPAT GAWIN NG NAIS MALIGTAS
HINDI DAPAT MAGBAKASALAKI.  Ang kaligtasan ay tunay na napakahalaga upang ito ay ipakipagsapalaran lamang.  TIYAK ANG TAGAPAGLIGTAS.  TIYAK DIN ANG ILILIGTAS.  Kung gayon ang sinumang nagnanais na maligtas ay kailangang sundin ang itinuro ng ating panginoong Jesucristong Tagapagligtas:

     “Ako ang pintuan; ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas.” (Juan 10:9, isinalin mula sa Revised English Bible)

     Ang KAWAN na DAPAT KAPALOOBAN o PASUKAN  ng mga nais maligtas ay ang IGLESIA NI CRISTO (Gawa 20:28, Lamsa Translation).  ITO ANG DAHILAN KUNG BAKIT KAILANGAN NG TAO ANG PAG-ANIB SA IGLESIA NI CRISTO.  *


Sinulat ni:
Kapatid na NICANOR P. TIOSEN

Kinopya mula sa:
PASUGO GOD’S MESSAGE
MARCH 2015
VOLUME 67
NUMBER 3
PAGES 40-41

Emphasis:  
Admin.