Sabado, Oktubre 6, 2012

Ang Matatag na Sambahayan sa Kasalukuyang Panahon


Ang Matatag na Sambahayan
 sa Kasalukuyang Panahon

Sinulat ni EDELYNDON L. ENRIQUEZ


Nagbabago man ngayon ang pananaw o isipan ng maraming tao sa sanlibutan ukol sa moralidad at wastong kaasalan, namamalagi ang tagubilin ng Diyos maging sa panahon natin ngayon.Sa kasalukuyan ay maraming pagbabagong nagaganap sa lipunan at sa daigdig na hindi lamang nagpaparupok sa pinakapundasyon ng pamilya kundi nagsasapanganib pa sa marami.  Noon pa man, sa panahon ng mga apostol, ay mayroon na silang ibinigay na babala tungkol sa magiging kalagayan ng mundo:

      Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.  Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan,  Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.(II Tim. 3:1-5)

     Tuwirang nagbabala ang mga apostol na ang mga huling araw ay totoong mapanganib dahil sa magiging gawi at ugali ng mga tao.  Sadyang nakababahala ang nangyayari sa marami, lalo na sa mga kabataan, na nasusumpungang maibigin sa sarili, masuwayin sa magulang, mga walang turing, mga walang pagpipigil sa sarili, at mga maibigin sa kalayawan.  Ang ganitong kalakaran sa panig ng mga kabataan ay lumalarawan sa kalagayan ng kanilang sambahayan.

     Ang mga sociologists na gumagawa ng mga pag-aaral tungkol sa lipunan ay iniuugnay ang mga pagbabagong nangyayaring ito at sa karakter ng mga tao sa modernization at globalization, mga itinuturing na phenomenon at puwersa na masusumpungan sa larangan ng teknolohiya sa komunikasyon.  Sa impluwensiya ng Kanluran, partikular ng Estados Unidos, ang mga bansa na tulad ng Pilipinas ay dumaraan sa proseso ng modernization kung saan ay makikita ang pag-unlad ng teknolohiya, pag-unlad ng mass media, at ang pagbabago sa paniniwala at values o pagpapahalaga ng mga tao.  Ang globalization naman ang nagpabilis at nagbigay-lakas sa proseso ng modernization.  Kaya sa kasalukuyang panahon, sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa komunikasyon at transportasyon, kapansin-pansin ang mabilis na pagkilos o paglipat sa iba’t ibang bansa hindi lamang ng mga tao kundi maging ng impormasyon, salapi, at kalakal.

     Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa komunikasyon kabilang na rito ang Internet ay nagkaroon ng globalization of information.  Ito ay nakapagpapabago nang malaki sa takbo ng daigdig.  Subalit nagkaroon din ng mga negatibong epekto ang mga pagbabagong ito sa maraming sambahayan.

Ang negatibong epekto ng
mabilis na daloy ng impormasyon
Ang mabilis na pagdaloy ng mga impormasyon mula sa iba’t ibang panig ng daigdig, partikular ng mga ideyang mula sa Kanluran tulad ng liberalismo at relatibismo, ay nagtulak sa marami na ipahayag at gawin ang sarili nilang gusto kahit hindi na naaayon sa moral at spiritual values na naunang tinanggap at natutuhan nila sa kanilang sambahayan at sa relihiyong kinalakhan.

     Batay sa pag-aaral ng mga sociologists, may mga kabataan—katulad ng mga nasa Pilipinas—na nagkaroon ng pananaw na iba sa mga kinamulatan nilang pamantayan ukol sa moralidad at wastong kaasalan na natutuhan nila sa kanilang mga magulang.  Sinasabi ng mga kabataang ito na ang mga dating pamantayan ay lipas na at wala ng halaga sa kasalukuyan (Belen T. G. Medina, The Filipino Family, 2001, pp. 236-237).  Dahil sa maling pananaw na iyon ay naging karaniwang bagay na lamang sa maraming kabataan ang premarital sex, teen-age pregnancy, single parenthood, at maging ang homosexuality.

     Hindi lamang ang mga kabataan ang naimpluwensiyahan ng mga liberal values o ng mga modernong isipan kundi maging ang mga magulang o ang mga may asawa.  Batay rin sa pag-aaral, may kinalaman ang mass media sa pagdami ng bilang ng mga may-asawang nagkaroon ng extra marital affairs, at kapansin-pansin ang pagpayag o pagpaparaya ng marami sa ganitong uri ng pamumuhay na resulta pa rin ng modernization (Ibid., p. 130).  Kapansin-pansin din ang pagdami sa kasalukuyang panahon ng mga kaso ng paghihiwalay ng mag-asawa.  Sa pagtaya ng bilang ng mga kaso sa korte na isinampa ng mga mag-asawa laban sa isa’t isa, ng mga petisyon ukol sa paghihiwalay (legal separation at annulment), at ng mga talagang hiwalay na, ipinahayag ng mga nagsuri na ang pagsasama ng maraming mag-asawa sa kasalukuyang panahon ay nagiging marupok at maligalig (Ibid., p. 282).

Ang matatag na sambahayan
Sa panahong mapanganib
Bago pa man pag-aralan ng mga sociologists ang epekto ng mga pagbabagong nagaganap sa lipunan at sa daigdig, mayroon nang ipinagpauna at ibinabala ang Panginoong Jesucristo sa magiging kalagayan ng tao bago magwakas ang mundo.  Sinabi Niya:

     At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan? …At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig. (Mat. 24:3, 12)

     Ayon mismo sa Panginoong Jesucristo, sa panahong malapit na ang Kaniyang muling pagparito na siya ring katapusan ng mundo, lalaganap ang kasamaan at ang pag-ibig ng marami sa Diyos ay lalamig.

     Itinuturo ng Banal na Kasulatan kung aling sambahayan ang magiging mapalad sa lahat ng panahon kahit na may mga banta ng mga pagbabagong dulot ng makabagong panahon:

     “Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, Ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.  Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, Ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.  Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga, Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.  Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, Buhay niya ay uunlad at lagging pagpapalain.” (Awit 128:1-4, Magandang Balita Biblia)

     Ang sambahayang may takot sa Diyos ay naninindigan sa pagpapahalaga at sa pagsunod sa mga utos ng Diyos anuman ang mangyaring pagbabago sa daigdig.  Noon pa mang una ay mahigpit nang itinagubilin ng Diyos sa mga magulang na mag-ingat sila upang wala isa man sa kanilang sambahayan ang tumalikod at magdala ng nakalalasong isipan nang sa gayon ay huwag mapahamak ang kanilang angkan (Deut. 29:18-19, Ibid.).

     Nagbabago man ngayon ang pananaw o isipan ng maraming tao sa sanlibutan tungkol sa moralidad at wastong kaasalan, namamalagi ang tagubilin ng Diyos maging sa panahon natin ngayon na binigyang diin ng mga apostol sa kanilang pagtuturo:

     “Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito.  Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos—kung ano ang mabuti, nakalulugod sa kanya at talagang ganap.” (Roma 12:2, Ibid.).

Ang dapat gawin sa anak
Kung nagsisikap ang mga magulang na mapag-aral ang kanilang mga anak upang makaagapay sila sa mabilis na paglago ng kaalaman sa daigdig at mabigyan sila ng magandang kinabukasan, dapat naman silang sawayin kung ang pinakikinggan na nila ay mga isipan o paniniwalang salungat sa aral ng Diyos.  Ang sabi sa Kawikaan 19:27:

     “Magtigil ka anak ko, sa pakikinig ng aral Na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman.”

     Ang halimbawa nito ay ang tinatawag na materialism o ang labis na pagpapahalaga sa mga material na bagay.  Ito ay maaaring unti-unting pumupukaw at natatanim sa isipan ng mga kabataan lalo na sa panahong ito ng globalization.  Hindi masama na maghangad ng kasaganaan at pag-unlad, subalit kapag ito ang higit na pinahahalagahan ng tao at ito na lamang ang kaniyang inaasahan, siya ay manganganib na maligaw ng landas at mapahamak.

     Ang mga kabataan ngayon ay may mga naririnig sa mga paaralan bukod pa sa mga nakikita nila sa telebisyon at sa Internet, o nababasang mga kuru-kuro, kaisipan, at values na maaaring lumalabag na sa kalooban ng Diyos.  Dahil dito, dapat subaybayang mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak, sawayin, at ituwid kung nagkakamali.  Dapat nilang alamin kung ano ang mga kaalamang natatanggap nila sa paaralan at gabayan sila sa wastong paggamit ng makabagong teknolohiya sa komunikasyon.

     Hindi dapat payagan ng mga magulang  ang kanilang mga anak na magkaroon ng ibang konsepto ng tama at mali o ng katotohanan at hindi katotohanan tulad ng “relatibismo” na pinahahalagahan sa mga modernong lipunan.  Ayon sa kaisipang ito, ang isang ideya o gawi ay itinuturing na tama hindi batay sa mga aral ng Diyos, kundi depende o relatibo sa kung ano ang naaangkop sa panahon, sa kultura, o sa interes ng mga tao.  Kaya ang mga kabataang naimpluwensiyahan ng ganitong isipan ay iniwan ang dating paniniwala at ang sinunod ay ang paraan ng pamumuhay na inaakala nilang angkop sa panahon at sa sarili nilang gusto.

     Kung hindi sasawayin ng mga magulang at sa halip ay sila pa ang umaayon sa moderno at liberal na isipan na hiwalay sa kalooban ng Diyos, malamang na kapag ang kanilang mga anak ang naging magulang na rin, iba nang isipan at gawi ang maisasalin nila sa kanilang magiging mga anak.  Kapag ito ay nangyari malilihis rin ang takbo ng isipan, pag-uugali, at paraan ng pamumuhay ng mga susunod na henerasyon.

     Upang ito ay hindi mangyari, pinapananagot ng Diyos ang mga magulang na tiyaking maituro sa lahat ng susunod na lahi o henerasyon ang Kaniyang mga aral upang ang lagi nilang masunod ay ang Kaniyang mga utos:  “Sa lahat ng lahi nila ito’y dapat na iaral, At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan.  Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos, Ang matatag na pag-asa’y ilalagak nila sa Diyos, At ang dakila niyang gawa’y hindi nila malilimot” (Awit 78:6-7, MB).  Sa ganito, hindi malalagot ang pagpapahalaga at paggalang sa mga utos ng Diyos sa lahat ng panahon, anuman ang mga pagbabagong nagaganap sa daigdig.

Ang utos ng Diyos sa mag-asawa
Napakalaki ng kinalaman ng matatag na pagsasama ng mag-asawa sa ikapagkakaroon nila ng bisa sa pagtuturo at pagsaway sa kanilang mga anak.  Kapag nakikita ng mga anak na ang kanilang mga magulang ang unang nanindigan sa pagpapahalaga at pagsunod sa mga utos ng Diyos anuman ang mga pagbabagong nangyayari sa mundo, ganito rin ang kanilang gagawin.  Dahil dito, ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa mag-asawa?  Ang sabi ng Banal na Kasulatan:

     “Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa, at maging tapat sa isa’t-isa ang mag-asawa.  Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya.” (Heb. 13:4, Ibid.)

     Kahit pa moderno na ang panahon, hindi sila magkakaroon ng relasyon sa iba, sa halip ay mamamalaging matatag ang pagmamahalan at pagsasama ng mag-asawang may takot sa Diyos.  Anuman ang suliraning bumabagabag sa kanilang sambahayan at sa kanilang pagsasama, buong tiyaga nila itong pinagtutulungang malunasan sa paraang hindi labag sa kalooban ng Diyos.  Kailanman ay hindi nila gagawing lunas ang paghihiwalay sapagkat iginagalang nila ang kautusan ng Diyos na huwag makipaghiwalay ang babae o ang lalake sa kaniyang asawa (I Cor. 7:10-11, Ibid.) sapagkat namumuhi ang Diyos sa diborsiyo (Mal. 2:16, New Pilipino Version).  Dahil dito, ang mag-asawang may takot sa Diyos ay hindi maiimpluwensiyahan ng masamang paligid.

     Nais ng Diyos na ang bawat miyembro ng sambahayan, mula sa mga magulang hanggang sa lahat ng kanilang mga anak, ay magtaglay ng takot sa Kaniya, manindigan sa pagsunod sa Kaniyang mga utos, at walang isa man na sa Kaniya’y tatalikod.  Sa ganito, magiging matatag ang sambahayan ngayon at sa hinaharap na panahon.*****


GOD’S MESSAGE/February 2008, pages 23-25
________________________________________________________________