Biyernes, Hunyo 1, 2012

Sa Pilipinas Itinakda Ang Paglitaw Ng Tunay na Iglesia


Sa Pilipinas Itinakda
Ang Paglitaw Ng Tunay Na Iglesia

                                                     

Paano nagkaroon ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas?  Sa Juan 10:16, ay ganito ang sabi ni Cristo:

      “At mayroon pa akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito:  sila’y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila’y magiging isang kawan.”

Ang sabi ni Cristo, mayroon pa Siyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungan noong Siya’y narito pa sa lupa.  Ang mga ito ay dadalhin Niya at kanilang diringgin ang Kanyang tinig, at sila’y gagawin Niyang isang kawan at magkakaron ng isang pastor.  Ano itong kawan?  Sa Gawa 20:28, tinitiyak na ang kawan ay ang Iglesia ng Panginoon.  Ang Panginoon ay si Cristo ( Gawa 2:36).  Samakatuwid, ang kawan ay ang Iglesia Ni Cristo.  Kung gayon, gagawin ni Cristong Iglesia Ni Cristo itong Kanyang ibang mga tupa na noong narito pa Siya sa lupa ay wala pa sa kulungan.  Sinu-sino naman itong mga tupa ni Cristo na nasa kulungan na noon at sinu-sino naman itong wala pa sa kulungan?  Sa Gawa 2:39, ay ganito ang sinasabi:

     “Sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya.”

 Ang tanong natin ay kung sinu-sino  ang mga tupa ni Jesus na nasa kulungan na at ang mga wala pa sa kulungan.  Ang isinagot sa atin ng talata’y ang tatlong pulutong ng mga taong tatanggap ng Espiritu Santo.  Ang una’y “sa inyo”, ang ikalawa’y sa “inyong mga anak” at ikatlo’y sa “lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Diyos”.  Ang dalawang naunang pulutong ay natawag na, kaya ang mga ito’y nasa kulungan na noon; ngunit itong huli o ikatlong pulutong ay hindi pa natatawag noon kundi tatawagin pa lamang sila, kaya wala pa sila sa kulungan noong si Cristo’y narito pa sa lupa.  Sinu-sino ba itong natawag na o nasa kulungan na noong si Cristo’y narito pa sa lupa at sa panahon ng mga Apostol?  Sa Roma 9:24, ay ganito ang patotoo ni Apostol Pablo:

     “Maging sa atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang sa mga Judio, kundi naman mula sa mga Gentil.”

Ang mga natawag na ay ang mga Judio at ang mga Gentil.  Ito ang mga tupa ni Cristo na nasa kulungan na noon.  Sino naman itong mga tupa ni Cristo na wala pa sa kulungan noon?  Ito ang mga nasa malayo , na noon ay hindi pa tinatawag kundi tatawagin pa lamang, kaya wala pa sila sa kulungan.  Alin itong malayo na kinaroroonan ng mga tupa ni Cristo na wala pa sa kulungan o hindi pa natatawag noong si Cristo ay narito pa sa lupa?  Sa Isaiah 43:6, ay ganito ang nasusulat:

     “Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae  na mula sa mga wakas ng lupa.

Kinikilala rin ng Diyos na Kanyang mga anak itong mga tupa ni Cristo na nasa malayo na noong panahon Niya rito sa lupa ay wala pa sa kulungan.  Ngunit aling malayo?  Sa Isaiah 43:5 ay ganito ang sinasabi:

     “Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo; aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran.”

Aling malayo?  Malayong Silangan!  Ang sabi ng iba, wala raw mababasang Malayong Silangan sa Bibliya.  May mababasa raw na salitang malayo na ito’y nasa talatang 6, at may mababasa raw na salitang silangan na ito nama’y nasa talatang 5, ngunit iyong salitang malayong silangan na magkasama o magkakabit ay wala raw mababasa.  Hindi totoo ito sapagkat sa Bibliyang Ingles ng Isaiah 43:5 na salin ni James Moffatt ay ganito ang nasusulat:

“From the far east will I bring your offspring …”

Sa wikang Pilipino:

“Mula sa malayong silangan ay aking dadalhin ang iyong lahi…”

Hindi ba maliwanag na Malayong Silangan ang nabasa natin?  Maliwanag!  Bakit sa Bibliyang Tagalog ay wala iyong Malayong Silangan?  Kung wala man, walang ibang dapat sisihin kundi ang mga nagsalin ng Bibliyang Tagalog.

Alin naman itong malayong Silangan?  Sa World History nina Boak, Slosson, at Anderson, pahina 445, ay ganito ang sinasabi:

Sa Tagalog na:

“Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espanya sa unang kilusan sa pananakop sa Malayong Silangan.

Maliwanag na pinatutunayan ng kasaysayan na ang Malayong Silangan ay ang Pilipinas.  Ang Kanyang mga anak na lalaki at babae ay Kanya ring dadalhin at diringgin ang Kanyang tinig at sila’y gagawin Niyang isang kawan o Iglesia.

Paano pinatunayan ng hula ng Diyos na Iglesia Ni Cristo ang lilitaw sa Pilipinas?  Sa Isaiah 43:5-7, ay ganito ang nasusulat:

     “Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo:  aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran.
     “Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa;
     “Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa.”

Ano ang itatawag ng Diyos sa Kanyang mga anak na lalaki at babae na mula sa Pilipinas ayon sa hula?  Sila’y tatawagin sa Kanyang pangalan.  Aling pangalan?  Yaong pangalan na Kanyang nilikha o ginawa para sa Kanyang kaluwalhatian.  Alin ba ang pangalang ginawa ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian?  Sa Gawa 2:36, ay ganito ang sinasabi:

     “Pakatalastasin nga ng boong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.”

Alin ang pangalang ginawa ng Diyos?  Ang pangalang Cristo.  Ito nga ba’y sa ikaluluwalhati ng Diyos?  Oo, gaya ng pinatutunayan sa Filipos 2:9-11.  Papaano ba kung itawag ang pangalang Cristo sa mga kinikilala Niyang mga tupa Niya?  Iglesia Ni Cristo kung ito’y itawag sa Roma 16:16.  Ano ang kahalagahan ng pangalang ito?  Ito ba’y walang kabuluhan?  Dapat ba itong baguhin o palitan?  Sa Gawa 4:10-12, ay ganito ang nasusulat:

     “Talastasin ninyong lahat, at ng boong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit.
     “At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan; sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.”

Napakahalaga ng pangalan ni Cristo o ng pangalang Iglesia ni Cristo.   Sa kanino mang iba’y walang kaligtasan.

Kailan itinakda ng hula ang paglitaw sa Pilipinas ng Iglesia Ni Cristo?  Ayon sa hulang ating sinipi na sa unahan nito (Isaiah 43:5-6), ang panahong itinakda ng Diyos sa paglitaw ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas ay sa mga wakas ng lupa.  Kailan itong mga wakas ng lupa?  Upang matiyak natin ito, kailangan nating pag-aralan ang pagkakahati ng panahon ni Cristo.  Sa ilang hati nababahagi ang panahon ni Cristo?  Sa Apocalipsis 5:1, ay ganito ang sinasabi:

     “At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng pitong tatak.”

Mapapansin natin sa pagbasa ng talatang ito na tila malayo ang sagot sa ating tanong.  Ang itinatanong natin ay kung sa ilang bahagi nahahati ang panahon ni Cristo, ang isinagot sa ati’y isang aklat na may pitong tatak.  Tunay na aklat kaya itong natatakan ng pitong tatak?  Sa Isaiah 29:11, ay ganito naman ang nakasulat:

     “At sa lahat ng pangitain ay naging sa inyo’y gaya ng mga salita ng aklat na natatatakan, na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa, na sinasabi,  Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo:  at kaniyang sinasabi, Hindi ko mababasa, sapagka’t natatatakan.”

Samakatuwid, hindi tunay na aklat sa kalagayan itong aklat na natatatakan ng pitong tatak kundi ito’y pangitain.  Ang panahon ba ni Cristo’y ipinakita sa mga pangitain?  Sa Apocalipsis 1:10, 17-19, ay ganito ang sinasabi:

     “Ako’y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak.
     “At nang siya’y aking makita ay nasubasob akong wari’y patay sa kaniyang paanan.  At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako’y ang una at ang huli”
     “At ang nabubuhay; at ako’y namatay, at narito, ako’y nabubuhay magpakailan man, at nasa aking kamay ang mga susi ng kamatayan at ng hades.
     “Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating.”

Ipinakita ba sa pangitain ang panahon ni Cristo?  Ipinakita kay Apostol Juan upang maisulat niya ang mga pangyayaring magaganap sa buong panahon ni Cristo.  Sa ilang bahagi ba nahahati ang buong panahon ni Cristo?  Nahahati ito sa pitong tatak o pitong buko ng panahon.  Saan sa pitong bukong ito ng panahon o pitong tatak ang tinatawag na mga wakas ng lupa?  Sa dulo ng ikaanim ng tatak at sa simula ng ikapitong tatak.  Ito ang tinatawag na mga wakas ng lupa.  Bakit ang sabi’y mga wakas ng lupa?  Sapagkat ang dulo ng ikaanim na tatak ay isang wakas at ang simula ng ikapito’y wakas din, sapagkat ito ang wakas ng hati ng panahon ni Cristo, at sa dulo ng ikapitong tatak ay wakas naman ng sanlibutan, kaya kung tawagin ang dulo ng ikaanim, at simula ng ikapitong tatak ay mga wakas ng lupa.  Anong petsa ito  sa ating kalendaryo?  Upang ito’y matiyak natin, alamin muna natin ang pangyayaring naganap sa dulo ng ikaanim na tatak.  Sa Apocalipsis 6:12, ay ganito ang sinasabi:

     “At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak …”

Sinasabi ritong binuksan ang ikaanim na tatak.  Ano ang pangyayaring naganap sa dulo nito?  Sa talatang 15, ay ganito ang sinasabi:

     “At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang bawa’t alipin at ang bawa’t laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa bundok.”

Ano ang pangyayari?  Nagsipagtago sa mga yungib at mga bato sa mga bundok ang lahat ng uri ng mga tao.  Ano ang dahilan ng kanilang pagtatago?  Sa Jeremias 4:23, 19, ay ganito ang sinasabi:

     “Narito, siya’y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo:  ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kay sa mga aguila.  Sa aba natin!  Sapagkat tayo’y nangapahamak.

     “Ang hirap ko, ang hirap ko!  Ako’y nagdaramdam sa aking puso; ang dibdib ko ay kakaba-kaba, hindi ako matahimik;  sapagkat iyong narinig O! kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikidigma.”

Bakit nagtago?  Sapagkat may naganap na digmaan nang panahong yaon.  Bakit nagsipagtago ang mga tao?  Ang digmaang ito’y ginamitan ng mga makabagong kagamitang pandigma, gaya ng mga karo na parang ipuipo (mga tangke) at mga kabayong matulin pa sa mga agila (mga eroplano)—tinatawag itong ‘aerial cavalry’ o kabayuhang panghimpapawid (World History, p. 478).  Kapag sumasasalay ang mga eroplano’y may hudyat na tumutunog.  Ito ang tunog ng mga sirena na nagbababala sa mga tao na may pagsalakay sa himpapawid.  Kapag narinig ito ng mga tao’y kumakaba ang kanilang mga dibdib, at sila’y nagsisipagtago sa mga yungib na sa makabagong tawag ay ‘air raid shelter’.  Anong uring digmaan itong magaganap sa dulo ng ikaanim na tatak ayon sa hula?  Ito’y digmaan ng lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan (Isaiah 34:1-2), samakatuwid ay Digmaang Pandaigdig.  Kailan ito naganap ayon sa ating kalendaryo?  Noong 1914.  Ang panahong ito ang tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa.  Sa panahong ito itinakda ng hula ang paglitaw sa Pilipinas ng Iglesia Ni Cristo na mga tupa ni Jesus na wala pa sa kulungan noong narito pa Siya sa lupa.  Natupad ba ang hula?  Natupad!  Ang Iglesia Ni Cristo ay napatala sa pamahalaan noong Hulyo 27, 1914 kasabay ng pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig.  Sino ang nagtayo ng tunay na Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914?  Ang Diyos at si Cristo sa bisa ng hula.  Natupad ito sa pamamagitan ng pagsusugo kay kapatid na Felix Manalo sa mga huling araw na ito.*****

Hango mula sa aklat na Isang Pagbubunyag Sa Iglesia Ni Cristo,  Copyright 1964 by Iglesia Ni Cristo, pahina 128-147.
_________________________________________________

_________________________________________________
Basahin din:
_____________________________________________________________
Bisitahin:
_____________________________________________