Biyernes, Agosto 24, 2012

Huwag Tayong Padaya Kaninuman


Huwag Tayong Padaya KaninumanIba’t ibang pamamaraan ang ginagamit ng mga bulaang tagapangaral sa panlilinlang ng kapuwa.  Upang hindi nila tayo mabiktima, mahalagang kilalanin natin kung sino sila at kung paano nila inaakit ang mga mapaniwalain na sumunod sa kanila.  Ganito inilalarawan ng Biblia ang mga huwad ng propeta:

‘Ako’y nanaginip’
     Sinasabi ng mga nagpapanggap na propeta na napakita raw sa kanila ang Diyos at sila’y kinausap sa panaginip o pangitain.  Noon pa man, nagbabala na ang Diyos ukol sa mga gayon:

     “Narinig ko ang sinasabi ng mga propetang nagpapahayag ng kasinunglingan sa aking pangalan.  Ang sabi nila, ‘Mayroon akong panaginip!  Ako’y nanaginip!’” (Jer. 23:25, New Pilipino Version)

     Di nga ba’t ganito rin ang sinasabi ng mga nagpapakilalang propeta ngayon?  Nanghuhula sila at sinasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap sapagkat diumano’y nakausap daw nila ang Diyos sa kanilang panaginip.  Subalit tiniyak ng Diyos na ang pag-asang kanilang iniaalok ay huwad at walang katuturan:

     “… ‘Huwag ninyong pakikinggan ang anumang ipinapahayag sa inyo ng mga propeta; binubusog lamang nila kayo ng huwad na pag-asa.  Nagsasalita sila ng mga pangitain mula sa sariling kathang-isip, hindi mula sa bibig ng PANGINOON’.” (Jer. 23:16, Ibid.)

     Mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta at sa kanilang maririkit na pangungusap.  Huwag tayong paaakit sa kanilang matatamis na pangako, katulad ng pagyaman, sapagkat ang mga ito’y pawang kasinungalingan at magbubulid sa atin sa kapahamakan:

     “Tunay na laban ako sa mga nagpapahayag ng huwad na pangitain’, pahayag ng PANGINOON.  ‘Sinasabi nila ito at inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng walang pakundangan nilang pagsisinungaling bagaman hindi ko sila sinusugo ni hinihirang.  Hindi sila nakatutulong sa mga tao kahit kaunti’, pahayag ng PANGINOON.” (Jer. 23:32, Ibid.)

‘Sa pangalan ni Jesus’
     Ang isa pa sa mga paraan ng mga bulaang propeta upang makahikayat ay ang paggamit ng pangalan ni Jesucristo sa pagpapagaling ng maysakit, pagpapalayas ng masamang espiritu, at paggawa ng mga milagro.  May ibinabala tungkol dito ang Panginoong Jesucristo:

     “Sa huling araw, marami ang magsasabi, ‘Panginoon, Panginoon, nanghula kami sa pangalan mo, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan’.  Sasabihin ko naman sa kanila, ‘Lumayas kayo sa harapan ko, mga manggagawa ng katampalasanan!  Hindi ko kayo nakikilala’.” (Mat. 7:22-23, NPV)

     Inaakala ng marami na dahil sa ang isang tagapangaral ay nakagagawa ng mga himala sa pangalan ni Cristo, ay nangangahulugan nang siya’y sugo ng Diyos.  Ngunit hindi ito ang wastong panukat.  Ang kakayahang makagawa ng himala ay hindi katunayan ng pagiging sa Diyos.  Ang Diablo man ay nakagagawa rin ng mga himala:

     “Lilitaw ang Suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas.  Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan.  At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak—mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan.” (IITes. 2:9-10, Magandang Balita Biblia)

     Kaya hindi lahat ng kababalaghan ay mula sa Diyos at hindi lahat ng gumagawa ng himala ay sinugo Niya.  Ang mga himala, tanda, at kababalaghan ay ginagamit ding kasangkapan ni Satanas upang dayain ang mga tao sa mga huling araw na ito.  Kaya, hindi dahil sa ang isang tao’y nakagagawa ng mga himala’t kababalaghan ay tunay na siyang tagapangaral.

‘Bakit parang totoo?’
     Ang iba’y naiiyak pa habang nagpapatotoo kung paanong sila’y napagaling sa sakit o kaya’y umunlad ang kanilang kabuhayan sa bisa ng himala ng mga kinikilala nilang tagapangaral.  Subalit kahit na mangyari pa ang mga bagay na ito, hindi pa rin tayo dapat na maniwala agad sa mga mangangaral na diumano’y gumawa nito.  Sa Biblia ay sinasabi:

     “Kung may lilitaw sa inyo na isang propeta na nagbibigay kahulugan sa mga panaginip at nagpapahayag sa inyo ng isang kahanga-hangang tanda o kababalaghan, at kung mangyari nga ang tanda o kababalaghang binanggit niya, at sasabihin, ‘Sumunod tayo sa ibang mga dios’, (mga dios na hindi ninyo kilala)’ at sambahin natin sila’, huwag kayong makikinig sa propeta o taga-pagbigay kahulugan sa panaginip.  Sinusubok lang kayo ng PANGINOON ninyong Dios para malaman kung iniibig ninyo siya nang buong puso at buong kaluluwa.” (Deut. 13:1-3, NPV)

     Upang matiyak natin kung ang isang tanda o himala ay sa Diyos o hindi, marapat muna nating suriin kung saan tayo dadalhin ng mga ito.  Magkatotoo man ang pangitain ng mga bulaang propeta at matupad man ang mga tanda o kababalaghang kanilang ginawa, ngunit dinadala naman tayo nito sa pagsamba sa mga rebulto o diyus-diyusan, ang mga himalang iyon ay hindi sa Diyos.  Hindi ba’t ganito ang mga himalang diumano’y nagaganap ngayon?  Sa likod ng mga nagpapagaling at panghuhula ng mga nagpapanggap na mangangaral ay mga rebulto at larawang niluluhuran, dinadasalan, at sinasamba.

     Ang tumatangging kilalanin ang Diyos at sumusuway sa Kaniyang mga utos ay tiyak na hahantong sa walang hanggang kaparusahan (II Tes. 1:8-9).  Kaya, manindigan tayo at huwag pumayag na madaya ninuman sa anumang paraan.********
Ano kaya’t niloko ka ng
kasosyo mo sa negosyo at kinupit
ang bahagi mo sa kita; o, pinag-
nakawan ka ng iyong katulong sa
bahay; o kaya’y ang alahas na
ipinagbili sa iyo nang napakamahal
ay peke pala?

Ayaw nating mangyari ang
alinman sa mga ito sa atin.  Masakit
ang malinlang ng kapuwa lalo na
ng mga taong ating pinagtiwalaan
at inasahang gagawa ng mabuti sa
atin.

Ngunit hindi lamang sa larangan
ng negosyo o kalakalan laganap
ang pandaraya.  Sa ating panahon,
napakaraming mga bulaang
tagapangaral ng relihiyon na nag-
aangking sila’y may pambihirang
kapangyarihan, nag-aalok ng
material na pakinabang, pagpa-
pagaling sa karamdaman, at pag-
unlad ng kabuhayan.

Dapat din tayong mag-ingat sa
kanila, sapagkat higit sa alinmang
bagay, ang nakataya rito ay ang
kaligtasan ng ating kaluluwa.

***

Panghawakan ang katotohanan

     Ang pinakamabuting pananggalang sa anumang uri ng pandaraya ay ang katotohanan.  Ayon kay Apostol Pablo, kaya nalinlang at napahamak ang iba ay dahil sa hindi nila tinanggap at inibig ang katotohanan (II Tes. 2:10).

     Kaya, dapat tayong manghawak sa katotohanan o sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang huwag tayong madaya ng mga bulaang tagapangaral ng relihiyon.  Lagi nating alalahanin ang itinagubilin ng mga apostol:

     “Kayo’y magsipag-ingat, baka sa inyo’y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali’t saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo.” (Col. 2:8)

____________________________________

Ang polyetong ito ay nanggaling kay:BAGWIS NG AGILA

Inaanyayahan ka naming dumalo
sa mga pagsamba ng
Iglesia ni Cristo.

Inilathala ng Iglesia ni Cristo
Patnugutan:  Iglesia ni Cristo Central Office
No. 1 Central Ave., New Era
Lungsod ng Quezon 1107 Pilipinas


__________________________________


Pamphlets:  Pasugo God’s Message

___________________________________


Basahin din:

Bisitahin:

________________________________________________
Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind. 
_____________________________________________________________________