Martes, Marso 20, 2012

Ang Dugo Ay Hindi Ibinigay Na Pagkain


Ang Dugo Ay Hindi Ibinigay Na PagkainMarami ang nagpapalagay na ang Iglesia Ni Cristo lamang ang 
nagbabawal ng pagkain ng dugo.  Nag-aakala rin ang marami
na ang pagbabawal ng pagkain ng dugo ay gawa-gawa
lamang ng mga ministro ng Iglesia Ni Cristo.

Dahil dito, ayaw nilang paniwalaan na ang dugo ay
masamang kainin.  Ngunit sino nga ba talaga ang nagbawal
ng pagkain ng dugo?

Pag-aralan natin ito.Sino ang nagbawal ng pagkain ng dugo at kailan nagsimula ang pagbabawal?

Ang Diyos sa panahon ni Noe.
     "Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan  ninyo ang buong daigdig.  Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda.  ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan.  Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang pagkain ninyo.  Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay."  (Gen. 9:1-4)

Sa panahon ba ng mga magulang o nina Eba't Adan ay nagkaroon na ng bagbabawal ng pagkain ng dugo?

Wala pa, sapagkat mga pananim at bungangkahoy lamang ang ibinigay na pagkain sa kanila.
     "Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungangkahoy na inyong makakain."  (Gen. 1:29)

Nagpatuloy ba ang pagbabawal ng pagkain ng dugo sa panahon ng mga Propeta o ng Bayang Israel?

Nagpatuloy.
     "Wika pa ni Yahweh kay Moises,  "Sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing.  Hindi lamang iyon; kahit saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. (Lev. 7:22-23, 26)

Ano sa paningin ng Diyos ang kakain ng dugo at ano ang parusa?

Magiging kalaban ng Diyos at ihihiwalay sa Kaniyang bayan.
     "Ang sinumang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man."  (Lev. 17:10)

Ano ang utos sa Bayang Israel na dapat gawin sa dugo kung sila'y  magpapatay ng hayop upang kanilang kainin?

Itatapon at tatabunan ng lupa.
     "At pag ang sinuman sa inyo, maging Israelita o dayuhan ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa."  (Lev. 17:13)

Ano sa paningin ng Diyos ang hindi pagkain ng dugo?

Ito ay kanyang kalooban at ikapapanuto o ikabubuti ng Kanyang mga lingkod.
     "Ngunit huwag ninyong kakanin pati dugo pagkat naroon ang buhay;  ang buhay ay di dapat kanin.  Huwag ninyong kakanin ang dugo,  sa halip ay patuluin sa lupa, huwag ninyong kakanin iyon;  mapapanuto kayo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kalooban ni Yahweh."  (Deut. 12:23-25)

Ano ang dahilan at hindi ibinigay ng Diyos na pagkain ang dugo?

Pantubos ng buhay.
     "Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay."  (Lev. 17:11)

Ito ay lumalarawan sa dugo ni Cristo na siyang tunay na pantubos sa kasalanan ng tao.
     "Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating.  Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon."  (Heb.10:1)

     "Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y magiging malinis ayon sa Kautusan.  Ngunit higit na  na di-hamak ang magagwa ng dugo ni Cristo.  Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan.  Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay."  (Heb. 9:13-14)

Anong uring kasalanan sa Diyos ang pagkain ng dugo?

Mabigat na kasalanan.  Ito'y kataksilan sa Diyos.
     "Kaya, nagmamadali silang humuli ng mga hayop ng mga Filisteo.  Nagpatay sila ng mga tupa, baka at mga bisirong baka.  Dahil sa gutom, kinain  ang mga ito nang hindi na nakuhang alisan ng dugo.  May nagsumbong kay Saul na ang mga tao'y gumagawa ng malaking kasalanan kay Yahweh--kumakain ng karneng may dugo.  'Ito'y isang malaking kataksilan!' sigaw ni Saul 'Igulong ninyo rito ang isang malaking bato, ngayon din,' utos niya."  (I Sam. 14:32-33)

Ipinagbawal din ba ng mga Apostol ang pagkain ng dugo sa panahong Kristiyano?

Ipinagbawal.
     "Kaya't ang pasiya ko'y huwag nating ligaligin ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos.  Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyusan; huwag makikiapid; huwag kakain ng hayop na binigti, at ng dugo."  (Gawa 15:19-20)

Sino ang pinagbawalan?  Sino ba itong tinatawag na mga Hentil?

Hindi sila kabilang sa bayan ng Diyos, walang tipan, walang pangako at walang kautusan ng Diyos.  Kumakain sila ng dugo.  Ngunit ang mga Hentil na ito'y nangagbalikloob sa Diyos at nakabilang sa iglesiang itinayo ni Cristo o sa bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano kaya sila man ay pinagbawalan ding kumain ng dugo.

     "Kaya't alalahanin ninyo ang ang inyong dating kalagayan:  kayo'y ipinanganak na mga Hentil at tinatawag na 'Di-tuli' ng mga Judio.  (Ang mga Judio ay tinatawag na 'Tuli' ayon sa ginagawa nila sa kanilang katawan.)  Alalahanin ninyo noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Cristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos.  Noo'y nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos."  (Efeso 2:11-12)

Kanino ba tinanaggap ng mga Apostol  ang utos na huwag kumain ng dugo at mga binigti?

Minagaling ng Espiritu Santo.
     "Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan:  huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan ng dugo, at ng hayop na binigti." (Gawa 15:28-29)

Gaano ba kabigat na kasalanan kung salangsangin o labagin ang kautusan ng Espiritu Santo?

Hindi ipatatawad.
     "Kaya't sinasabi ko sa inyo,  Ang bawa't kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa't ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad.  At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa't ang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating.  (Mat. 12:31-32)

Ano ang kaparusahan sa kapusungang ito?

Kamatayan sa dagat-dagatang apoy.
     "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ..."  (Roma 6:23)
     
     "Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang Kamatayan at ang Hades.  Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan."  (Pahayag 20:14)

Gaano ba kahirap ang daranasin sa parusang lawang apoy o dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan?

Sila'y parurusahan doon araw at gabi magpakailan-kailan man.
     "Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan  ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng kordero:"

     "At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan."  (Apoc. 14:10-11)

     Higit na mahigpit ang pagbabawal ng pagkain ng dugo sa panahong Kristiyano kaysa sa panahon ni Noe at ng bayang Israel.
     Hindi totoong maari nang kainin ang dugo sa panahong Kristiyano.  Mula sa panahon ni Noe pagkatapos ng bahang-gunaw hanggang sa panahon natin ngayon at hanggang sa paghuhukom ay nagpapatuloy ang pagbabawal ng Diyos ng pagkain ng dugo.  Sinumang magbabalikloob at pasasakop sa mga utos ng Diyos ay lumalayo at umiilag sa pagkain ng dugo at gayundin ng mga hayop na nabigti, mga namatay na hindi nakalabas ang dugo.
     Kaya kung ang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ay nangingilabot, nandidiri at tumatangging kumain ng dugo ay sapagkat natitiyak nilang ito ay mabigat na kasalanan laban sa Diyos at sa Espiritu Santo.  Nalalaman nilang kung sadyain nilang kumain ng dugo ay ikahihiwalay nila ito sa Iglesia Ni Cristo na siyang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito.  Ang matiwalag sa Iglesia Ni Cristo ay siyang pinakamabigat na parusa sa sumasampalataya sapagkat hindi sila magtatamo ng kaligtasan.  Hahatulan sila ng Diyos sa araw ng paghuhukom at pahihirapan sa apoy at asupre magpakailan-kailan man.
     Dahil dito, hindi na maaaring magkaroon ng maling palagay ang marami na ang Iglesia Ni Cristo at kanyang mga ministro lamang ang nagbabawal ng pagkain ng dugo.  Masamang kumain ng dugo ng anumang hayop, sapagkat ang Diyos ang NAGBAWAL nito.Ang Argumento Ng Iba
     Sinasabi ng ibang mga tagapangaral na okey lang daw na kainin pati na ang dugo sapagkat ito raw naman ay mabibili sa palengke.  Ginagamit nilang batayan ang I Corinto 10:25 na diumano'y kumain ng anumang  mabibili sa tindahan ng mga karne.  At yamang ang dugo ay mabibili na ngayon sa palengke, okey lang daw na kainin ito.  Totoo kaya ito?  Sipiin natin ang nilalaman ng nasabing talata.  Ganito ang sinasabi:

     "Kumain kayo ng anumang mabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi."

     Totoong nakasulat na kumain ng anumang mabibili sa tindahan ng karne, hindi sinabing sa tindahan ng karne at dugo.  Walang gayong nakasulat at mababasa.  Kung totoo man na mabibili ngayon ang dugo sa palengke o sa tindahan ng karne, dapat ba nating bilhin ito at kainin?  Hindi!  Sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ito ng Diyos at hindi ito ibinigay na pagkain kaya makatwiran lamang na hindi ito dapat ipagbili at kainin.  Ang maaari lamang na kainin na mabibili sa palengke o tindahan ng karne ay nauukol lamang sa karne at hindi sa dugo.

     Nakakatulad lamang ito ng pagbabawal na iniutos kina Adan at Eba.  Ganito ang sabi:

     "Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y alagaan at pagyamanin.  Sinabi niya sa tao, 'Makakain ang alinmang bungangkahoy sa halamanan, ..."  (Gen. 2:15-16)

     Kung ating mapapansin, sinabi sa talata na alinman sa bungangkahoy ay makakain.  Kung sinabi man na alinman, ito kaya ay nangahuhulugan na lahat-lahat na ng uri ng bungangkahoy ay maaari nang kainin nina Eba at Adan?  Hindi!  Bakit?  Sapagkat sinasabi sa kasunod na talat ang ganito:

     "... maliban sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama."  (Gen. 2:17)

     Gayundin ang nauukol o maging pag-unawa sa anumang mabibili sa tindahan ng karne.  Maaaring kainin ang anumang mabibili sa tindahan ng karne maliban sa dugo sapagkat hindi ito ibinigay na pagkain, ipinag-utos na ilagan o layuan, mabigat na kasalanan kung ito'y kainin at walang kapatawaran.

     Anuman ang ibigay na pangangatwiran ng mga taong maibigin sa pagkain ng dugo, ito'y maaaring pangangatwiran na lamang nila bunga ng hindi nila pagkaunawa o kaya naman ay upang mabigyang laya ang kanilang hangarin na kainin pati na ang dugo.  Subalit sa lahat ng ito'y nasusuklam ang Diyos at nangangahulugan ito ng pagkapahamak na kanilang kaluluwa.

     PAG-IBIG sa kapuwa at hindi anupaman o makasakit ng damdamin ang layunin ng paglalantad ng katotohanang ito.

Bakit ang dapat maging pagkaunawa sa nilalaman ng I Corinto 10:25 ay nauukol lamang sa karne at hindi sa dugo?

Sapagkat noong una, nagbigay ang Diyos ng tuntunin sa bayang Israel ukol sa mga hayop na dapat at di dapat kainin, mga hayop na malinis at mga hayop na itinuturing na marumi (buong kabanata ng Levitico 11).  Subalit sa panahong Kristiyano, ang mga hayop na itinuturing na marumi noong una ay nilinis na ng Diyos at maari nang kainin.
____________________________________________________________________
Bible Study Suggestion: Malugod po namin kayong inaanyayahan sa mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa ating Lumikha.
Kung mayroon po kayong mga katanungan ukol sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, maaari po kayong magtungo sa kapilya o bahay-sambahan na malapit sa inyo at makipag-ugnayan po kayo sa ministrong nakadestino rito.  Nagagalak po silang kayo'y paglingkuran.  Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan!____________________________________________________________________
____________________________________________________________________