Biyernes, Pebrero 14, 2014

Ang Likas na Kalagayan ni Cristo (Ikatlong Bahagi)

Published in God's Message (Pasugo) 
June 2007

Iisa lamang ang tunay na Diyos na kinilala ng mga manunulat ng Bagong Tipan - ang Ama. Hindi nila itinuro na si Cristo ang tunay na Diyos.

SA NAKARAAN AY ipinakitang maliwanag sa pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia na ang mga likas na katangian ni Cristo ay naghahayag na hindi Siya ang tunay na Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay, ipakikita sa atin na maging sa mga sulat ng mga apostol ay makikitang hindi Diyos ang pagkakilala nila kay Cristo sapagkat batid nila na hindi si Cristo ang iisang tunay na Diyos at Siya (si Cristo) ay hindi kapantay ng Diyos.

Si Cristo ay mababa kaysa sa Diyos
1. Kinilala ni Cristo na sa ganang Kaniyang sarili lamang ay wala Siyang magagawa
"Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin." (Juan 5:30)
Maliwanag na si Cristo ay hindi ang tunay na Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Hindi Siya omnipotente sapagkat inamin Niyang wala Siyang magagawa sa ganang Kaniyang sarili lamang.

2. Hindi alam ni Cristo ang araw at oras ng paghuhukom
"Nguni't tungkol sa araw at oras na yaon walang makaaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang." (Mat. 24:36)
Maliwanag na iba si Cristo sa tunay na Diyos na nakaaalam ng lahat o omnisiyente. Hindi nalalaman ni Cristo ang araw at oras ng paghuhukom.

3. Hindi si Cristo ang nagpapasiya kundi ang Ama
"Totoong iinuman ninyo ang Aking saro', sinabi ni Jesus. 'Subalit hindi Ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa mga trono sa magkabilang tabi ko. Para lamang iyan sa mga pinaghandaan ng Aking Ama'." (Mat. 20:23, Salita ng Buhay)
Nang hilingin ng ina nina Santiago at Juan na paupuin sila sa Kaniyang kaharian sa kaliwa at sa kanan ni Jesus, malinaw ang isinasagot ng Panginoon, "hindi Ako ang magpapasya kundi ang Aking Ama."

4. Ang Anak ay paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos
"At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Cristo, ang Anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon lubusang maghahari ang Diyos sa kalaht-lahatan." (I cor. 15:28, Magandang Balita Biblia)

5. Ang Diyos ay mas mataas kay Cristo
"But I want you to understand that Christ is supreme over every man, the husband is supreme over his wife, and God is supreme over Christ." [Datapuwa't ibig kong inyong maunawaan na si Cristo ay mas mataas sa sinumang lalake, at ang lalake ay mas mataas sa kaniyang asawa, at ang Diyos ay mas mataas kay Cristo.] (I Cor. 11:3, Today's English Version)

6. Kinilala ni Cristo na hindi Sila magkapantay ng Diyos
"Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin." (Juan 14:28)

Maliwanag sa mga talatang ating sinipi na si Cristo ay hindi ang Diyos; si Cristo ay iba kaysa sa Diyos; at si Cristo ay hindi kapantay ng Diyos. Para sa mga manunulat ng Bagong Tipan, si Cristo ay mababa kaysa sa Diyos.

Ang Diyos sa Bagong Tipan
Sino kung gayon ang kinilalang tunay na Diyos ng mga manunulat ng Bagong Tipan?
1. Ang Ama lamang ang iisang Diyos
"Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya." (I cor. 8:6)
Iisa lamang ang tunay na Diyos na kinilala ng mga manunulat ng Bagong Tipan - ang Ama. Hindi nila itinuro na si Cristo ang tunay na Diyos. Ang Diyos ng mga unang Cristiano ay Siya ring Diyos sa Matandang Tipan. Ang Diyos na kanilang sinasamba ay Siya ring Diyos na lumalang ng langit at lupa. Siya rin ang Diyos na nakipagtipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Siya rin ang Diyos na nagbigay ng Sampung Utos at pumatnubay sa Israel. Siya rin ang Diyos na kinilala ng mga propeta at ng bansang Israel na kanilang Ama. Ang Diyos na sinamba ng mga unang Cristiano ay Siya ring Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katotohanang ito ang itinuro ni Cristo sa Kaniyang mga alagad:
"Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios." (Juan 20:17)

2. Ang Diyos ay tinawag ni Cristo na Kaniyang Ama
"Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Oh Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol." (Mat. 11:25)

"At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatirapa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." (Mat. 26:39)

"Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata a langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak." (Juan 17:1)

"At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu: at pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga." (Lucas 23:46)

3. Sa Ama ni Cristo ikinakapit ang salitang "Diyos"
Ang salitang "Diyos" ay hindi ikinapit kay Cristo ng mga manunulat ng Bagong Tipan, kundi sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo:
"Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo." (Roma 15:6)

"Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan." (II Cor. 1:3)

"Ang Dios at Ama ng Panginoong Jesus, na mapalad magpakailan pa man, ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling." (II Cor. 11:31)

"Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyaong nagpala sa atin ng bawa't papapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo." (Efe. 1:3)

"Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin." (Col. 1:3)

"Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. (I Ped. 1:3)

Pansinin natin na hindi si Cristo ang tinatawag na Diyos. Bukod dito, ang Diyos na tinatawag ni Cristo na Kaniyang Ama ay Siya ring Diyos na tinatawag ding Ama ng mga unang Cristiano:

"Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo." (I Cor. 1:3)

"Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo." (II Cor. 1:2)

"Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo. Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama." (Gal. 1:3-4)

"Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo." (Efe. 1:2)

"Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat." (Efe. 4:6)

"Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo." (Filip. 1:2)

"Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa." (Filip. 4:20)

"Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama." (Col 1:2)

"Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong gawa sa pananampalataya at papapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pagaasa sa ating Panginoong Jesucristo." (I Tes. 1:3)

"Ngayo'y patnugutan nawa ng atin ding Dios at Ama, at ng ating Panginoong Jesus, ang aming paglalakbay sa inyo." (I Tes. 3:11)

"Upang patibayin niya ang inyong mga puso, na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Dios at Ama, sa paparito ng ating Panginoong Jesus na kasama ang kaniyang lahat na mga banal." (I Tes. 3: 13)

"Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya." (II Tes. 2:16)

"Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo." (Filem. 1:3)

"... Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu upang mabuhay tayo?" (Heb. 12:9, MB)

"Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan." (Sant. 1:27)


Iba si Cristo sa Diyos
Maliwanag sa mga talatang ating sinipi na ang Diyos na tintawag ni Cristo na Kaniyang Ama ay Siya ring Diyos at Ama ng mga unang Cristiano. Tiyak din na ang katawagang Diyos ay hindi ikinapit kay Cristo sa mga talatang ito. Ito ay inilaan at ikinapit sa Ama ni Cristo at ng mga unang Cristiano. Maging ang paring Jesuita na si Pedro Sevilla ay nagpahayag ng ganito:

"Kapag binibigkas ng Bagong Tipan ang pangalan ng Diyos, ang tinutukoy ay yaong tinatawag ni Jesus na 'Ama'. Ang pag-unawa na ang Diyos ay Ama ay narating ng mga kristiyano sa pagkaalam na siya ay Ama ni Jesus, at samakatuwid ay Ama rin nila; hindi siya ang Ama ng lahat ng tao, at pagkatapos ay Ama na rin ni Jesus. Ang pagbubunyag ng pagiging Ama ng Diyos ay hindi maihihiwalay sa paraan at hugis ng pagbubunyag na ibinigay ni Jesus." (Ang Kabanalbanalang Isangtatlo, p. 33)

(May karugtong)