Linggo, Nobyembre 16, 2014

Ang Hindi Madadaig Ng Kamatayan

Ang Hindi Madadaig Ng Kamatayan“ABANG TAO AKO!  Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan?  (Roma 7:24)

     Ang pahayag na ito ni Apostol Pablo ay isang katotohanang hindi matatakasan ng lahat ng tao.  Walang pinipili ang kamatayan.  Ito ay dumarating sa sinumang tao anuman siya sa daigdig na ito.  Sa harap ng kamatayan ay aba o kaawa-awa ang kalagayan ng tao.  Kaya kailangan ng tao ng magliligtas sa kaniya.  Ganito pa ang sinasabi sa Biblia tungkol sa tao sa harap ng kamatayan:

     “Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako.

     “Bakit baga naman tayo’y nanganganib bawa’t oras?”  (I Cor. 15:31, 30)

     Araw-araw at oras-oras ay nanganganib ang tao sa kamatayan, anuman ang kalagayan niya sa mundo:

     “Isang tao ang namatay sa gitna ng kasaganaan, Panatag ang katayuan, maginhawa nga ang buhay.

     “Mayroon namang ibang namatay sa kahirapan, ni hindi nakalasap ng bahagyang kabutihan.

     “Ngunit sila ay parehong sa alabok  nahihimlay At kapwa inuuod ang kanilang katawan.”  (Job 21:23, 25-26, Magandang Balita Biblia)

     Pagdating ng kamatayan ay magkakatulad ang sasapitin ng lahat, mayaman man o mahirap.  Ang lahat ay uuwi sa alabok—at ito ay hindi mapipigilan ng sinumang tao:

     “Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan.”  (Ecles. 8:8, Ibid.)

     Malaki na ang iniunlad ng kabihasnan at isinulong ng karunungan ng tao, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuklasan kung paano mapipigil ang pagdating ng kamatayan.  Hindi kayang pigilin ng sinuman ang pagdating ng kamatayan.

     Ang Paghuhukom
     Bukod sa kamatayang pagkalagot ng hininga ay mayroon pang lalong hindi kayang pigilin ang tao:

     “At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.”  (Heb. 9:27)

     Ang kamatayan at Araw ng Paghuhukom ay kapuwa itinakda ng Diyos kaya hindi mapipigil ng tao ang mga ito.  Kapuwa darating ang mga  ito sa tao, hindi niya maiiwasan o matatakasan. 

     Bakit itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay?

     “Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala.  (Rom. 5:12)

     Itinakda ng Diyos na mamatay ang tao dahil sa kasalanan niya.  Ito rin ang dahilan kaya siya nahiwalay sa Diyos:

     “Kundi pinapaghiwalay ang inyong mga kasamaan at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya’y huwag makinig.”  (Isa. 59:2)

     Dahil dito, ang pagtuturing ng Diyos sa mga taong nagkasala ay patay:

     “Noong una’y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan.”  (Efe. 2:1, MB)

     Sa ganitong kalagayan ng tao sa harap ng Diyos, tanggapin kaya Niya ang gagawing paglilingkod sa Kaniya?  Hindi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, gaya ng sinasabi sa Mateo 22:32:

     “ ‘Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob’.  Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay.”  (Ibid.)

Ang pakikipag-isa kay Cristo
     Kahit itinuring ng Diyos na patay ang tao dahil sa kasalanan, muli silang magkakaroon ng kapayapaan sa buhay kung makikipag-isa sila kay Cristo:

     “Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin.

     “Tayo’y binuhay niya kay Cristo kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating pagsuway.  (Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob.)

     “Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo’y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan.”  (Efe. 2:4-6, Ibid.)

     Kailangan ng tao si Cristo, ngunit hindi sapat na maniwala o sumampalataya lamang sa Kaniya.  Ang kailangan ay makipag-isa ang tao sa Kaniya.  Ito ang paraan upang matamo ang habag at pag-ibig ng Diyos.

     Paano magiging isa kay Cristo ang mga tao?  Sa Efeso 2:14-15 ay ganito ang itinuturo ng Biblia:

     “Sapagka’t siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay,

     “Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago sa ganito’y ginagawa ang kapayapaan.”

     Upang maging isa kay Cristo ang mga tao, kailangang mapabilang sila sa isang taong bago na ginawa ni Cristo.  Ang kabalangkasan ng taong bago ay ulo at katawan—si Cristo at ang Iglesia:

     “At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga’y ng iglesia.”  (Col. 1:18)

Ano ang pangako ni Cristo sa Iglesia na Kaniyang itinayo?  Sa Mateo 16:18 ay ganito ang sinasabi:

     “At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro,  at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan.”  (MB)

     Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapananaig sa Iglesia na itinayo ni Cristo.  Sa Gawa 20:28 ay nilinaw ng mga apostol kung aling iglesia ang itinayo ng Panginoong Jesus:

          “Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood.”  [Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.]  (Lamsa Translation)

     Ang kamatayan na hindi kayang daigin ng tao sa ganang kaniyang sarili ay magagawa niyang daigin kung siya’y nasa Iglesia ni Cristo.  Si Cristo mismo ang nangako na ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapananaig saKaniyang Iglesia.  Kung totoo ito, bakit may mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na namamatay?  Nangahulugan ba ito na nadaig sila ng kamatayan?

     “Sapagka’t ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios:  at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;

     “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin:  at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man.”  (I Tes. 4:16-17)

     Ang mga kay Cristo o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bagaman mamatay, ay hindi pa rin napagtagumpayan ng kamatayan sapagkat sa ikalawang pagparito ng Panginoon sila ang unang bubuhaying mag-uli.  Sa dakilang araw na yaon, ang mga nakasama sa unang pagkabuhay ay hindi lamang nakapagtagumpay sa kamatayang pagkalagot ng hininga, kundi maging sa ikalawang kamatayan:

     “Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli:  sa mga ito’y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila’y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon.

     “At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.  Ito ang ikalawang kamatayan , samakatuwid ay ang dagatdagatang apoy.”  (Apoc. 20:6, 14)

     Hindi ito pangako para sa lahat ng namatay na naniniwala kay Cristo kundi ito ang pangako ni Cristo sa Kaniyang Iglesia.  Sa I Juan 5:11-12 ay ganito ang sinasabi:

     “At ito ang patotoo, na tayo’y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak.

     “Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay, ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay.”

     Ang kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay ang Iglesia sapagkat Siya ang ulo nito.  Kaya mapalad ang nasa Iglesia ni Cristo sapagkat dito ay mapagtatagumpayan niya ang kamatayan.


Polyeto/Pasugo God’s Message/April 2001/Pages 19-20