Huwebes, Disyembre 27, 2012

"Naniniwala na ako kay Cristo, bakit kailangan ko pang hanapin at umanib sa iisa at tunay na Iglesia Ni Cristo?"

"Naniniwala na ako kay Cristo,
 bakit kailangan ko pang hanapin 
at umanib sa iisa at tunay na Iglesia Ni Cristo?"


Kung ang tao ang magbabayad ng kanyang mga kasalanan, makababayad siya ngunit hindi siya maliligtas.  Kung si Cristo naman ang magbabayad ng kasalanang ginawa ng tao, labag naman sa batas ng Diyos na kung sino ang nagkasala ay siyang dapat mamatay.  Kaya't upang mailigtas ni Cristo ang mga tao ng ayon sa batas ng Diyos, nilalang ni Cristo ang Kanyang sarili at mga ililigtas Niya na isang taong bago.  Si Cristo ang lumagay na ulo upang managot, at ginawa Niyang katawan Niya ang mga ililigtas upang Kanyang mapanagutan.  Sa harapan ng Diyos, iisa nang tao si Cristo at ang mga taong ililigtas Niya.  [continue]