Biyernes, Abril 10, 2015

PAANO MAKIKILALA ANG TUNAY NA TAGAPANGARAL?

PAANO MAKIKILALA
ANG TUNAY NA TAGAPANGARAL?

Ni TEOFILO C. RAMOS SR.


MARAMING NANGANGARAL NG relihiyon sa kasalukuyan.  Bawat isa sa kanila ay nag-aangkin na ang kanilang itinuturo ay siyang kaparaanan sa ikaliligtas ng tao sa araw ng Paghuhukom.  Bagaman iisa ang Biblia na kanilang pinagbabatayan, magkakaiba naman ang aral na kanilang itinuturo.  Sino kaya sa mga mangangaral na ito ang nagsasabi ng totoo?  Paano ba makikilala ang tunay na tagapangaral ng salita ng Diyos?

ANG TUNAY NA TAGAPANGARAL
     Ang Banal na Kasulatan ay may itinuturong pagkakakilanlan sa tunay na tagapangaral.  Ang isa sa mga ito ay mababasa sa Isaias 8:20:

     “Sa kautusan at sa patotoo! kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila.

     Dito natin sukatin ang sinumang tagapangaral.  Ang isinasagisag ng umaga ay liwanag.  Sinumang tagapangaral  na hindi nagsasalita ayon sa kautusan at sa patotoo ay walang liwanag kundi pawang kadiliman!

     Ano ang ibig sabihin na magsalita ayon sa kautusan?  Saan ba naroon ang mga kautusan ng Diyos?  Sa II Timoteo 3:15-17 ay ganito ang sinasabi:

     “Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo Jesus.
     “Lahat ng kasulata’y kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay.
     “Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.” (Magandang Balita Biblia)

     Sa Banal na Kasulatan o sa Biblia nakasulat ang mga katotohanan o ang mga salita ng Diyos na nagtuturo ng daan ng kaligtasan.

     Kapag wala sa Biblia o kaya’y lumalabag dito ang mga aral na itinuturo ng sinumang tagapangaral, ang gayong tagapangaral ay hindi tunay.

     Ano naman ang patotoo na dapat taglayin ng isang tagapangaral?  Sa Apocalipsis 19:10 ay ganito ang sinasabi:

     “At ako'y nagpatirapa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus: sumamba ka sa Dios: sapagka't ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula.

     Ang patotoo na dapat taglayin ng isang tunay na mangangaral ay ang espiritu ng hula.  Dapat munang tiyakin ng sinumang tagapakinig kung mayroong paunang salita ang Diyos sa tagapangaral na kaniyang pinakikinggan.  Dapat hanapin sa kaniya ang gawaing ipinagagawa ng Diyos.  Kung wala sa isang tagapangaral ang patotoo at ang kautusan ay walang umaga sakaniya.  Nasa kadiliman o wala sa katotohanan ang gayong tagapangaral.  Nangangahulugan na hindi tunay ang relihiyong kaniyang itinataguyod.

     Sino ang isa sa mga halimbawa ng tunay na tagapangaral ng mga salita ng Diyos?  Sino ang nagpapatotoo sa kaniyang karapatan?  Sa Juan 1:19, 23 ay ganito ang mababasa:

     “At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, Sino ka baga?
     “Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias.

     Si Juan Bautista ay nangaral at inihayag ang kaniyang karapatan.   Sa kaniyang pangangaral ay sinabi niya na siya ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang na maghahanda ng daan para sa Panginoon na hinulaan ni Propeta Isaias.  Hindi nakasulat ang pangalan ni Juan Bautista kundi ang gawaing kaniyang gagampanan.  Ang paliwanag ng katuparan ng hula ay ang hinuhulaan—si Juan Bautista.

     Pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo ang karapatan ni Juan Bautista sa Mateo 11:7-11:

     “Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan:  ‘Bakit kayo lumabas sa ilang?  Ano ang ibig ninyong makita?  Isa bang tambo na inuugoy ng hangin?
     “Ano nga ang ibig ninyong makita?  Isang taong may maringal na kasuutan?  Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng hari!
     “Ano nga ba ang ibig ninyong makita?  Isang propeta?  Oo.  At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta
     “Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng Kasulatan:  ‘Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo; ihahanda niya ang iyong daraanan’.
     “Sinasabi ko sa inyo:  sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista; ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya.” (MB)

     Si Juan Bautista ang sugo ng Diyos na maghahanda ng Kaniyang daan.  Sino pa ang isang halimbawa ng sugo ng Diyos na hinulaan sa Biblia?  Sa Lucas 4:16-21 ay ganito ang mababasa:

     Pumunta siya sa Nazaret na kanyang nilakhan.  Gaya ng kanyang kaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabbat.
     “Tumindig siya para bumasa.  Ibinigay sa kanya ang aklat ng Propeta Isaias at binasa niya ang bahaging nagsasaad ng ganito:
     “ ‘Sumasaakin ang Espiritu ng Pannginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita.  Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya; ang mga bulag ay makakakita, at bibigyang kaluwagan ang mga naapi, at ipahayag ang taon ng kaligtasan ng Panginoon’.
     “Pagkatapos, binilot niya ang aklat, ibinalik sa naglilingkod, at naupo.  Ang mata ng lahat ng nasa sinagoga ay pawang nakapako sa kanya.
     “Sinabi niya, ‘Naganap na ngayon ang kasulatang ito ayon sa inyong narinig’.” (New Pilipino Version)

     Pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo mismo na Siya ang kinatuparan ng hula.  Sinabi Niyang “Naganap na ngayon ang Kasulatang ito ayon sa inyong narinig.”  Hindi mapasisinungalingan kung kanino natupad ang hula—sa hinuhulaan—samakatuwid baga’y kay Cristo.

     Ang Diyos mismo ang nagpatotoo tungkol kay Cristo.  Sa Mateo 17:5 ay ganito ang mababasa:

     “Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; siya ang inyong pakinggan.

     Sinabi ng Diyos na si Cristo ang Kaniyang sinisintang Anak.  Nang ayaw tanggapin ng ibang mga tao si Cristo bilang sugo ng Diyos, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ang mga gawa na ipinagagawa sa Kaniya ang nagpapatotoo na Siya’y sinugo ng Ama (cf. Juan 10:38).


ANG SUGO SA MGA HULING ARAW
     Sino naman ang sinugo ng Diyos sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw?  Sa Isaias 41:9-10 ay ganito ang mababasa:

     “Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;
     “ Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

     Wala ring pangalang binanggit sa Biblia sa lingkod na pinili ng Diyos sa mga wakas ng lupa.  Sino kaya ang kinatuparan ng hulang ito?  Ito’y ating pag-aralan. 

     Ang binabanggit na mga wakas ng lupa ay ang panahon bago dumating ang wakas ng lupa o ang pagparito ni Cristo.  Ang mga palatandaan nito ay ang mga digmaan at mga balita ng digmaan, kahirapan, kaguton, at mga paglindol sa iba’t ibang dako ng daigdig.  Kapag nangyari ang mga ito ay malapit na ang wakas (cf. Mat. 24:3, 6-8, 33).  Ang Unang Digmaang pansalibutan ay sumiklab noong Hulyo 27, 1914.  Sa petsa ring ito natala sa pamahalaan ng Pilipinas ang Iglesia ni Cristo na ipinangaral ni Kapatid na Felix Y. Manalo.

     Ipinangako ng Diyos sa Kaniyang sugo na ang gawaing ito ay tutulungan at palalakasin.  Ito’y magtatagumpay at magiging makapangyarihan dahil sa tulong ng Diyos.  Sa loob ng halos 50 taon ay lumago ang Iglesia ni Cristo at naging maluwalhati.  Ngayon ang Iglesia ni Cristo ay nasa 65 bansa at mga teritoryo sa buong daigdig.


PATOTOO NG MGA LIDER NG RELIHIYON
     Ano ang sinasabi ng mga lider ng iba’t ibang relihiyon ukol sa Iglesia ni Cristo?  Sa isang aklat na sinulat ni Joseph J. Kabanagh, na pinamagatang The Iglesia ni Cristo ay ganito ang mababasa:

     “Subalit ito’y hindi maikakaila na ang Iglesia ay isang malaki, makapangyarihan at lumalaganap na kapisanan.  Maaaring ito ang pinakamahalaga at mapusok na banta na kinakaharap ng Iglesia Katolika sa Kapuluan sa kasalukuyang panahon.  Sadyang ito ay isang lakas na nararapat subaybayan ngayon pa at sa mga taong darating ng sinumang may pagpapahalaga sa kapakanang pangrelihiyon ng sambayanang Pilipino.” (p. 4, salin mula sa Ingles)

     Ayon naman kay G. Robert G. Elliff:
     “Ang Pinakamalaki sa daigdig… Kakaunti sa mga grupo o kapulungan na may kasindami ng mga kaanib o makapaglulunsad ng impluwensiya ukol sa pulitika at sa relihiyon sa lipunan sa paligid nila katulad ng organisasyon ng Iglesia ni Cristo.” [Iglesia ni Cristo (The Chruch of Christ from the Philippines):  The Only True Church?, p. 13, salin mula sa Ingles]

     Narito naman ang patotoo ng lider Protestante ukol sa Iglesia ni Cristo.  Sa aklat na A Protestant View of the Iglesia ni Cristo, ng awtor na si Albert Sanders, ay ganito naman ang binabanggit:

     “Ngayon ang mga sekta ng relihiyon ay lumalago sa Pilipinas.  Ang isa sa mga ito ay ang itinatag ni Felix Manalo noong 1914 at opisyal na tinatawag na Iglesia ni Cristo… Marami sa mga kaanib nito ang nagmula sa mga iglesia Protestante.  Si Manalo ay isang makapangyarihang pinuno na nakapagpakita ng di-pangkaraniwang kakayahan sa pag-akit sa mga tao sa pagtatayo ng isang malakas na organisasyon.  Ang kaniyang mga kaanib ay matatagpuan hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas at Mindanao.” (p. 3. Salin mula sa Ingles)

     Ang may akda nito’y isang pastor ng United Church of Christ, isang sekta ng Protestante.  Hindi nalingid sa kaniyang pangmasid ang pagiging makapangyarihang pinuno o lider ni Kapatid na Felix Y. Manalo.

     Sa isa pang aklat na pinamagatang Iglesia ni Cristo:  A Study in Independent Church Dynamics na sinulat naman ni Arthur Leonard Tuggy, isang Baptista, ay ganito ang mababasa:

     “… Sa daan-daang taon, ang bawat lunsod at bayan sa Pilipinas ay napangingibabawan ng mga katedral ng Katoliko Romano na ginawa sa pamamagitan ng paggawang walang bayad sa lupang donasyon.  Ngunit marami na rito ang mga luma na at sira-sira.  Ang mga katedral-kapilya ng Iglesia ni Cristo ngayon ay nakikipagpaligsahan sa mga lumang gusaling ito sa laki at nilagpasan sila sa ganda.  Ang mga kaanib sa Iglesia [ni Cristo] na ang bilang ay minorya pa rin ng mga mamamayan, ngunit ang kanilang mga gusali ay nangingibabaw sa maraming tanawin sa lunsod.  Ang kahalagahan ng katotohanang ito ay hindi matataya.  Ang mga kaanib sa Iglesia [ni Cristo], bagaman mahihirap, ay maligaya sa inihahayag na kaluwalhatian, na kinikilala sa gayon din, na ang kanilang Iglesia ay nagsisikap na tulungan sila na makakita ng higit na mabuting ikabubuhay.  Ang mga taga-labas ay kailangang makilala na ang mga magagandang kapilyang ito ay isa pang katuwiran kung bakit ang Iglesia ay hindi maaaring pawiin lamang.  Binabalak nito na mamalagi sa mahabang panahong darating,  kung hahatulan salig sa kaniyang arkitektura.” (p. 180, salin mula sa Ingles)

     Ang mga nakita nilang nagawa ni Kapatid na Felix Y. Manalo ang siyang nagpapatotoo na natupad din sa kaniya at sa kaniyang gawain ang mga ipinangako ng Diyos.  *


Talasanggunian:
Elliff, Robert G.  Iglesia ni Cristo (The Church of Christ from the Philippines): The Only True Church?, 1989.
Kavanagh, Joseph J. The Iglesia ni Cristo. Catholic Trade School.
Sanders, Albert.  A Protestant View of the Iglesia ni Cristo.  Philippine Federation of Christian Churches, 1962.
Tuggy, Arthur Leonard.  Iglesia ni Cristo:  A Study in Independent Church Dynamics.  Conservative Baptist Publishing, Inc.:  Quezon City, Philippines, 1976.


Copied from PASUGO GOD’S MESSAGE/OCTOBER 1994/VOLUME 46/NUMBER 10/PAGES 15-17