Miyerkules, Hulyo 4, 2012

Ang Orihinal Na Paniniwala kay Cristo Ng Mga Unang Cristiano


Ang Orihinal Na Paniniwala kay Cristo Ng Mga Unang Cristiano

Sinulat ni GREGORIO F. NONATOHINDI MATANGGAP NG iba ang katotohanang itinuturo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao at hindi Diyos.  Inaakala nilang ang paniniwala ng mga Cristiano noong unang siglo ay tunay na Diyos si Cristo na nagkatawang-tao at ang Iglesia ni Cristo ay nagtuturo ng aral na iba sa pinaniniwalaan ng mga unang Cristiano.  Ngunit kung susuriin lamang na mabuti ang Biblia at maging ang kasaysayan ay mauunawaan na ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao at hindi Diyos ay siyang orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano.

     Si George Elton Ladd, isang iskolar na Protestante na sumulat ng “The Young Church,” ay nagsasabing: 

     “… The early Christian concept of Jesus was that of a man who was mightily endowed by the Spirit of God.” […Ang kaisipan ng mga unang Cristiano tungkol kay Jesus ay siya’y tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos.] (p. 48)

     Isa namang paring Katoliko na si Ronald J. Wilkins ang nagpapatotoo rin na ang paniniwala ng mga unang Cristiano ay si Cristo ay tao.

     “…The apostles and early Christians did not experience Jesus as a God in human disguise or as God pretending to be human (this is one reason that the early Church rejected fanciful and wildly imaginative accounts of Jesus’ life).  They experienced him as a human.  He was so real in his life, so genuinely human in his spirit, and so convincing in his words that they believed in him.  They felt that whatever human life really was, Jesus as a person expressed that life.” […Ang mga apostol at ang mga unang Cristiano’y hindi nakilala na si Jesus bilang Diyos na nag-anyong tao o Diyos na nagkunwaring tao (ito ang dahilan kaya hindi tinanggap ng mga unang Cristiano ang hindi kapani-paniwala at puno ng imahinasyong paglalahad ng naging buhay ni Jesus).  Nakilala nila Siya bilang tao.  Siya’y totoong-totoo sa kaniyang buhay, tunay na tao sa kanyang diwa, at totoong makapangyarihan sa kaniyang pananalita kaya’t sila’y sumampalataya sa kaniya.  Nadama nila na kung anuman ang tunay na kahulugan ng buhay ng tao, ang gayong buhay ay nahayag kay Jesus bilang tao.] (The Emerging Church, Part One, p. 29)

     Ang historyador na si Bernhard Lohse ay nagpahayag din ng ganoong diwa:

     “… As one Church historian, Bernhard Lohse, writes in Motive im Glauben (Motivation for Belief):  ‘Arius reminds us that Jesus, as he described in the Gospels, was not a God who walked this earth, but truly a human being.  Of course, by his very humanity Jesus proved his full community with God.” [… Bilang isang mananalaysay ng Iglesia, isinulat ni Bernard Lohse sa Motive im Glauben (Motibasyon para sa Pananampalataya):  ‘Ipinaaalaala sa atin ni Arius na si Jesus, katulad ng inilarawan sa mga Ebanghelyo, ay hindi isang Diyos na nabuhay dito sa lupa, kundi tunay na tao.  Mangyari pa, sa kaniyang pagiging tao, pinatunayan ni Jesus ang kaniyang lubos na pakikisama sa Diyos.] (The Jesus Establishment, p. 175)

     Ang mga talang ito ng kasaysayan ay nagpapakita na ang orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano ay tunay na tao ang ating Panginoong Jesucristo.  Bakit natin tinatanggap na totoo ang mga pahayag na ito?  Ano ba ang pagtuturo ng Biblia ukol sa paniniwala ng mga unang Cristiano sa likas na kalagayan ni Cristo?

     Ayon kay Apostol Pablo, tao ang Panginoong Jesucristo

     “Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang  taong si Cristo Jesus.” (I Tim. 2:5)

     Ganito rin ang pagpapakilala ni Apostol Pedro sa Panginoong Jesus:

“ ‘Mga Israelita, pakinggan ninyo ito!  Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos.  Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya.  Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo.  Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula’t-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan.” (Gawa 2:22-23, Magandang balita Bibliya)

     Ayon naman kay Apostol Mateo:

     “Ganito ang pagkapanganak kay Cristo.  Si Maria ay nakatakdang pakasal kay Jose.  Ngunit bago sila magsama, nagdalang-tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo.” (Mat. 1:18, New Pilipino Version)

     Subalit kung mayroon mang higit na nakaaalam ng tunay na likas na kalagayan ni Cristo, ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mismo.  Ang sabi niya:

     “Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.” (Juan 8:40)

     Malinaw sa mga talatang ating sinipi mula sa Biblia na si Cristo ay tao.  Iyan ang orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano.  Samakatuwid, sa pagtuturo ng Iglesia Ni Cristo na si Cristo ay tao, itinataguyod lamang nito ang paniniwala ng mga Cristiano sa panahon ng mga apostol.

Wala sa orihinal na paniniwala
     Maaaring igiit ng iba na ang mga unang Cristiano ay naniwala ring si Cristo ay Diyos at hindi tao lamang.  Itinuturo ng Iglesia Katolika na si Cristo raw ay isang persona na may dalawang kalikasan—na Siya raw ay tao na, Diyos pa.  Subalit, kahit ang mga mananaliksik ay nagpapatunay na si Cristo ay tao, at hindi Diyos:

     “We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son.  However, the early Christians had no such concepts in their minds.  They had no doctrine of the deity of Christ. …” [Binabasa natin ang mga Ebanghelyo at ang Aklat ng mga Gawa akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensiya at pagkakatawang-tao ng Diyos Anak.  Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Cristiano.  Wala silang doktrina ukol sa pagka-diyos ni Cristo…] (The Young Church:  Acts of the Apostles, p. 48)

     “Kaya’t hindi maaaring sabihin na tinatawag nang Diyos si Jesus noong mga kaunaunahang araw ng kristiyanismo. …” (Ang Kabanalbanalang  Isangtatlo:  Ang Diyos ng mga Kristiyano, p. 32)

     “Jesus was not called God in those early days. …” [Hindi tinawag na Diyos si Jesus nang mga panahong iyon. …] (New Testament Commentary, p. 149)

     Ang totoo, tinatanggap kapuwa ng mga teologong Katoliko at Protestante na hindi inisip  ni Cristo na Siya ay Diyos:

     “The crisis grows out of a fact now freely admitted by both Protestant and Catholic theologians and axegetes:  that as far as can be discerned from the available historical data, Jesus of Nazareth  did not think he was divine …” [Ang krisis ay nabuo buhat sa katotohanang malaya na ngayong tinatanggap kapuwa ng mga Protestante at Katolikong teologo at tagapagpaliwanag ng doktrina:  na batay sa makakalap na pangkasaysayang impormasyon, hindi inisip ni Jesus na taga Nazaret na siya’y Diyos …] (The First Coming:  How The Kingdom Of God Became Christianity, p. 5)

     Maging ang isang opisyal ng Anglican Church ay may pag-amin na hindi kailanman itinuro ni Cristo na Siya ay Diyos:

     “Jesus never claims to be God, personally …” [Hindi inangkin kailanman ni Jesus na siya’y Diyos …] (Honest to God, p. 73)

     Kaya, maging ang iba’t ibang tagapangaral ng ibang relihiyon ay nagpapatotoo na ang aral na si Cristo ay Diyos ay hindi aral ng mga unang Cristiano.  Hindi ito orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano.

Saan nagmula ang paniniwalang
si Cristo ay Diyos?
     Ang paniniwalang si Cristo ay Diyos ay utay-utay na binalangkas ng Simbahang Katoliko sa paglipas ng mga taon.  Ganito ang pahayag ng paring Jesuita na si Pedro Sevilla:

“Ipinahahayag ng ilang dalubhasa na

utay-utay na binalangkas

ng Simbahan

ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Jesus

sa impluho ng mga ibang relihiyon.”
(At Nagsalita Ang Diyos Sa Pamamagitan Ng Kanyang Anak, p. 181)

     Nang lumaganap ang Katolisismo sa mga bansang pagano ay saka lamang bumangon ang kaisipang si Jesus ay Diyos:

     “It was when Christianity spread out into the Pagan world that the idea of Jesus as a Savior God emerged.” [Noon gang Cristianismo ay lumaganap sa daigdig ng mga pagano, ay saka bumangon ang ideyang si Jesus ay
Diyos na Tagapagligtas] (The Meaning of The Dead Sea Scrolls, p. 90)

     Si Ignacio ng Antioquia ang pinakaunang nagpahayag na Diyos si Cristo pagkatapos ng mga manunulat ng Bagong Tipan:

     “The earliest post-New Testament writers, known as the Apostolic Fathers, continued the development that had emerged in the later New Testament period of calling Jesus God.  Ignatius of Antioch, writing in the second century to the Ephesians, declares, ‘Jesus Christ our God was conceived of Mary’ (Eph 18:2) and, ‘God was now appearing in human form’ (Eph 19:3).” [Ipinagpatuloy ng pinakaunang mga manunulat pagkatapos ng panahon ng Bagong Tipan, kilala sa tawag na “Apostolic Fathers,” ang pagbuo ng paniniwala na umiral sa huling bahagi ng panahon ng Bagong Tipan na nagpapahayag na si Jesus ay Diyos.  Sa kaniyang sulat sa mga taga-Efeso noong ikalawang siglo, ipinahayag ni Ignacio ng Antioquia na, “si Jesucristo ang ating Diyos ay ipinaglihi ni Maria” (Eph 18:2) at, “Diyos na nahahayag ngayon sa anyong tao” (Eph 19:3).] (Word Become Flesh, pp. 161-162)

     Naging masalimuot ang aral na si Cristo ay Diyos at hindi naging pinal hanggang noon lamang ika-apat na siglo.

     “… The doctrine that Jesus had been God in human form was not finalized until the fourth century.  The development of Christian belief in the Incarnation was a gradual, complex process.  Jesus himself certainly never claimed to be God.” […Ang aral na si Jesus ay Diyos na nasa anyong tao ay hindi naging pinal o ganap hanggang ika-apat na siglo.  Ang pagbuo ng paniniwalang Cristiano sa Ingkarnasyon (pagkakatawang-tao ng Diyos) ay isang mabagal at masalimuot na proseso.  Si Jesus mismo ay hindi nag-angkin na siya’y Diyos.] (A History of God:  The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, p. 81)

     Dahil sa masalimuot na suliranin ukol sa kalikasan ni Cristo, nakialam si Emperador Constantino at siya ang tumawag ng Konsilyo sa Nicea noong 325 A. D.:

     “… Constantine began to interfere in Church matters.  His predecessors had dominated the Roman religions; so Constantine was following a precedent by trying to run the Church.  A year after he became sole ruler, Constantine called the bishops together in a council to discuss a problem that was dividing Christians and was especially troublesome in the East.” [… Nagsimulang makialam si Constantino sa mga bagay ukol sa Iglesia.  Sinaklaw ng mga nangauna sa kaniya ang mga relihiyong Romano.  Kaya ito’y sinundan ni Constantino sa pagtatangkang pangunahan ang Iglesia.  Pagkalipas ng isang taon, siya ang naging iisang pinuno rito, ipinatawag ni Constantino ang mga Obispo sa isang konsilyo upang talakayin ang isang suliranin na nagbubunsod sa pagkakahati ng mga Cristiano at lalong nakapipinsala sa Silanganan.] (The Catholic Church:  Our Mission In History, p. 99)

     Sa Konsilyo ng Nicea ay ipinag-utos ni Emperador Constantino na pagkaisahang ipahayag ng konsilyo na si Cristo ay Diyos:

     “The Council could not agree and after two years, impatient at the delay, the Emperor Constantine appeared and addressed the assembly, ordering them to agree on the divinity of Christ… [Hindi magawa ng Konsilyo na magkaisa, kaya pagkaraan ng dalawang taon, dahil sa pagkainip, nagsalita si Emperador Constantino sa kapulungan, at sila’y inutusan na pagkaisahan ang pagiging Diyos ni Cristo…] (Challenge of a Liberal Faith, p. 60)

     Sa katapus-tapusan, ang kagustuhan din ng haring si Constantino ang nanaig:

     “When Constantine picked out and convened the 318 bishops for the Council, the background was pure power politics, religious concerns taking very much of a backseat.  Even the charismatic bishops can have been in no doubt about that, for not only did the Emperor preside over the Council, he also expressly proclaimed that his will was ecclesiastical law.  The senior pastors accepted him as ‘Universal Bishop,’ even though he was uncrowned, and let him take part in votes on church dogma as a secular prince.” [Ang pagpili ni Constantino sa 318 obispo at pagtipon sa kanila sa Konsilyo, ay nababalot ng kapangyarihan ng puitika, samantalang ang kapakanang panrelihiyon ay hindi gaanong pinag-ukulan ng pansin.  Kahit ang mga obispong karismatiko ay walang pag-aalinlangan tungkol dito, sapagkat hindi lamang ang Emperador ang nangasiwa sa Konsilyo, kundi siya rin ang tuwirang nagpahayag na ang kaniyang kagustuhan ay batas ng Iglesia.  Ang mga nakatatandang pastor ay kinilala siyang pangkalahatan o ‘Unibersal na Obispo,’ bagamat hindi siya pinutungan ng korona, at hinayaang siya’y makibahagi sa pagboto tungkol sa dogma o aral ng simbahan bilang secular na prinsipe…] (Miracles of the Gods, p. 57)

     At ang pagtanggi sa aral na si Cristo ay Diyos ay itinuring  na isang krimen sa estado:

     “Once this “Nicene Creed” had been publicly signed by all the bishops and promulgated by Constantine, it became the official creed for all Christians.  To deny the divinity of Christ in any way was to put oneself outside of the Christian community and was a crime against the state.” [Sa sandaling ang “Kredo ng Nicea” ay hayagang nalagdaan ng lahat ng mga Obispo at naipahayag ni Constantino, yaon ay naging opisyal na kredo para sa lahat ng Cristiano.  Ang pagtatatuwa sa pagkadiyos ni Cristo sa anumang kaparaanan ay katumbas na rin ng kusang paghiwalay ng tao sa komunidad ng mga Cristiano at isang krimen laban sa estado.] (The Emerging Church:  Part One, p. 110)

     Sa mga katotohanang ating natunghayan, maliwanag na ang paniniwalang si Cristo ay tunay na Diyos ay hindi siyang orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano.  Utau-utay na nabuo ang aral na ito noong nasa langit na si Cristo at patay na ang sumulat ng Biblia.  Ang nagpatibay ng aral na si Cristo ay Diyos ay isang paganong emperador, si Constantino.

Ginawang isang batas ng estado

ang paniniwala sa aral na ito

at ibinilang na krimen sa estado

ang pagtanggi rito.

      Hindi kataka-taka na ito’y lumaganap at ngayo’y tanggap na ng karamihan.  Gayunman, ang aral na ito ay mali at labag sa pagtuturo ng Biblia kaya’t dapat nating itakwil.  Balikan natin ang katotohanang sinampalatayanan at itinaguyod ng mga unang Cristiano kay Cristo ay tao at hindi Diyos.@@@@@Pasugo God’s Message, December 2003, pages 14-16, 25.

________________________________________________
_______________________
Bible Study Suggestion: If you have further questions, please feel free to visit the Iglesia ni Cristo congregation nearest you. A minister or an evangelical worker would be happy to answer any biblical question you have in mind. 
_______________________________________________________________________